Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej | Wydział Filologiczny

Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

Kierownik Katedry  - prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka

 

Pracownicy Katedry:

prof. UG, dr hab. Ludmiła Jankowska

prof. UG, dr hab. Diana Oboleńska

dr Katarzyna Arciszewska

dr Irena Hubicka

dr Liliana Kalita

dr Urszula Patocka-Sigłowy

dr Swietłana Pawlenko

mgr Magdalena Kruk

 

 

    Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej skupia wysokiej klasy specjalistów o dużym dorobku naukowym, dydaktycznym i doświadczeniu organizacyjnym. Daje to możliwość prowadzenia przez pracowników Katedry różnych typów zajęć na poziomie licencjatu, studiów magisterskich i doktoranckich.

    Katedra obsługuje dydaktycznie kilka kierunków studiów, wchodzących w skład Instytutu   Rusycystyki i Studiów Wschodnich, takich jak rosjoznawstwo, filologia  rosyjska, sinologia i studia wschodnie. Katedrze całkowicie podlegają studia rosjoznawcze. W zakres jej obowiązków wchodzi również nauczanie zachodnich języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

    Działalność naukowo-dydaktyczna obejmuje duży zakres dyscyplin badawczych: rosjoznawstwo (historia Rosji i współczesne realia społeczno-polityczne Rosji, techniki negocjacyjne, podstawy zarządzania, otoczenie kulturowe w biznesie), literaturoznawstwo (historia literatury rosyjskiej, historia literatury powszechnej, literatury porównawcze, teoria literatury oraz metodologia badań literackich), kulturoznawstwo i antropologia kulturowa (kulturowe konteksty literatury, filozofii i rosyjskiej duchowości, kultura Rosji, dzieje wierzeń w Rosji, systemy religijne Wschodu, dzieje chrześcijaństwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem prawosławia), filozofia i myśl społeczna (rosyjska filozofia i myśl społeczna, niedogmatyczna duchowość), językoznawstwo (język biznesu, dyplomacji i polityki).

    Na szczególną uwagę zasługuje działalność naukowa Katedry w zakresie literaturoznawstwa. Badania koncentrują się zarówno na literaturze rosyjskiej, od staroruskiej poczynając na współczesnej kończąc, jak też na literaturze światowej,   studiach komparatystycznych i literaturach porównawczych.

    Kultura duchowa Słowian, piśmiennictwo staroruskie, dziedzictwo literatury i kultury staropolskiej na Rusi Moskiewskiej w XVI i XVII wieku  stanowią przedmiot badań dr hab. Ludmiły Jankowskiej prof. nadzwyczajnego UG. Wykładowcą literatury rosyjskiej XIX i początku XX wieku jest prof. UG dr hab. Diana Oboleńska, zapoznaje ona studentów z twórczością Aleksandra Puszkina, Mikołaja Gogola, Michaiła Lermontowa, Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja oraz z twórczością rosyjskich modernistów. Jest również autorką monografii i artykułów o ezoteryzmie w kulturze Srebrnego Wieku oraz o twórczości Andrieja Biełego.  Modernizm, ezoteryczna proza rosyjska końca XIX i początku XX wieku, fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości, niedogmatyczna duchowość początku XX stulecia i dzieje zachodniego ezoteryzmu stanowią dziedzinę dociekań naukowych dr hab. Moniki Rzeczyckiej, prof. UG. Z kolei dzieje masonerii i związków łączących jej filozofię z literaturą piękną to obszar zainteresowań i badań dr hab. Ireny Fijałkowskiej-Janiak, prof. UG. Będąc wykładowcą literatury powszechnej  i porównawczej, rosyjską ezoterykę, motywy masońskie i okultystyczne rozpatruje w szerokim kontekście literatury światowej i jej wielkiej formy – powieści. Historia powieści stanowi również odrębny temat jej pracy naukowej i dydaktycznej. Współczesna literatura rosyjska, od  etapu radzieckiego poczynając, stanowi dziedzinę naukowych pasji i dociekań dr Liliany Kality, piszącej o Juriju Dombrowskim, Marku Ałdanowie oraz historii kina rosyjskiego.

Z kolei rosyjska proza fantastyczna i najnowsza literatura popularna jest tematem badawczym dr Katarzyny Arciszewskiej, przygotowującej rozprawę habilitacyjną o motywach wampirycznych i symbolice krwi. Spostrzeżenia  i przemyślenia  prezentowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Zagadnienia językowego oblicza współczesnej Rosji, języka mediów, polityki, dyplomacji oraz technik negocjacji, badanie współzależności gospodarki, biznesu i polityki wypełniają pracę naukową i dydaktyczną dr Urszuli Patockiej-Sigłowy, autorki prac o języku władzy w Rosji. Najmłodszym pracownikiem Katedry jest przyjęta w 2016 roku asystentka, historyk literatury i semiotyk dr Swietłana Pawlenko, która kontynuując tradycje badawcze szkoły tartusko-moskiewskiej oraz wykorzystując narzędzia współczesnych metodologii prowadzi badania nad literaturą pierwszej połowy XIX oraz XX wieku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z kategorią czasoprzestrzeni w tekście, poetyką miasta i komparatystyką polsko-rosyjską. Języki obce są domeną znakomitych dydaktyków: dr Katarzyny Arciszewskiej (język niemiecki i rosyjski) i mgr Magdaleny Kruk (język angielski).

    Dorobek naukowy pracowników Katedry jest pokaźny i znaczący, stanowią go monografie, prace zbiorowe oraz liczne artykuły  publikowane w tomach zbiorowych renomowanych wydawnictw akademickich oraz w wysoko punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Rezultaty badań prezentowane były i są na wielu międzynarodowych sympozjach i kongresach w kraju i za granicą: w Rosji, Izraelu, Czechach, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Samodzielni pracownicy naukowi Katedry są członkami międzynarodowych Towarzystw Naukowych, Rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych. Na forum międzynarodowym sławę zyskały organizowane od 1976 roku cykliczne sympozja na temat  literatury i kultury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Uczestniczyli w nich badacze modernizmu z Polski, Rosji, Czech, Węgier, Niemiec, Finlandii, Izraela. Odbyło się piętnaście takich konferencji, których plonem są tomy materiałów pokonferencyjnych publikowanych w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie organizowane są interdyscyplinarne konferencje tematyczne, które przyciągają również ogromną rzeszę badaczy. Dotychczas odbyły się następujące sympozja z tego cyklu: Krew-substancja, symbole, mitologia; Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże;  Samotność – aspekty, konteksty, wymiary; Żywioły: Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce. Odzwierciedleniem szerokich zainteresowań badawczych pracowników Katedry jest seria wydawnicza Światło i ciemność, związana przede wszystkim z działalnością międzynarodowej pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości, założonej w latach dziewięćdziesiątych przez prof. Elżbietę Biernatową i prof. Irenę Fijałkowską-Janiak, a i kierowanej obecnie przez prof. Monikę RzeczyckąW Laboratorium pracują uczeni z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą, zainteresowani wspólnymi badaniami i żywą wymianą doświadczeń. Wyniki pionierskich badań prowadzonych w pracowni zostały opublikowane w siedmiu tomach serii Światło i ciemność oraz trzech monografiach Biblioteki Światła i ciemności. Pracownicy Katedry działający w Laboratorium kierują obecnie trzyletnim międzynarodowym projektem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939.

 

    W ogólnej charakterystyce Katedry Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej nie może zabraknąć informacji o działalności organizacyjnej, administracyjnej, społecznej pracowników na rzecz Instytutu i Wydziału Filologicznego UG. Jesteśmy dumni, że od lat z szeregów naszej Katedry wywodzą się dyrektorzy i wicedyrektorzy Instytutu, a także prodziekani Wydziału, którym społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego powierza te odpowiedzialne i trudne zadania. Funkcje prodziekanów pełnili: prof. Elżbieta Biernatowa, prof. Franciszek Apanowicz, prof. Monika Rzeczycka, dr Urszula Patocka-Sigłowy. Dyrektorami i wicedyrektorami Instytutu byli: prof. Janina Sałajczykowa, prof. Tadeusz Bogdanowicz, prof. Franciszek Apanowicz, prof. Irena Fijałkowska-Janiak, dr Urszula Patocka-Sigłowy, dr Katarzyna Arciszewska. Obecnie funkcję dyrektora Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich pełni dr hab. Diana Oboleńska, prof. nadzwyczajny UG.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Noińska
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: ndz., 15.04.2018 r., 22:02
Data publikacji: pon., 12.12.2016 r., 20:04