Współpraca międzynarodowa | Wydział Filologiczny

Współpraca międzynarodowa

 

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG od lat aktywnie wspiera strategię umiędzynarodowienia uczelni i Wydziału, działając w różnych kierunkach: otwierając się zarówno na kraje Unii Europejskiej, jak i na priorytetowy dla naszego kierunku kraj - Rosję. Instytut ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne z siedmioma uniwersytetami w pięciu krajach UE, co roku przyjmuje zagranicznych nauczycieli akademickich i studentów w ramach programu Erasmus+, wysyła również swoją kadrę akademicką i studentów do krajów uczestniczących w programie. Kierunek rosyjski współpracy międzynarodowej wytyczają zawarte przez Wydział Filologiczny i Instytut umowy bilateralne z następującymi uczelniami rosyjskimi:

1) Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie (Immanuel Kant Baltic Federal University);
2) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego A.S. Puszkina w Moskwie (A.S. Pushkin Institute for the Russian Language);
3) Instytut Kultury Słowiańskiej w Moskwie (National Academy od Slavonic Culture);
4) Tomski Uniwersytet Państwowy (Tomsk State University);
5) Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie - RUDN (The Peoples' Friendship University of Russia).

W ramach współpracy z uczelniami z Moskwy i Kaliningradu odbywają się wymiany studenckie, są organizowane wspólne konferencje, nauczyciele akademiccy uczestniczą w stażach naukowych i publikują swoje prace w rosyjskich / polskich monografiach zbiorowych i periodykach.

Dotychczasowa ponad dziesięcioletnia współpraca Instytutu Rusycystyki i Studiów WschodnichRosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie obejmuje takie przedsięwzięcia, jak publikacje pracowników Instytutu w Wiestniku RUDN, udział pracowników naukowych Instytutu w konferencjach naukowych, organizowanych przez RUDN (m.in. „IV Nowikowskije cztenija: Funkcional'naâ semantika i semiotika znakovyh system”), udział pracowników naukowych Instytutu w stażach naukowych (m.in. „Obszczaja i czastnaja metodologia filologiczeskoj nauki”, 4-9.04.2016 r.), udział pracowników naukowych z RUDN w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej 20-21.10.2016 r. przez Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG.

W dniach 13-15.01.2017 r. w Instytucie odbyły się warsztaty „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego we współczesnym środowisku edukacyjnym”, prowadzone przez pracowników RUDN i MGU.

Aktywnie rozwija się również współpraca z najbliższym nam ośrodkiem w Kaliningradzie – Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. I. Kanta. Uczelnia co roku występuje jako współorganizator odbywających się w Instytucie następujących wydarzeń:

- Dyktanda z języka rosyjskiego dla uczniów i studentów (w 2016 roku odbyła się jego X edycja). Natomiast mieszkańcy Kaliningradu uczestniczą w konkursowym Dyktandzie z języka polskiego;

- Międzynarodowej Olimpiady z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej dla studentów (w 2016 roku odbyła się jej V edycja), I etap odbywa się w Polsce, na II etap najlepsi studenci są zapraszani do Kaliningradu (wyjazd na 3-4 dni);

- Konkursu Translatorycznego (w 2016 roku odbyła się jego VII edycja).

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. grupa ok. 20 studentów filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa wyjechała na dwutygodniową praktykę językową do Kaliningradu. Wcześniej, w marcu 2016 r., Gdańsk odwiedziła grupa rosyjskich studentów polonistyki. W grudniu 2016 r. studenci II stopnia filologii rosyjskiej po raz pierwszy wzięli udział w nowym projekcie pt. „Rosyjskie sezony: dni rosyjskiej nauki i kultury”. Do udziału w nim zaprosił nas BFU im. Kanta w Kaliningradzie.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Marta Noińska
Ostatnia modyfikacja: sob., 11.03.2017 r., 15:51
Data publikacji: sob., 11.03.2017 r., 15:51