Specjalność nauczycielska | Wydział Filologiczny

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

Specjalność nauczycielska:

nauczyciel języka rosyjskiego

 
Specjalność nauczycielska przygotowuje studenta do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia zawodowego, określonymi w rozporządzeniu MEN (Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z dnia 17 stycznia 2012) Specjalność obejmuje kształcenie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne. W ramach specjalności student odbywa praktykę pedagogiczną i seminarium dyplomowe.
 
Co daje specjalność nauczycielska?
  • Uzyskanie zawodowych uprawnień państwowych (ministerialnych)
  • Przygotowanie zawodowe
  • Poszerzenie obszaru wiedzy
 
  1. Uzyskanie uprawnień państwowych (ministerialnych) do wykonywania zawodu nauczyciela
Uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela, jak i w każdym innym zawodzie, są ściśle określone przez odpowiednie przepisy ministerialne. Tego zawodu nie można zdobyć na krótkotrwałych kursach – jest potrzebny dwuletni proces kształcenia, który oferuje Wam Uczelnia. Po jego ukończeniu możecie wykonywać zawód nauczyciela, podjąć pracę w szkołach i na kursach, tworzyć własne szkoły i kursy. Natomiast bez ukończenia tej specjalizacji nie będziecie dopuszczeni do jakichkolwiek form nauczania.
 
Podkreślmy, jest to jedyna specjalizacja dająca konkretny zawód, do którego wykonywania można przystąpić bezpośrednio po studiach bez dodatkowych, koniecznych egzaminów i weryfikacji.
 
  1. Przygotowanie zawodowe
Kształcenie nauczyciela obejmuje:
  1. przygotowanie do nauczania przedmiotu w ramach specjalności;
  2. kształcenie pedagogiczne (nauczycielskie);
  3. kształcenie w zakresie technologii dydaktycznej;
  4. praktyki szkolne.
Kształcenie studenta – przyszłego nauczyciela, przygotowuje go do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły, daje mu wiedzę o uczniu i środowisku szkolnym, o procesach społeczno-kulturowych i psychologicznych. Nauczyciel ten jest przygotowany do stworzenia ofertę edukacyjnej, posiada umiejętności właściwego posługiwania się głosem i właściwego stosowania środków wyrazu w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, potrafi wykorzystywać technologię informacyjną w nauczaniu przedmiotu oraz w procesie samokształcenia, umie posługiwać się przepisami prawa oświatowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu itp. Te i pozostałe umiejętności są bardzo przydatne nie tylko do pracy w szkole, ale również w innych dziedzinach życia.
 
  1. Poszerzenie horyzontów wiedzy humanistycznej (poza lingwistycznej)
W ramach specjalizacji nauczycielskiej wprowadza się szereg bardzo ciekawych przedmiotów nauczania, sięgających daleko poza krąg wiedzy czysto lingwistycznej. Przedmioty bezpośrednio odnoszące się do procesów kształcenia i wychowania to PedagogikaMetodyka nauczania języków obcych.
 
Druga grupa przedmiotów: Psychologia, Prawo oświatowe – odnosi się do ważnych aspektów pracy z uczniem, pracy w szkole, regulując, etyczne i prawne przejawy profesjonalnej powinności nauczyciela. Bardzo pożyteczne zajęcia z Emisji głosu pomogą Wam koordynować czynności oddychania, fonacji i artykulacji, pomogą zwiększyć siłę głosu. Człowiek z silniejszym głosem staje się bardziej pewnym siebie, a zwiększając siłę swojego głosu, ma większą możliwość wpływania na innych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 15.04.2018 r., 21:47
Data publikacji: pt., 22.02.2013 r., 0:00