Zasady przygotowywania ostatecznej wersji | Wydział Filologiczny

Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego 2009-2010

  ZASADY PRZYGOTOWANIA MASZYNOPISU PRACY DYPLOMOWEJ,
czyli wszystko w jednym miejscu
 
W trosce o formę prac dyplomowych jako promocyjnej części naukowo-dydaktycznego wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego przypominany o obowiązujących zasadach i wprowadzamy komputerowy format pracy dyplomowej w następujących punktach:
• praca licencjacka / magisterska - pisana obowiązkowo w języku obcym (szwedzkim, norweskim, duńskim) pod kierunkiem naukowego opiekuna nie jest prezentacją (wyłącznie opisem), lecz stanowi krytyczne i twórcze rozwiązanie jakiegoś problemu zgodnego z profilem studiów. Jej punktem wyjścia powinno być pytanie (pytania) sformułowane w porozumieniu i za zgodą promotora, który jest strażnikiem jakości i naukowych standardów całości, w tym metodologii, poprawności kategorii i pojęć użytych jako narzędzia, rzetelności dokumentacji bibliograficznej, wymogów edytorskich, poszanowania dla praw autorskich. Dlatego komunikacja z promotorem jest podstawą procesu tworzenia dysertacji.
• objętość pracy: ok. 40 stron (max 10.000 słów, praca licencjacka) i ok. 60 stron (ok. 12 000 słów) praca magisterska)
• 2-3 egzemplarze pracy (archiwum, promotor, recenzent); minimum 1 egzemplarz w miękkiej oprawie klejonej + dołączony dysk CD - z nagraną treścią pracy w formacie PDF
• strony zapisane dwustronnie i ponumerowane (z wyjątkiem karty tytułowej)
• krój pisma: Times New Roman, Bookman old Style itp.
• wielkość: tekst podstawowy - czcionką 12; tytuły rozdziałów - czcionka 18 i pogrubiona; tytuły podrozdziałów - czcionka 16 i pogrubiona
• odstępy między wersami: półtora
• marginesy: górny - 2,5 cm; dolny - 2,5 cm; lewy - 2,5 cm ; prawy - 2,5 cm
• tekst wyrównany do lewej i prawej (wyjustowany)
• karta tytułowa winna zawierać: nazwę uczelni, wydział, imię i nazwisko autora, nr albumu, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora, miejsce i rok
• strona druga pracy: spis treści
• ostatnia strona: oświadczenie o autorstwie pracy
• bibliografia: wykaz prac cytowanych ułożonych wg nazwiska autora i daty wydania
pracy; rekomendowany sposób zapisu wg wzoru.

Wzór/wzory sporządzania bibliografii
Istnieje kilka światowych akademickich standardów sporządzania bibliografii i przypisów. Wyróżniają się szczególnie dwa style: harwardzki i vancouverski. W pierwszym hasło bibliograficzne na początku każe wymieniać na początku nazwisko i imię autora oraz datę wydania dzieła, dlatego nazywa się go the autor-date, or Harward style of referencing, albo krócej - Harward style of referencing. W drugim (the Vancouver style, also known as the 'author-number' system) na samym początku pojawia się autor i liczba odnośnika (szczegóły w linkach). W świecie akademickim w Danii, Norwegii, Szwecji, a w Polsce stosuje się oba style w różnych odmianach.
Dla początkujących autorów, jakim są studenci skandynawistyki, rekomendujemy system zbliżony do zapisu z Vancouver, z uwzględnieniem znaczników przyjętych w kraju, z którego źródeł korzysta licencjat albo magistrant.
Zob. plik Poradniki o pisaniu pracy dyplomowej z Listą rekomendowanych źródeł, także internetowych. Zamiast szczegółowego opisu wszystkich niuansów hasła bibliograficznego wprowadzamy dla każdego obszaru językowego listę przykładową, w której są rozwiązania podstawowych wątpliwości. Bibliografia jest porządkiem alfabetycznym sporządzonym według pierwszej litery nazwiska albo pierwszej litery tytułu pracy zbiorowej. Przypisy są rosnącym porządkiem numerycznym, rejestrującym wszystkie zapożyczenia cudzych pomysłów, sformułowań, pojedynczych zdań lub akapitów, co zapewnia możliwość ich łatwego odszukania i zweryfikowania, a ponadto promuje respekt dla praw autorskich i jest miarą dojrzałości, wiarygodności, uczciwości badawczej.
 Przykłady sporządzania bibliografii i przypisów – patrz osobne pliki.

 STRUKTURA PRACY
Karta tytułowa z tytułem w języku obcym i w języku polskim
Wstęp (ogólne wprowadzenie do problemu, główny cel pracy, opis materiału analitycznego i uzasadnienie jego wyboru, zakresu; wysłowienie pytań i hipotez badawczych, stan badań w kraju i zagranicą, przewodnik po pracy, czyli kompozycja treści i zawartości poszczególnych rozdziałów)
Rozdział 1
Tytuł (część analityczna, np. analiza pierwszego utworu literackiego, zakończona jasno sformułowanym wnioskiem)
Podrozdziały
1.1....
1.2....
1.3....
Rozdział 2
Tytuł
Podrozdziały
2.1....
2.2....
2.3....
Rozdział 3
Tytuł
Podrozdziały
3.1....
3.2....
3.3....
Podsumowanie i wnioski końcowe
Wnioski (krótkie zestawienie najważniejszych wyników badań własnych, wnioski potwierdzające udowodnienie hipotez całości, podsumowanie, zakończenie)
Bibliografia (wykaz prac cytowanych ułożonych alfabetycznie wg nazwiska autora/pierwszej litery pracy zbiorowej; patrz wzór zapisu)
Streszczenie pracy języku polskim (abstrakt, najważniejsze informacje o pracy w esencji: problem i cel, metody i procedura badań, materiał badawczy, ważniejsze wyniki, wnioski; maksymalnie 2 strony).

Oświadczenie dotyczące praw autorskich
 
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
 
Kierunek studiów: SKANDYNAWISTYKA
Numer albumu: (wpisz nr indeksu)
 
Imię nazwisko
 
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ w j. obcym
TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ w j. polskim
 
Praca licencjacka / magisterska wykonana
 w Katedrze Skandynawistyki
 pod kierunkiem
(wpisz tytuł naukowy Imię i Nazwisko)
Gdańsk 2009
 
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/na,
Imię Nazwisko
student/ka Uniwersytetu Gdańskiego
oświadczam,
że przedkładaną, pracę pt.
 
 
napisałem/łam samodzielnie.
Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem/łam z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem/łam opracowania rozprawy lub jej istotnych części innym osobom ani nie odpisywałem/łam tej rozprawy lub jej istotnych części od innych osób.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.
Gdańsk, dnia
czytelny podpis
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: pt., 08.05.2009 r., 0:00