Informacje dla kandydatów | Wydział Filologiczny

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne

 

Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy i języka, występujących u osób w okresie starości, przede wszystkim zaś starości patologicznej z szybko postępującym upośledzeniem wielu funkcji życiowych, w tym zaburzeniami komunikowania się  w schorzeniach neurodegeneracyjnych.  Studia te umożliwią  zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom w wieku senioralnym.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Gerontologopedycznych zostaną przygotowani do podjęcia pracy jako logopedzi w instytucjach sprawujących opiekę nad osobami starszymi, np. domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, instytucjach i organizacjach służących rozwojowi seniorów (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora), prywatnych gabinetach logopedycznych. 

Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych, dyplomem ukończenia studiów magisterskich o kierunku logopedia bądź dyplomem ukończenia studiów magisterskich filologii polskiej o specjalności logopedycznej.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

7. 05. 2018 r. - 28. 09. 2018 r.

2. Złożyć w sekretariacie Katedry Logopedii do 28 września 2018 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię dyplomu,
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • świadectwo/odpis świadectwa ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub poświadczoną (notarialnie lub przez Urząd Gminy) kserokopię świadectwa.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów przewiduje 300 godzin dydaktycznych realizowanych w dwóch semestrach. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (13 trzydniowych zjazdów od piątku rano do niedzieli).

Nauka na studiach podyplomowych jest odpłatna. Odpłatność za semestr w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1950 zł od osoby.

 

Nasz adres:

Katedra Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk 

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

E-mail: seklog@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Anna Miklaszewska
Ostatnia modyfikacja: pon., 23.04.2018 r., 8:35
Data publikacji: wt., 06.05.2014 r., 9:22