fbpx II stopień | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

II stopień

FILOLOGIA ANGIELSKA II STOPIEŃ, SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

FILOLOGIA ANGIELSKA
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA
Department of Translation Studies and Intercultural Communication
Institute of English
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk Oliwa, Poland
tel./fax. 48-58-523-2550
 • Limit miejsc 30. W przypadku większej liczby kandydatów o przyjęciu na specjalność translatoryczną decyduje kolejność z listy rankingowej. Więcej informacji: www.translatoryka.fil.ug.gda.pl

TRANSLATORYKA, FILOLOGIA ANGIELSKA
Translatoryka, Filologia Angielska — stacjonarne studia drugiego stopnia
Dwuletnie studia magisterskie oferują studentom możliwość intensywnego rozwoju w wybranej ścieżce przekładu: przekład specjalistyczny (ze szczególnym naciskiem na przekład tekstów prawniczych, ekonomicznych, unijnych, informatycznych i medycznych), przekład ustny (konsekutywny, symultaniczny i środowiskowy) oraz przekład literacki i audiowizualny. Uzupełnienie stanowi praktyczna nauka języka A: kreatywny język polski, użytkowy/techniczny język polski oraz stylistyka i kultura języka polskiego. Poza programem kursów przekładu praktycznego, prowadzonych w nowoczesnym laboratorium językowym, studia oferują program teoretyczno-badawczy, pozwalający studentom uzyskać wysoki stopień wiedzy humanistycznej. Oferowane kursy, prowadzone przez wyspecjalizowanych wykładowców akademickich z Instytutu Anglistyki i Instytutu Filologii Polskiej, obejmują kursy z teorii przekładu i kontekstów kulturowych przekładu. Ponadto studenci ścieżki przekład literacki i audiowizualny mają możliwość uczęszczania na liczne kursy z literatury polskiej i literatur anglojęzycznych. Ścieżka tłumaczeń specjalistycznych obejmuje kursy z zakresu metodologii analizy tekstu i dyskursu, języków specjalistycznych, zarządzania terminologią, komunikacji międzykulturowej, protokołu dyplomatycznego oraz realioznawstwa.
Najlepszym studentom oferuje się praktyki w biurach tłumaczeń, a zwycięzcy dorocznych konkursów translatorskich mogą liczyć na publikację swoich przekładów. Kursy prowadzone są w modułach (10-30 godzin), co pozwala na intensywne zajęcia i duże zróżnicowanie oferty. Studenci mają możliwość uzyskać certyfikat potwierdzający ich umiejętności zawodowe. Absolwenci będą poszukiwanymi przez rynek specjalistami, przyzwyczajonymi do pracy zespołowej, ciągłego zwiększania swoich kompetencji oraz współpracy z wymagającym klientem (zarządzanie projektem tłumaczeniowym, tworzenie glosariuszy, skład przełożonego tekstu w odpowiednim programie, praca z narzędziami CAT — programami komputerowymi wspomagającymi przekład specjalistyczny).
PROGRAM STUDIÓW
Łączna liczba punktów ECTS: 120
Czas trwania: 2 lata
Łączna liczba godzin zajęć: 885
Studia obejmują kilka bloków tematycznych:
1. PRAKTYCZNA NAUKA PRZEKŁADU (300h, 54 punkty ECTS): język B (angielski) i język C (niemiecki, francuski, rosyjski, szwedzki, duński). Tłumaczenia z języka C są obecnie fakultatywne; od roku akademickiego 2011/12 będą obowiązkowe w wymiarze minimum 60h.
 • obowiązkowy kurs wprowadzający – tłumaczenia ogólne, język B (30h, 3 punkty ECTS)
 • 7 kursów do wyboru z zakresu tłumaczeń literackich/audiowizualnych, specjalistycznych i ustnych w ramach wybranej ścieżki (łącznie 210h, 35 punktów ECTS), języki B/C. Oferta zajęć z tłumaczeń specjalistycznych obejmuje m.in. tłumaczenia prawnicze, uwierzytelnione, ekonomiczne, unijne, techniczne, medyczne, farmaceutyczne, naukowe, informatyczne, lokalizację gier i oprogramowania; z tłumaczeń ustnych — tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i środowiskowe, a z tłumaczeń literackich — tłumaczenie prozy, poezji i eseju.
 • Weryfikacja i redakcja tłumaczeń (30h, 6 punktów ECTS): techniki zapewniania jakości tłumaczenia.
 • Zarządzanie projektem tłumaczeniowym (30h, 10 punktów ECTS). Studenci pracują nad projektem, symulując pracę biura tłumaczeń.
2. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO, język A (60h, 4 punkty ECTS)
 • Kreatywny język polski (15h, 1 punkt ECTS)
 • Użytkowy/techniczny język polski (15h, 1 punkt ECTS)
 • Stylistyka i kultura języka polskiego (30h, 2 punkty ECTS)

3. WARSZTAT TŁUMACZA (45h, 5 punktów ECTS):

 • Warsztat tłumacza (30h, 4 punkty ECTS)
 • Technologia informacyjna dla tłumaczy (narzędzia CAT i DTP) (15h, 1 punkt ECTS)
 • Praktyki i staże (fakultatywne)

4. MODUŁ TEORETYCZNO-BADAWCZY: (240h, 29 punktów ECTS)

 • Seminarium dyplomowe (120h, 20 punktów ECTS)
 • Academic Writing (B) (30h, 2 punkty ECTS)
 • Współczesne teorie przekładu (60h, 5 punktów ECTS)
 • Konteksty kulturowe przekładu (30h, 2 punkty ECTS) 

5. MODUŁ TEORETYCZNO-BADAWCZY:

Ścieżka tłumaczenia specjalistyczne lub literackie/audiowizualne (240h, 28 punktów ECTS). W zależności od wybranej ścieżki studenci uczęszczają na zajęcia specjalnościowe, przygotowujące od strony teoretycznej do analizy przekładu specjalistycznego lub literackiego:

ŚCIEŻKA TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

 • Wstęp do tłumaczeń specjalistycznych (15h, 2 punkty ECTS)
 • Terminologia i zarządzanie terminologią (15h, 2 punkty ECTS)
 • Języki specjalistyczne (30h, 2 punkty ECTS)
 • Metodologie analizy tekstu (90h, 10 punktów ECTS): przegląd najważniejszych metodologii językoznawczych stosowanych w translatoryce, w tym: analiza dyskursu, gramatyka funkcjonalna, gramatyka kontrastywna, językoznawstwo korpusowe (Corpus-based Translation Studies), językoznawstwo kognitywne.
 • Komunikacja międzykulturowa (15h, 2 punkty ECTS)
 • Protokół dyplomatyczny (15h, 2 punkty ECTS)
 • Realioznawstwo (60h, 8 punktów ECTS): wykłady z zakresu prawa, ekonomii lub innych dziedzin, np.: podstawy ekonomii, finanse i bankowość, prawo gospodarcze, prawo unijne, prawo anglosaskie.

ŚCIEŻKA PRZEKŁAD LITERACKI I AUDIOWIZUALNY

 • Współczesne teorie kultury (15h, 2 punkty ECTS)
 • Współczesne teorie literatury (15h, 2 punkty ECTS)
 • Języki literatury (150h, 20 punktów ECTS): kurs przedstawiający w formie modułowej znaczące zjawiska w literaturze polskiej i powszechnej, mający na celu „wyostrzenie słuchu językowego” adeptów przekładu literackiego
 • Literatura powszechna (30h, 2 punkty ECTS)
 • Współczesna literatura anglojęzyczna, 1980-2008 (30h, 2 punkty ECTS).
 
MA TRANSLATION PROGRAMME: ENGLISH STUDIES
Two–year M.A. Programme in Translation Studies
Two–year M.A. studies in translation offer students the possibility of intensive development in the chosen track of translation: Specialised Translation (with particular emphasis on the translation of legal, business, IT, medical and EU-related texts), Interpreting (consecutive, simultaneous and community interpreting), and Literary and Audiovisual Translation. Practical translation classes are supplemented by courses aimed at improving students’ command of their native language: creative writing, technical writing and Polish stylistics. Apart from a range of courses geared at developing practical translation skills and competences, conducted in the state-of-the-art language laboratory, the syllabus also offers a comprehensive research programme. Taught by highly professional lecturers from the Institute of English and Institute of Polish Studies, the programme comprises courses in translation theory and cultural contexts of translation. Furthermore, students of the Literary and Audiovisual Track may choose to attend numerous courses devoted to a presentation of Polish literature and the diverse literatures of English-speaking countries and of other language countries translated into Polish. Specialised Translation Track comprises courses on linguistic approaches to text analysis in Translation Studies, languages for special purposes, terminology management, intercultural communication, diplomatic protocol and knowledge of special fields.
The best students are offered internships in translation agencies and public institutions, and the winners of the annual translation competition may well see their translations published. Courses are conducted in modules (10-30 hours), which facilitates more diverse and intensive forms of work with students. Students have the option of working for a diploma certifying their professional skills. Our graduates will be specialists with competences particularly valued on the market (such as translation project management, terminology management, editing and typesetting of translations in appropriate formats), professionals well prepared for team work, capable of constant upgrading of their skills and well versed in modern technological systems created to aid specialised translation (e.g. CAT tools).
CURRICULUM
Total number of ECTS credits: 120
Duration: 2 years
Total number of teaching hours: 885
The Programme consists of the following components:
1. PRACTICAL TRANSLATION COURSES (300h, 54 credits): Language B (English) and C (German, French, Russian, Swedish, Danish). Translation from language C is currently optional; it will be obligatory from 2011/12 — minimum 60h.
· obligatory introductory course (30h, 3 credits): General Translation (B)
· 7 electives within the chosen track: Literary/Audiovisual Translation, Specialized Translation and Interpreting (210h, 35 credits), B/C. Our LSP courses on offer include advanced legal translation, certified (sworn) translation, business translation, EU-related translation, technical translation, medical and pharmaceutical translation, scientific translation, etc. Interpreting courses comprise consecutive and simultaneous interpreting while Literary Translation courses cover translation of fiction, poetry and essays, including translation of contemporary literature, translation of pastiche and parody, translation of humour and wordplay in literature. Practical translation courses develop not only translation competence, but also translator competence by integrating professional realism and project-based learning in the syllabi.
· Revision and Review (30 hours, 6 credits): quality assurance in translation.
· Translation Project Management (30 hours, 10 credits). Students work collaboratively on a project, simulating translation agency workflows. Projects are real-life or simulated.
2. PRACTICAL POLISH (60h, 4 credits), language A:
 • Creative Writing (15h, 1 credit)
 • Technical Writing (15h, 1 credit)
 • Polish Stylistics (30h, 1 credit)
3. TRANSLATION AS A PROFESSION (45h, 5 credits)
 • Translation as a profession (30h, 4 credits)
 • IT for Translators (CAT and DTP tools) (15h, 1 credit)
 • nterships (optional)
4. RESEARCH MODULE (240h, 29 credits)
 • MA seminar (120h, 20 credits)
 • Academic Writing (B) (30h, 2 credits)
 • Contemporary Theories of Translation (60h, 5 credits)
 • Cultural Contexts of Translation (30h, 2 credits)
5. RESEARCH MODULE:
Specialised or Literary/Audiovisual Translation Tracks (240h, 28 credits): courses that prepare students for specialised or literary text/discourse analysis, depending on the chosen track.
SPECIALISED TRANSLATION TRACK

 • I ntroduction to Specialised Translation (15h, 2 credits)
 • Terminology and Terminology Management (15h, 2 credits)
 • Languages for Special Purposes (30h, 2 credits)
 • Approaches to Text Analysis (90h, 10 credits): overview of major linguistic methodologies applied in Translation Studies, including discourse analysis, functional grammar, contrastive grammar, corpus-based translation studies, cognitive linguistics, etc.
 • Intercultural Communication (15h, 2 credits)
 • Diplomatic Protocol (15h, 2 credits) 
 • Knowledge of Special Fields (60h, 8 credits): courses related to Law, Economics or other fields, e.g. Principles of Economics, Finance and Banking, Business Law, EU Law, UK/US Law.

LITERARY/AUDIOVISUAL TRANSLATION TRACK

 • Contemporary Theories of Culture (15h, 2 credits)
 • Contemporary Theories of Literature (15h, 2 credits)
 • Languages of Literatures (150h, 20 credits): Polish literary tradition, Contemporary Polish, British and American Literatures 
 • World Literature (30h, 2 credits)
 • Contemporary English Language Literatures, 1980-2008 (30h, 2 credits).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 15:07
Data publikacji: czw., 28.08.2008 r., 0:00