fbpx Zakład Językoznawstwa Romańskiego | Wydział Filologiczny

Zakład Językoznawstwa Romańskiego | Wydział Filologiczny

Zakład Językoznawstwa i Dydaktyki

Kierownik Zakładu

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Brzezicka
Treść wprowadzona przez: Barbara Brzezicka
Ostatnia modyfikacja: śr., 20.11.2019 r., 19:36
Data publikacji: czw., 10.11.2016 r., 12:22

Kierunki badawcze

 

  • Językoznawstwo porównawcze

  • Studia diachroniczne nad językami indoeuropejskimi

  • Leksykologia

  • Język mediów

  • Semantyka dyskursu

  • Neologia

  • Metodyka nauczania języka francuskiego

  • Przekładoznawstwo

 

Językoznawstwo diachroniczne i kontrastywne w problematyce tłumaczeń

  Jest to program badawczy obejmujący 3 warstwy tematyczne, to znaczy temat badań diachronicznych języka i archaizacji tekstu w tłumaczeniach, poprzez sposób oddawania specyfiki języka dawnego w tłumaczeniach współczesnych. Ponadto znajdzie się tu problem tłumaczenia tekstów specjalistycznych w tym tekstów filozoficznych i specyfika takich tłumaczeń. Program ten obejmuje również badania kontrastywne interjęzykowe w ramach języków romańskich (portugalski, hiszpański, francuski), ale także w stosunku do języka polskiego i języków egzotycznych, zapożyczenia i sposób ich adaptacji w języku docelowym. Wyniki tych badań są i będą owocowały awansem naukowym pracowników, oraz są i będą prezentowane w formie artykułów i publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Ich efekty przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat historii języka z jednej strony i różnic językowych z drugiej strony, co ma ogromne znaczenie przy tłumaczeniach tak obecnych w erze globalizacji.

 Językoznawstwo dyskursywne w oparciu o badania korpusowe

  Jest to program badawczy opierający się na badaniach i analizach korpusowych i statystycznych dotyczących tekstów /dyskursów mediów i polityki strefy francuskojęzycznej. Badana jest ewolucja poszczególnych warstw języka, zachowań językowych oraz sposobów komunikacji, zjawiska kohezji i koherencji  i wpływ tych czynników na dziedziny mediów i polityki z uwzględnieniem ich skuteczności. Analizie podlegają sposoby argumentacji, obiektywizm/subiektywizm dziennikarski, reporterski i polityczny, przekaz w zależności od środka komunikacji, internetowe formy przekazu jako nowe środki wyrazu i komunikacji. Media i polityka w internecie powodują istotne zmiany dyskursywne w formach wypowiedzi i sposobach komunikacji, na poziomie leksykalnym, semantycznym, morfoskładniowym i idiomatycznym, zarówno w internecie, jak i rzutuje na język poza internetem.
  Wyniki tych badań są i będą publikowane w formie artykułów w pismach francuskojęzycznych oarz w formie książki profesorskiej.

Problematyka dyskursu w nauczaniu języka francuskiego jako obcego

  Jest to projekt badawczy, którego celem jest  efekt i przełożenie bezpośrednio pragmatyczne. Opiera się na nurcie dyskursywnym w językoznawstwie, który stanowi tutaj punkt wyjścia do dalszych badań nad zastosowaniem wyników badań językoznawczych dla celów dydaktyki języków obcych. Sposób traktowania i postrzegania języka ma ogromny wpływ na sposób przekazywania go na lekcjach językowych. Wpisuje się tu tematyka różnych form wywiedzi jako reprezentatywnych dla języka, które powinny stanowić punkt referencyjny dla uczniów uczących się języka, takby wychodzić nie od słów lecz od dyskursów właśnie. Pozwala to na przybliżanie języka poprzez jego rozumienie, rozumienie jego funkcjonowania, a nie upraszczanie gramatyki i spłaszczanie semantyki.
  Wyniki tych badań są rozpowszechniane poprzez publikacje naukowe w pismach dydaktycznych oraz poprzez szkolenia nauczycieli języka francuskiego (w ramach Szkoleń Ustawicznych) przez pracowników UG.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 27.10.2019 r., 8:40
Data publikacji: pon., 08.09.2008 r., 0:00