fbpx dr Agnieszka Banaszkiewicz | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

dr Agnieszka Banaszkiewicz

dr Agnieszka Banaszkiewicz

Banaszkiewicz Agnieszka, dr, adiunkt

Kontakt

tel. służbowy: 58 523 23 73

 

Studia

2008 – obrona doktoratu w zakresie językoznawstwa: Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich, promotor: prof. dr hab. E. Łuczyński, Uniwersytet Gdański

2004 – 2008 – Filologiczne Studia Doktoranckie UG

2002 – 2003 – Podyplomowe Studium Neurologopedyczne UG

2001 – 2002 – Podyplomowe Studium Pedagogiczne UG

1997 – 2002 – filologia polska z zawodową specjalnością logopedyczną, UG

Przebieg pracy zawodowej

W latach 2002 - 2008 praca na stanowisku logopedy. Od 2008 r. asystent/adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 współpraca naukowo-praktyczna z Zakładem Ortodoncji przy GUM-ed.

Od 2013 r. logopeda w Poradni Ortodoncji Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. w ramach Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Aktualnie pełnione funkcje

Kierownik praktyk logopedycznych na kierunku logopedia I st.

Opiekun studentów I roku logopedii I st.

Zainteresowania naukowe

językoznawstwo, logopedia

świadomość językowa, gramatyka, mowa rozszczepowa, zaburzenia artykulacji, ortologopedia, rozwój mowy w normie i patologii, profilaktyka logopedyczna

Publikacje:

Książki

 • Banaszkiewicz A. (2011). Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich,  Lublin: UMCS. 


Rozdziały w książkach

 • Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A., Kołodziej G. P. (2018). Profilaktyka oddechowa dla osób w wieku senioralnym - omówienie, sondaż diagnostyczny, zalecenia praktyczne, [w:] Gerontologopedia, (red.) W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 307-334.
 • Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2018). Logorytmika w terapii dyslalii rozszczepowej. Opis przypadku, [w:] Metody terapii logopedycznej, (red.) Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Lublin UMCS, s. 827-844.
 • Banaszkiewicz A. (2017). Samoocena i samoświadomość językowa a jakość artykulacji młodzieży kończącej szkołę podstawową [w:] Studia logopedyczno-lingwistyczne : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edwarda Łuczyńskiego / red. nauk.: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kamińska, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017, s. 331-348.
 • Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A. (2016), Profilaktyka logopedyczna. W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 712-727.
 • Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2016), Współpraca logopedy z rodzicami dzieci poddawanych terapii logopedycznej, W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 728-741.
 • Banaszkiewicz A., (2016), Akwizycja mowy w pierwszych latach życia, W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 72-82.
 • Banaszkiewicz A. (2015). Studium przypadku (case study) jako metoda badań logopedycznych. W: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.). Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 364-380.
 • Banaszkiewicz A. (2015).  Rozwój sprawności językowych w ontogenezie. W: E. Muzyka-Furtak (red.)  Surdologopedia: teoria i praktyka. Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 97-111.
 • Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2014). Model współpracy logopedy z otoczeniem pacjenta – założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne. W: D. Baczała, J. Błeszyński (red.), Terapia logopedyczna, Toruń: Wyd. Naukowe UMK, s. 85-96.
 • Banaszkiewicz A. (2013). Zagrożenia płynące z późnego inicjowania terapii logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia. W: J. Panasiuk, T. Woźniak (red.) Język, człowiek, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi, Lublin: UMCS, s. 297-303.

Artykuły w czasopismach

 • Banaszkiewicz A. (2019). Terapia logopedyczna mowy rozszczepowej oraz ocena podjętych działań na podstawie studium przypadku obejmującego dziewięć lat życia dziecka, w: „Logopaedica Lodziensia” nr 3, s. 9-20. Adres: https://czasopisma.uni.lodz.pl/logopedica/issue/view/458.
 • Banaszkiewicz A. (2019). Świadomość językowa młodzieży - wybrane zagadnienia, w: „Poradnik Językowy”, nr 8 (767), ss. 72-82.
 • Orzelska-Blomberg M., Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A., Racka B. (2019). Współpraca ortodontyczno-logopedyczna w skojarzonym leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym. Opis przypadku, w: „Forum Ortodontyczne - Orthodontic Forum”, vol. 15, nr 2, ss. 140-152.
 • Banaszkiewicz A. (2019). Zaburzenia artykulacji a funkcje fizjologiczne układu stomatognatycznego u młodzieży szkolnej, w: „Prace Językoznawcze”, vol. 21, nr 1, ss. 5-21.
 • Banaszkiewicz A. (2019). Metody wywoływania głosek, w: „Forum Logopedy”, nr 34, 2019, ss. 41-47.
 • Banaszkiewicz A. (2019). Terapia logopedyczna pacjenta z zespołem Pradera-Williego, w: „Forum Logopedy”, nr 32, ss. 4-11.
 • Zdun-Ryżewska A., Racka-Pilszak B., Wojtaszek-Słomińska A., Basiński K., Majkowicz M., Banaszkiewicz A., (2019) Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 2. Jakość życia i zmienne z nią powiązane, w: „Forum Ortodontyczne - Orthodontic Forum”, vol. 15, nr 1, 2019, ss. 5-13
 • Racka–Pilszak B., Wojtaszek–Słomińska A., Zdun–Ryżewska A., Majkowicz M., Banaszkiewicz A., Basiński K. (2018) Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 1. „Forum Ortodontyczne”, Tom 14, nr 4/2018, s. 270-283.
 • Banaszkiewicz A. (2018), Zaburzenie artykulacji jako przyczyna opóźnionego rozwoju mowy, [w:] Forum Logopedy nr 24, s. 19-22.
 • Banaszkiewicz A. (2018), Rola profilaktyki głosu u pacjentów z rozszczepem podniebienia, [w:] Forum Logopedy nr 27, s. 17-20.
 • Banaszkiewicz A. (2018), Scenariusz zajęć 2. dla dziecka z rozszczepem podniebienia, [w:] Forum Logopedy nr 27, s. 30-31.
 • Banaszkiewicz A. (2017) Program terapii logopedycznej dyslalii rozszczepowej na podstawie studium przypadku [w:] Forum Logopedy nr 18, s. 8-11.
 • Banaszkiewicz A., Kaczorowska-Bray K. (2017), Terapia pacjenta z wadą rozszczepową i oligofazją [w:] Forum Logopedy nr 18, s. 12-15.
 • Banaszkiewicz A. (2017), Dzienniczek mowy w diagnozie i terapii opóźnienia nabywania słownictwa, [w:] Forum Logopedy nr 22, s. 46-50.
 • Banaszkiewicz A. (2016). Mowa rozszczepowa - postępowanie terapeutyczne. Forum Logopedy nr 14/2016, s. 15-20.
 • Banaszkiewicz A. (2016), Terapia dyslalii rozszczepowej. Forum Logopedy nr 14/2016, s. 45-49.
 • Banaszkiewicz A. (2016), Ćwiczenia mechanizmu podniebienno-gardłowego. Forum Logopedy nr 14/2016, s. 26.
 • Banaszkiewicz A., Walencik-Topiłko A. (2014). Zasady doboru materiału lingwistycznego do terapii zaburzeń artykulacji – teoria i praktyka. Forum Logopedyczne, 22/2014, s. 61-69.
 • Walencik-Topiłko A., Banaszkiewicz A. (2014). Rola wyrazów dźwiękonaśladowczych w rozwoju mowy dziecka – teoria i praktyka.  Studia i Badania Naukowe. Pedagogika, nr 1/2013, Rok VII, Gdańsk: Ateneum, s. 43-53; przedruk: Forum Logopedy, nr 3, s. 55-59.
 • Banaszkiewicz A. (2011), Stan opieki logopedycznej nad dziećmi z rozszczepem podniebienia i/lub wargi na terenie województwa pomorskiego i okolic. Forum Logopedyczne nr 19/2011, s. 53-57.
 • Banaszkiewicz A. (2010), Wady wymowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia. Czasopismo Stomatologiczne, T. 63, z. 13, 756-761.
 • Banaszkiewicz A. (2006). Wykorzystanie zmysłu dotyku w terapii zaburzenia słuchu fonematycznego w zakresie opozycji: głoski szczelinowe / zwarto-szczelinowe. Studium przypadku. Biuletyn Logopedyczny nr 1-2 (18/19) 2006, s. 55-57.
 • Banaszkiewicz A. (2005). Wywoływanie głoski r. Biuletyn Logopedyczny 2(17)2005, s. 43-47; przedruk: Czasopismo Internetowe LOGOPEDA nr 3, wyd. PZL, www.logopeda. org.pl, S. 148-153.

Recenzje

 • Banaszkiewicz A. (2013). Recenzja książki „Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” Danuty Pluty-Wojciechowskiej, Forum Logopedyczne nr 21/2013, s. 184-187.
 • Recenzja wydawnicza książki: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wybrane aspekty metodyczne (2014), I. M. Kijowska i I. Sorokosz (red.), , Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu.
 • Recenzja wydawnicza książki: Profilaktyczno-terapetyczne aspekty pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Perspektywa adeptów terapii pedagogicznej (2015), I. M. Kijowska i I. Sorokosz (red.), , Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu.

Redakcje

 • „Forum Logopedy” nr 18/2017/ red. merytoryczna

Hasła w encyklopediach

Encyklopedia Logopedii: http://encyklopedialogopedii.pl/

BALBUTIES, BATARYZM, BEŁKOTANIE, DEFORMACJA GŁOSKI, DEKLINACJA, DYSGLOSJA, DYSLALIA, DYSLALIA (klasyfikacje), DYSLALIA (różne rodzaje), DYSLALIA CAŁKOWITA, DYSLALIA MECHANICZNA, DŹWIĘKONAŚLADOWCZY WYRAZ, ELIZJA, ELIZJA GŁOSEK, KONIUGACJA, LAMBDACISMUS, LAMBDACYZM, ŁEŁANIE, MIĘDZYZĘBOWE SEPLENIENIE, MIĘDZYZĘBOWY ROTACYZM, MOGILALIA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, MOWA DZIECKA, ONOMATOPEJA, ORTOLOGOPEDIA, PARALALIA, PARALAMBDACISMUS, PARAROTACYZM, PARASYGMATYZM, RERANIE, RERANIE GARDŁOWE, RERANIE JĘZYCZKOWE, RERANIE MIĘDZYZĘBOWE, RERANIE PODNIEBIENNE, RERANIE POLICZKOWE, RERANIE WARGOWE, RHOTACISMUS, ROTACYZM, SEPLENIENIE, SEPLENIENIE BOCZNE, SEPLENIENIE KRTANIOWE, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, SEPLENIENIE NOSOWE, SEPLENIENIE PODNIEBIENNE, SEPLENIENIE PRZYZĘBOWE, SEPLENIENIE WARGOWO-ZĘBOWE, SIGMATISMUS STRIDENS, SUBSTYTUCJA, SYGMATYZM, TETYZM, WADLIWE WYMAWIANIE, WADY ARTYKULACYJNE, WYMOWA BEZDŹWIĘCZNA, WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY, WYRAZY ONOMATOPEICZNE / DŹWIĘKONAŚLADOWCZE, ZNIEKSZTAŁCENIE GŁOSEK

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Miklaszewska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.02.2020 r., 15:06
Data publikacji: pt., 19.12.2008 r., 0:00