Konferencje | Wydział Filologiczny

Konferencja "Unterwegs und zurückgesehnt - Zugänge zum Werk von Helga M. Novak/"W ruchu i tęskniąc do domu - Drogi do twórczości Helgi M. Novak"

auf Deutsch lesen

W dniach 19 i 20 maja odbyła się w Instytucie Filologii Germańskiej UG konferencja pt. Unterwegs und zurückgesehnt – Zugänge zum Werk von Helga M. Novak  (W ruchu i tęskniąc do domu – Drogi do twórczości Helgi M. Novak). Była ona pierwszą konferencją poświęconą twórczości Helgi M. Novak (1935-2013), uznanej za jedną z najwybitniejszych poetek niemieckich w II połowie XX wieku. Wśród referentów z Polski, Niemiec, Włoch i Łotwy byli uznani znawcy twórczości pisarki oraz osoby, które były z nią zaprzyjaźnione. Jedną z nich był poeta Andreas Reimann, który przedstawił swoje wiersze na wieczorze autorskim w Centrum Herdera. W twórczości Helgi M. Novak Polska miała szczególne znaczenie. Polskie wątki można znaleźć już w jej wczesnych wierszach i w pierwszej powieści Die Eisheiligen (Zimni ogrodnicy). W latach 1980/81 Helga M. Novak przyjeżdżała do Gdańska i od tego czasu wspierała Solidarność i polskich emigrantów w Berlinie Zachodnim. W 1991 roku osiedliła się w Borach Tucholskich i mieszkała tu przez 20 lat. Konferencja zakończyła się wyjazdem do Legbądu, miejsca byłego zamieszkania pisarki.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.08.2018 r., 20:23
Data publikacji: ndz., 04.06.2017 r., 21:27

Międzynarodowe sympozjum „Rilke w Gdańsku”

auf Deutsch lesen

W dniach od 21. do 24. września 2016r. w sali teatralnej budynku Neofilologii odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone relacjom poety niemieckiego, R. M. Rilke do Gdańska. Organizatorem konferencji było Międzynarodowe Towarzystwo R. M. Rilke i Instytut Filologii Germańskiej. Organizatorem ze strony instytutu był Prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak. 

Program

 

Międzynarodowe sympozjum „Rilke w Gdańsku” - galeria zdjęć

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.08.2018 r., 20:33
Data publikacji: wt., 18.10.2016 r., 5:04

„Im Liegen ist der Horizont immer so weit weg“ – Grenzüberschreitungen bei Barbara Frischmuth - Konferenz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Jan Wit Doroszewski
Ostatnia modyfikacja: wt., 21.11.2017 r., 22:51
Data publikacji: wt., 21.11.2017 r., 21:21

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja Topografie pamięci pogranicza / Gedächtnistopographien im Grenzraum, Gdańsk 15-17 maja 2015. Relacja

auf Deutsch lesen

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja

Topografie pamięci pogranicza / Gedächtnistopographien im Grenzraum, Gdańsk 15-17 maja 2015. Relacja

W dniach 15-17 maja 2015 r. w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja zatytułowana Topografie pamięci pogranicza. Nadrenia i Pomorze jako trilateralne regiony kulturowe / Gedächtnistopographien im Grenzraum. Pommern und Rheinlandals trilaterale Kulturräume. Konferencję zorganizowała Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza przy IFG (dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i dr Eliza Szymańska)  wspólnie z Institut „Moderne im Rheinland” przy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (prof. Gertrude Cepl-Kaufmann i dr Jasmin Grande), we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie.

Nadrzędnym celem konferencji była interdyscyplinarna i porównawcza refleksja nad regionami pogranicza, które wskutek narodowych napięć zostały specyficznie kulturowo ukształtowane i po dzień dzisiejszy stanowią strefy styku kulturowego. Jedną z cech wyróżniających te regiony jest utrwalone w pamięci zbiorowej doświadczenie zagrożenia i konfliktu, a także  (patrząc z dzisiejszego punktu widzenia)  perspektywa sąsiedztwa. W regionach pogranicza w sposób szczególny nakładają się na siebie indywidualne i zbiorowe stereotypy postrzegania przestrzeni, przy czym funkcjonujące w świadomości zbiorowej obrazy stanowią nierzadko konstrukcje konkurencyjne. Ich treść zależy od kontekstu i sposobu kontekstualizacji, a jednocześnie jest wynikiem funkcjonującego w określonych środowiskach dyskursu wewnątrz- oraz międzygrupowego.

Konferencja stanowiła jeden z etapów projektu badawczego, realizowanego przez Pracownię Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG we współpracy z Institut „Moderne im Rheinland”, Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie. W spotkaniu wzięli udział badacze z Austrii, Belgii, Czech, Luksemburga,  Łotwy, Niemiec i Polski, reprezentujący różne (sub)dyscypliny nauk humanistycznych, tj. filologię (amerykanistykę, germanistykę i polonistykę), historię, kulturoznawstwo, medioznawstwo, politologię, socjologię i teatrologię.

Obrady otworzyli prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa, Dziekan Wydziału Filologicznego, poszerzając horyzont postrzegania tytułowych zagadnień o perspektywę amerykanisty, prof. UG dr hab. Danuta Olszewska, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej oraz w imieniu współorganizatorów konferencji Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Wykłady inauguracyjne wygłosiły prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu) na temat Poznań jako polsko-niemiecka przestrzeń pamięci / Posen als ein deutsch-polnischer Erinnerungsraum oraz Prof. Dr. Cepl-Kaufmann (Institut „Moderne im Rheinland”, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), której wystąpienie zatytułowane było Rheinland – Berlin – Paris. Erinnerte Landschaften als trilaterales Muster / Nadrenia – Berlin – Paryż. Wspominane krajobrazy jako wzorzec trójstronny. Wykłady były tłumaczone symultanicznie. Pozostałe wystąpienia w tym dniu obrad poświęcone były specyfice kształtowania się pamięci zbiorowej na poszczególnych pograniczach na terenie Europy, tj. czesko-saksońskim, Nadrenii, Łatgalii oraz na Pomorzu.

W sobotę uczestnicy udali się na objazd naukowy po Ziemi Bytowskiej zatytułowany Gebrochenes Gedächtnis – Erinnerungsnarrative nach 1945 im Bütower Raum / Pęknięta pamięć – narracje powojenne z bytowskiego pogranicza. Grupę poprowadził prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa UG). W drugiej części dnia kontynuowano obrady na zamku w Bytowie, w siedzibie Muzeum Zachodniokaszubskiego. Wystąpienia w tym bloku tematycznym dotyczyły krajobrazu muzealnego obydwu regionów oraz zagadnienia, stanowiącego po dzień dzisiejszy w dużej mierze tabu w pamięci zbiorowej Pomorza, tj. zbrodni nazistowskiej psychiatrii.

W niedzielę 17 maja na terenie kampusu UG zaprezentowano referaty w ramach trzech kolejnych bloków tematycznych. Poranny dotyczył refleksji teoretycznej, tj. poświęcony był zagadnieniom metodologii badań trylateralnych przestrzeni kulturowych w ujęciu kulturo- i literaturoznawczym. „Blok gdański” zawierał wystąpienia odnoszące się do twórczości poszczególnych autorów literatury gdańskiej, tj. Pawła Huellego i Franciszka Fenikowskiego oraz wybranych adaptacji scenicznych, w tym utworów Stefana Chwina. W trzecim bloku  zgromadzone zostały referaty odnoszące się do badań nad zagadnieniami pogranicznego charakteru doświadczeń manifestowanych w różnych tekstach, poczynając od podań, poprzez poezję, po fantastykę. Zamykające tę część wystąpienie dotyczyło narracji funkcjonujących poza dominującym trójstronnym polsko-niemiecko-kaszubskim dyskursem pamięci na Pomorzu – tradycji Tatarów litewskich. Dyskusja podsumowująca konferencję zawierała wiele porządkujących i inspirujących refleksji oraz konkretne propozycje dotyczących kontynuacji projektu.

Wszystkie części konferencji miały charakter otwarty i zgromadziły znaczną grupę zainteresowanych, nie tylko pracowników i studentów UG, tym samym grono uczestników spotkania uległo znacznemu poszerzeniu. Obrady prowadzone były w języku niemieckim, angielskim i polskim, także w konwencji konferencji skype w przypadku referentów, którzy nie mogli osobiście być obecni w Gdańsku i Bytowie. Planowana jest kontynuacja projektu. Tom pokonferencyjny ma ukazać się w serii Düsseldorfer Schriften zur Literatur und Kulturwissenschaft w wydawnictwie Klartext.

Interdyscyplinarny zespół organizacyjny współtworzyli: Karolina Wirkus (kulturoznawstwo, II MSU), mgr Ewelina Rogala (absolwentka filologii germańskiej), Tomasz Piątkowski (niemcoznawstwo, II rok; absolwent filologii polskiej I st.), Ewelina Markiewicz (kulturoznawstwo, II MSU; absolwentka Akademii Muzycznej), Kamil Muszyński (student II roku lingwistyki stosowanej) oraz Helena Awdej (filologia germańska, I MSU). Dokumentację fotograficzną sporządzili dr Maciej Dajnowski, Kamil Muszyński, mgr Ewelina Rogala oraz prof. Mieczysław Ronkowski (Politechnika Gdańska i Instytut Kaszubski).

Spotkanie zostało zrealizowane dzięki  różnorodnemu wsparciu wielu osób i instytucji. Konferencja odbyła się dzięki dotacjom Prorektora ds. Nauki UG, Dziekana Wydziału Filologicznego, Dyrekcji Instytutu Filologii Germańskiej, Fundacji Herdera oraz niemieckiego Bundesministerium, Beauftragter für Kultur und Medien. Patronat medialny objęło Radio Mors. Auli na inaugurację spotkania i sprzętu nagłaśniającego użyczył Wydział Historyczny UG. Materiały promocyjne dotyczące Gdańska i regionu zapewniła Fundacja Parasol w Bytowie i Urząd Marszałkowski.

Więcej: http://www.narracjepogranicza.eu/index.php?gmedia=zmK9k&t=g

PROGRAM

ABSTRACTS

Relacja fotograficzna z konferencji

majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja majowa konferencja
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.03.2017 r., 20:33
Data publikacji: śr., 04.11.2015 r., 22:10

Internationale wissenschaftliche Konferenz "Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst" / Międzynarodowa konferencja "Filozofia i religia versus Literatura i sztuka" - relacja

auf Deutsch lesen

W dniach 9-10 października 2015 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst”, zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Kantowskiego. Niemieckojęzyczną konferencję otworzyli dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa oraz zastępca dyrektora ds. nauki prof. dr hab. Mirosław Ossowski. W wydarzeniu wzięli udział goście z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce i Niemczech. W swoich referatach uczestnicy konferencji zaprezentowali rozmaite metody analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz dzieła sztuki, pod kątem obecności w nich tematów i motywów związanych z religią i filozofią.
Skład Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Agnieszka Haas, dr Dariusz Pakalski.

GALERIA

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.06.2016 r., 18:02
Data publikacji: pon., 19.10.2015 r., 20:59

Internationale wissenschaftliche Konferenz „Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst - Programm / Międzynarodowa konferencja "Filozofia i religia versus Literatura i sztuka" - program

Internationale wissenschaftliche Konferenz „Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst / Międzynarodowa konferencja "Filozofia i religia versus Literatura i sztuka"

 

Miejsce:

Biblioteka Główna UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53,

Data i czas wydarzenia:

piątek, 9 października 2015, 9:30, sobota, 10 października 2015 roku, 10:00-13:30.

Organizator:

Wydział Filologiczny UG, Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Gdański

 

 

Gdańsk, 9.10.-10.10.2015

Miejce obrad/ Tagungsort: Biblioteka Uniwersytecka/ Universitätsbibliothek, ul. Wita Stwosza 53, Raum 030

 

 

Program konferencji

Konferenzprogramm

 

Freitag, 9.10.2015

Eröffnung der Konferenz

9.30-10.00. Univ.-Prof. Dr. habil. Andrzej Ceynowa – Dekan der Philologischen Fakultät, Prof. Dr. habil. Mirosław Ossowski – Leiter des Lehrstuhls für Deutsche Literatur und Kultur.

10.00-10.20 B.A. Mike Rottmann (Jena): Funktion und Wandel des Religionsbegriffs um 1800

10.20-10.40 Dr. des. Björn Freter (Berlin): Andauernde Feier des Heiligen. Über Goethes panhierarchische Religiosität

10.40-11.00 Prof. Dr. habil. Karol Sauerland (Warszawa): Antike als Alternative zum Christentum

11.00-11.15 Diskussion

Kaffeepause 11.15-11.45

11.45-12.05 Dr. Monika Tokarzewska (Toruń): Kosmologische Metaphern und Gottesvorstellungen bei Johann Gottfried Fichte und Jean Paul

12.05-12.25 Dr. habil. Agnieszka Haas (Gdańsk): Zur Unmöglichkeit eine neue Gottesvorstellung zu schaffen. Die Dichtung von Christoph A. Tiedge im Dialog mit Philosophie und Literatur

12.25-12.45 Univ.-Prof. Dr. habil. Beate Sommerfeld (Poznań): Ästhetische und philosophische Transgressionen bei expressionistischen Doppelbegabungen am Beispiel Ludwig Meidners.

12.45-13.00 Diskussion

13.00-14.00 Mittagspause

14.00-14.20 Dr. Agnieszka Sowa (Kraków): Schmerz und Leid in Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi nach den Betrachtungen der gottseligen A.K. Emmerich (1833) von Clemens Brentano.

14.20-14.40 Univ.-Prof. Dr. habil. Marzena Górecka (Lublin): Silja Walters poetische Spiritualität

14.40-15.00 Dr. Monika Mańczyk-Krygiel (Wrocław): „Ist es ein Gott der Rache, ist es ein Gott der Liebe?“ Überlegungen zur Prosa deutschsprachiger Schriftstellerinnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

15.00-15.15 Diskussion

Ab 18.00 feierliches Abendessen

 

Samstag, 10.10.2015

 

10.00-10.20 Dr. Adam Szeluga (Gdańsk): Paradox und Zufall als zentrale Konstruktionskategorien in den Werken Heinrich von Kleists

10.20-10.40 M.A. I-Tsun Wan (Bochum): „Meine eigene Religion“ Kunstreligion von und bei Kleist

10.40-11.00 Dr. Andriej Kotin (Zielona Góra): Die vertauschten Geschwister Christenheit und Heidentum in Friedrich de la Motte Fouqués Undine

11.00-11.15 Diskussion

11.15-11.45 Kaffeepause

11.45-12.05 Univ.-Prof. Dr. habil. Sławomir Leśniak (Gdańsk): Dürer und das technische Bild

12.05-12.25 Dr. László V. Szabó (Veszprém/Stuttgart): Religion, Philosophie und Dichtung bei Rudolf Pannwitz

12.25-12.45 Univ.-Prof. Dr. habil. Aleksandra Chylewska-Tölle (Słubice): Zur Rolle der deutschsprachigen Priester-Dichter in den Kontroversen um den „literarischen Modernismus” am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert

12.45-13.05 Dr. Andrzej Pilipowicz (Olsztyn): Die Poetik der Dogmen. Traumland von Georg Trakl

13.05-13.20 Diskussion und Zusammenfassung der Konferenz

13.30 Mittagessen

15.00-16.30 Stadtrundgang

 

Ab 16.30 Abreise der Konferenzteilnehmer

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Helena Walczak
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 21:00
Data publikacji: czw., 08.10.2015 r., 19:58

Międzynarodowa konferencja naukowa - Internationale Konferenz "Der deutsche Essay und Essayismus von der Romantik bis zur Postmoderne"

Internationale Konferenz

Der deutsche Essay und Essayismus

von der Romantik bis zur Postmoderne

(Gdańsk, 27-29 Juni, 2014.)

 

 • Balasundaram Subramanian (Mandi, Indien)

Rudolf Kassners "Der blinde Schütze" als Paradigma moderner Essayistik.

 • Peter Clar (Wien)

Gesetzte Gattungen - Elfriede Jelineks "Essayismus".

 • Anne Schülke (Düsseldorf)

„ich tue nichts als brocken hinwerfen oder tritte austeilen. ich ordne nichts. Elfriede

Jelineks „Die endlose Unschuldigkeit“ zwischen Gedankenexperiment und kultureller Arbeit.

 • Kamilla Najdek (Warschau)

 „Karl Kraus“ von W. Benjamin – zum Problem des Essays als einer philosophischen Form.

 • Karol Sauerland (Warschau)

Was ist kein Essay?

 • Maria Magdalena Bachmann (Innsbruck)

Wissenschaft? Literatur? „Alles verschlingende Unform“? Der Essay aus feldtheoretischer Perspektive.

 • Tomasz Ososińki (Warschau)

Zwischen Tagebuch und Essay Anmerkungen zu R. M. Rilkes „Aufsatz über Puppen“.

 • Joanna Firaza (Łódź)

Das Unbehagen am historischen Erbe: Ingeborg Bachmanns essayistische Schriften der 60er Jahre.

 • Matthias Schmidt (Wien)

Das Ich als essayistische Figuration. Methodologische Reflexionen in Siegfried Kracauers Spätwerk „History“.

 • Sarah Scheibenberger (Leipzig)

Die Idee und Aufgabe des Essayistischen in Walter Benjamins „Erkenntniskritischer Vorrede“.

 • Petra Buchta (Katowice)

Erika Mann. Essays um die Literatur und Politik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Ewelina Rogala
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 21:08
Data publikacji: wt., 01.07.2014 r., 22:50

ESEJ I ESEIZM NIEMIECKOJĘZYCZNY 27-29 czerwca 2014 r. / ESSAY UND DER DEUTSCHSPRACHIGE ESSAYISMUS 27-29.06.2014

 
 
Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową
 

ESEJ I ESEIZM NIEMIECKOJĘZYCZNY OD ROMANTYZMU

DO (POST-) MODERNIZMU

 
w dniach 27-29 czerwca 2014 r.

 

INFORMATION ÜBER DIE KONFERENZ IN DER DEUTSCHEN SPRACHE

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 21:04
Data publikacji: pon., 04.11.2013 r., 0:00

Translacja pośród zwrotów kulturowych

auf Deutsch lesen

Translacja pośród zwrotów kulturowych /

Translation im Spannungsfeld der cultural turns /

Translation Among Cultural Turns

 

W dniach 13-14 października 2011 w Instytutucie Filologii Germańskiej odbyła się konferencja zatytułowana Translacja pośród zwrotów kulturowych. Temat konferencji nawiązywał do dyskursu, który we współczesnej humanistyce utożsamia filologię z kulturoznawstwem i podkreśla znaczenie tzw. zwrotów kulturowych, które doprowadziły w obrębie filologii do przewartościowań i zmian perspektywy. Począwszy od zwrotu interpretacyjnego z jego wyobrażeniem kultury jako tekstu, poprzez zwrot performatywny, retoryczny, postkolonialny i przestrzenny, skończywszy na zwrocie ikonicznym oraz społecznym kolejne zmiany paradygmatu dają filologom możliwość nowego przemyślenia i poszerzenia pola refleksji oraz własnych metod badawczych.
W obrębie kulturoznawstwa szczególne miejsce zajmuje pojęcie translacji. Termin ten nie ogranicza się dziś do przekładu językowego (interlingwalnego), ale obejmuje zjawiska „przekładopodobne” (np. przekład intersemiotyczny), a także – w znaczeniu metaforycznym – wszelkie formy kontaktów międzykulturowych oraz liczne procesy i działania antropologiczne, filozoficzne czy też medialne. Tak rozumiana translacja uruchomiła w kulturoznawstwie zwrot translacyjny, który także filologów uwrażliwił na takie zjawiska, jak: translacyjny status kultury, odwrót od wyobrażenia jednoznacznie zarysowanej tożsamości, hybrydyczność, strategie reprezentacji i konstruowania Innego.
Obrady odbywały się językach niemieckim, angielskim i polskim.
 
 

 


W ramach konferencji rozważano następujące pytania:
 • Gdzie leży miejsce translacji (i translatologii) w dyskursie współczesnej humanistyki?
 • Na ile translacja – sama będąc punktem wyjścia zwrotu translacyjnego – podlega prawidłom pozostałych zwrotów kulturowych?
 • W jaki sposób translacja w ujęciu kulturoznawczym może się przyczynić do zintegrowania badań językoznawczych i literaturoznawczych?
 • Jak można pokazać działanie zwrotów kulturowych na konkretnych przykładach (tłumaczeniach tekstów literackich i użytkowych)?
 • W jaki sposób można zastosować metodologiczne pożytki ze zwrotów kulturowych w dydaktyce przekładu?

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 20:45
Data publikacji: wt., 19.07.2011 r., 0:00

Polska Literatura Emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1980

auf Deutsch lesen

POLSKA LITERATURA EMIGRACYJNA

W BERLINIE I SZTOKHOLMIE PO ROKU 1890

 

 
Konferencja naukowa pod tytułem: „Polska literatura emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie po 1980 roku” odbyła się 15-16 stycznia 2011 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W konferencji odczyty wygłosiło 11 naukowców z Polski (m.in. takich ośrodków naukowych, jak Poznań, Słupsk, Gdańsk), z Niemiec (Lipsk, Berlin) oraz ze Szwecji (Sztokholm, Lund). Obok referatów teoretycznych, dotyczących chociażby samego problemu definiowania pojęcia emigracji (prof. Ewa Teodorowicz-Hellman) oraz przekrojowych, dotyczących wzajemnej recepcji pisarzy polskich i niemieckich (prof. Marion Brandt), zmian w stosunkach pisarzy do historii i polityki po 1989 roku (prof. Hans-Christian Trepte), tożsamości pisarzy emigracyjnych (dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz), obrazu Berlina w literaturze migracyjnej (dr Joanna Flinik) czy polskiego środowiska literackiego w Berlinie (Aleksandra Wrona), wiele referatów dotyczyło twórczości konkretnych pisarzy i publicystów zamieszkałych w Berlinie i Szwecji (prof. Hieronim Chojnacki, prof. Brigitta Helbig-Mischewski, dr Dorota Tubielewicz-Mattsson, dr Janina Gesche). Pewnego rodzaju uzupełnienie czy poszerzenie spektrum rozważań stanowiło wystąpienie dotyczące teatru polskiego w Berlinie (dr Eliza Szymańska). Ponieważ prelegenci reprezentowali różne dziedziny naukowe (germaniści z Polski oraz Niemiec, skandynawiści z Polski, slawiści z Niemiec i Szwecji) znalazło to swoje odzwierciedlenie w niezwykle ciekawych i owocnych dyskusjach, towarzyszących każdemu referatowi. Dodatkowym punktem programu było spotkanie autorskie z Iwoną Mickiewicz i Brygidą Helbig-Mischewski, pisarkami emigracyjnymi z Berlina, które odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku przy ul. Mariackiej. Poza zapoznaniem się z twórczością obu pisarek spotkanie przybrało formę dyskusji nad zagadnieniem tożsamości narodowej pisarzy emigracyjnych. W maju 2012 roku planowana jest kontynuacja konferencji w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Sztokholmie.
Organizatorzy: Zakład Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej UG oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Sztokholmie.
Relacja dr Eliza Szymańska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Walczak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: ndz., 26.06.2016 r., 20:13
Data publikacji: śr., 26.01.2011 r., 0:00

Strony