Filologia rosyjska | Wydział Filologiczny

FILOLOGIA ROSYJSKA

Filologia rosyjska:
Studia stacjonarne

 

Od roku akademickiego 2005/2006 w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej prowadzone jest kształcenie studentów zgodne z koncepcją zawartą w Deklaracji Bolońskiej – trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia stopnia drugiego (magisterskie)
Od roku 2012/2013 na studiach I stopnia filologii rosyjskiej studenci mogą kształcić się w zakresie trzech specjalności:
 1. NAUCZYCIELSKIEJ
 2. STUDIA MIĘDZYKULTUROWE
 3. JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA
Studenci II i III roku kontynuują kształcenie w zakresie wybranych specjalizacji:
 1. DWUPRZEDMIOTOWEJ SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKIEJ Z WIEDZĄ O KULTURZE
 2. SPECJALIZACJI JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA
Po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia można uzyskać tytuł magistra filologii rosyjskiej na dwuletnich studiach drugiego stopnia (kontynuacja nauki), na których oferowane są następujące specjalności:
 1. NAUCZYCIELSKA
 2. LINGWISTYCZNA
W kształceniu na kierunku Filologia rosyjska celem jest przygotowanie wykwalifikowanego specjalisty-filologa, który posiada pogłębioną wiedzę ogólnohumanistyczną, a także specjalistyczną w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii rosyjskiego obszaru językowego oraz wiedzę językoznawczą, w tym w zakresie specyfiki dyskursu, nowych zjawisk językowych w aspekcie porównawczym, a także socjolingwistyki i psycholingwistyki. Absolwent filologii rosyjskiej posiada także bardzo wysokie umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego i wysokie umiejętności w zakresie wybranego drugiego języka obcego (angielski, niemiecki, ukraiński, białoruski, fiński), pozwalające na swobodne porozumiewanie się w codziennych i zawodowych kontaktach przede wszystkim z nosicielami języka rosyjskiego oraz jest kompetentny w zakresie komunikowania się w różnych formach i dziedzinach życia społecznego.
 
Absolwent pierwszego stopnia studiów na kierunku Filologia rosyjska posiada umiejętność analizowania i tłumaczenia różnego rodzaju tekstów, znajomość zasad wypowiedzi ustnej i pisemnej, zdolność do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego, prowadzenia badań empirycznych z zastosowaniem metod statystycznych, przystosowania społecznego, interpersonalnego i interkulturowego. Ponadto absolwent dysponuje umiejętnościami kluczowymi, m.in.: rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, komunikacyjnymi, pracy własnej i jest przygotowany, w zależności od wybranej specjalności do wykonywania zadań profesjonalnych w oświacie, kulturze i biznesie.
 
Absolwent drugiego stopnia studiów na kierunku Filologia rosyjska posiada bardzo wysokie kompetencje w zakresie języka rosyjskiego, a także w zależności od wybranej specjalności uzyskuje kwalifikacje do nauczania tego języka we wszystkich typach i poziomach szkół, do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, placówkach kulturalnych, dyplomatycznych i naukowych, środkach masowego przekazu, firmach handlowych, turystycznych, tłumaczeniowych i kulturalnych, instytucjach administracji publicznej, bibliotekach i wydawnictwach, w których, ze względu na specyfikę kontaktów międzynarodowych, niezbędna jest biegła znajomość języka rosyjskiego i innych języków obcych.
 
Kierunek Filologia rosyjska realizuje unikalny na Uniwersytecie Gdańskim zestaw efektów kształcenia.
Rozbudowana jest oferta językowa – student może uczyć się języków: ukraińskiego, białoruskiego i fińskiego, co daje mu to możliwość łatwiejszego poruszania się na rynku pracy. 
Niespotykaną na innych kierunkach filologicznych UG, a także na innych uczelniach w Polsce, dostosowaną do współczesnego rynku pracy jest specjalność Studia międzykulturowe, gdzie student ma możliwość łączenia wiedzy o kulturze z pragmatyką komunikacji w społecznościach, wywodzących się z różnych kultur. Wiedza, umiejętności i kompetencje, uzyskane w ramach tej specjalności umożliwią absolwentowi realizację profesjonalnych planów i kontaktów z cudzoziemcami w zakresie m.in.: organizacji konferencji, imprez kulturalnych, festiwali, spotkań dyplomatycznych itp.
Rzadko spotykany charakter na kierunkach filologicznych mają przedmioty stricte pragmatyczne ukierunkowane na wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne każdemu absolwentowi, niezależnie od kierunku studiów. Nieliczne kierunki filologiczne podejmują się zadania przybliżenia studentom wiedzy z zakresu niejęzykoznawczych przedmiotów lingwistycznych.
 
Studia niestacjonarne

 

W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej od roku akademickiego 2004/2005 prowadzone są trzyletnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia w zakresie rosyjskiego języka biznesu i translatoryki. Studia przeznaczone są dla osób:
 • chcących opanować współczesny język rosyjski, ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiego języka biznesu oraz zdobyć ogólną wiedzę z zakresu kultury i literatury rosyjskiej,
 • zainteresowanych nauką języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie pracy w charakterze tłumacza w zakresie rosyjskiego języka biznesu,
 • zamierzających podjąć pracę w instytucjach mających kontakty biznesowe, turystyczne czy kulturalne z firmami lub instytucjami z terenu Federacji Rosyjskiej.
 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w firmach handlowych, turystycznych i kulturalnych, w których, ze względu na specyfikę kontaktów międzynarodowych niezbędna jest czynna znajomość języka rosyjskiego. Ukończenie studiów:
 • zapewnia absolwentom opanowanie języka rosyjskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w codziennych kontaktach z nosicielami języka,
 • daje umiejętności prowadzenia korespondencji urzędowej i handlowej, prowadzenia rozmów biznesowych, tłumaczenia kontraktów i umów zawieranych z partnerami rosyjskimi.
 
Ważną rolę w przyszłej pracy zawodowej absolwenta może odegrać dodatkowa znajomość języka zachodnioeuropejskiego (przede wszystkim w zakresie terminologii biznesowej), którą zapewnia program studiów.
 
Forma studiów: wykłady, konwersatoria, seminaria.
Wykładowcy: pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i innych jednostek organizacyjnych UG.
Czas trwania: 6 semestrów.
Dyplom licencjata filologii rosyjskiej otrzymują absolwenci po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 15.04.2018 r., 21:45
Data publikacji: pt., 22.02.2013 r., 0:00