Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki | Wydział Filologiczny

Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO I TRANSLATORYKI

ul. Wita Stwosza 51, pok.  242, 239, 238, 237
80-308 Gdańsk
tel. 58 523-30-75 (pok. 238)

Kierownik katedry: dr hab. Alicja Pstyga profesor nadzwyczajny UG

PRACOWNICY NAUKOWI I NAUKOWO DYDAKTYCZNI:
dr hab. Alicja Pstyga profesor nadzwyczajny UG
dr hab. Zoja Nowożenowa profesor nadzwyczajny UG
dr Tatiana Kananowicz
dr Magdalena Jaszczewska
dr Ewa Konefał
dr Wanda Stec

DOKTORANCI KATEDRY:
mgr Magdalena Buchowska (opiekun naukowy dr hab. Alicja Pstyga prof. nadzw. UG)
mgr Kiriłł Dermanowski (opiekun naukowy dr hab. Alicja Pstyga prof. nadzw. UG)
mgr Marlena Lipińska (opiekun naukowy dr hab. Zoja Nowożenowa prof. nadzw. UG)
mgr Ksenia Necel (opiekun naukowy dr hab. Zoja Nowożenowa prof. nadzw. UG)
mgr Raman Shcherbau (opiekun naukowy dr hab. Zoja Nowożenowa prof. nadzw. UG)
mgr Marcin Trendowicz (opiekun naukowy dr hab. Zoja Nowożenowa prof. nadzw. UG)

INFORMACJA O KATEDRZE


    Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki została utworzona we wrześniu 2011 roku poprzez połączenie dwóch jednostek organizacyjnych: Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich oraz Zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej.
Pracownicy Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki prowadzą wykłady, ćwiczenia i seminaria na studiach I oraz II stopnia na kierunku filologia rosyjska (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz rosjoznawstwo z przedmiotów językoznawczych i translatorycznych. Ponadto samodzielni pracownicy naukowi sprawują opiekę naukową nad doktorantami Filologicznych Studiów Doktoranckich.

    Katedra od lat prowadzi specjalność Język biznesu i translatoryka. Poszukując dobrych rozwiązań z myślą o perspektywie zatrudnienia absolwentów kierunku filologia rosyjska, uwzględniając zatem potrzeby rynku pracy, w ramach studiów filologicznych proponujemy wybór jednej ze specjalności umożliwiającej rozwój kompetencji i przyswojenie wiedzy, które mogą być wykorzystywane w przygotowaniu do zawodu tłumacza i w różnych obszarach zawodowych, wymagających znajomości języka rosyjskiego. Na studiach pierwszego stopnia – poza obligatoryjnymi przedmiotami językoznawczymi i literaturoznawczymi oraz praktyczną nauką języka rosyjskiego – proponujemy następujący zestaw przedmiotów: komunikacja międzykulturowa, teoria przekładu, organizacja i technika pracy tłumacza, podstawy przekładu tekstów specjalistycznych, komunikacja w sferze biznesu, przekład ustny, realia społeczno-gospodarcze Rosji. Opracowany przez pracowników Katedry program obowiązuje w tej wersji od roku akademickiego 2014/2015 (plany studiów oraz sylabusy są dostępne na stronie internetowej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego). Program kształcenia, który przewiduje również udział studentów w zajęciach fakultatywnych, daje możliwość zapoznania się z realiami społeczno-gospodarczymi Rosji i obszaru rosyjskojęzycznego, poznania języka, a przede wszystkim kształtowania kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Sprawdzianem kompetencji jest obligatoryjna studencka praktyka zawodowa w wymiarze 80 godzin na studiach I stopnia, którą studenci odbywają w różnych instytucjach.
    Realizowany przez pracowników katedry program kształcenia na studiach II stopnia na kierunku filologia rosyjska również obejmuje przedmioty z zakresu językoznawstwa i translatoryki, w szczególności kulturowe uwarunkowania komunikacji językowej, kierunki i metodologie badań językoznawczych, procesy rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim.
Studenci studiów rusycystycznych mogą sprawdzać swe umiejętności uczestnicząc w konkursach translatorycznych  oraz – podobnie jak pracownicy – mogą zdobywać doświadczenie  na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.
    Ukończenie filologii rosyjskiej ze specjalnością „Język biznesu i translatoryka” daje naszym absolwentom realną szansę na zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia w szeroko rozumianej sferze biznesu – w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży produkcji, handlu i usług utrzymujących kontakty biznesowe z Rosją; w turystyce i hotelarstwie, w instytucjach i organizacjach współpracujących z Rosją i krajami obszaru rosyjskojęzycznego, a także solidne podstawy do wykonywania odpowiedzialnego zawodu tłumacza.

    Pracownicy Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki aktywnie uczestniczą w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych, systematycznie publikują wyniki swych badań, są członkami polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, kolegiów redakcyjnych i rad naukowych. Są też organizatorami dwóch cykli konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym: „Słowo – z perspektywy językoznawcy i tłumacza” (link: www.konferencjaslowo.ug.edu.pl) oraz „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”. Uczestniczą również w realizacji projektów w ramach współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Dużą rolę w działalności Katedry odgrywa współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Od roku 2014 współredagują czasopismo naukowe „Studia Rossica Gedanensia”.
Jedną z form działalności Katedry jest praktyka przekładu – pracownicy współpracują z biurami tłumaczeń w kraju i za granicą, są członkami stowarzyszeń zawodowych tłumaczy, zajmują się tłumaczeniem konferencyjnym (symultanicznym i konsekutywnym), wykonują zawód tłumacza przysięgłego.

Aktualne kierunki badań
Pracownicy Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki mogą poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa, translatoryki i komunikacji międzykulturowej:
Dr hab. Alicja Pstyga profesor nadzwyczajny – jej zainteresowania koncentrują się wokół obserwacji polskiego i rosyjskiego dyskursu publicznego, zwłaszcza języka mediów, z uwzględnieniem problematyki innowacji leksykalnych oraz aspektów słowotwórczych semantycznej organizacji tekstów, również w ujęciu konfrontatywnym; odrębny obszar badań stanowi teoria (w tym krytyka) i praktyka przekładu rosyjskich tekstów medialnych na język polski.
Dr hab. Zoja Nowożenowa profesor nadzwyczajny – zajmuje się lingwistyką funkcjonalną: w tym aspekcie dokonuje analizy jednostek składniowych (przede wszystkim zdań czasownikowych) i formacji dyskursywnych (dyskurs publicystyczny, dyskurs świadomości irracjonalnej, dyskurs pragmatyczny i in.); szczególny nacisk kładzie na stylistykę funkcjonalną, w tym specyfikę gatunków, tekstów, parametrów i jednostek dyskursów. Zagadnienia te rozpatrywane są również w ujęciu translatorycznym.
Dr Magdalena Jaszczewska – zajmuje się paremiologią i paremiografią  rosyjską i polską. Paremie (w szczególności przysłowia kalendarzowe) rozpatruje w aspekcie porównawczym odwołując się do dorobku etnoligwistyki, etnografii, historii oraz socjologii.
Dr Tatiana Kananowicz – zakres jej zainteresowań obejmuje teorię i praktykę przekładu tekstów specjalistycznych oraz zagadnienia przekładu konferencyjnego i audiowizualnego, a także stylistykę porównawczą języka rosyjskiego i polskiego; kolejną dziedzinę zainteresowań stanowi komunikacja i aksjologia międzykulturowa w obrębie kultur Polski, Rosji i Azji Wschodniej oraz szeroko rozumiana wiedza o Rosji.
Dr Ewa Konefał – zainteresowania naukowe są związane z przekładoznawstwem, szczególnie z rozwojem rosyjskiej myśli przekładoznawczej, polsko-rosyjskimi relacjami przekładowymi oraz specyfiką przekładu prasowego. Odrębna dziedzinę badań stanowi system gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego oraz językoznawstwo korpusowe.
Dr Wanda Stec – zajmuje się polsko-rosyjskim językoznawstwem konfrontatywnym, przede wszystkim w zakresie leksykologii, semantyki i słowotwórstwa, oraz badaniem leksyki specjalistycznej (terminologii i nomenklatury); prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie nazewnictwa roślin leczniczych, a także zajmuje się praktyką przekładu tekstów specjalistycznych.

Zapraszamy studentów filologii rosyjskiej do wyboru specjalności „Język biznesu i translatoryka”! Naprawdę warto zainwestować w siebie!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pon., 12.12.2016 r., 22:03
Data publikacji: pon., 12.12.2016 r., 22:03