Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców | Wydział Filologiczny

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Symbol: 
F017

Kierownik Centrum

Pracownicy

Zadania

 

Centrum Kultury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

http://ug.edu.pl/uniwersytet/struktura_ug/wydzial_filologiczny/instytut_filologii_polskiej/centrum_kultury_i_jezyka_polskiego_cudzoziemcow

 

zaprasza na kursy języka polskiego jako obcego:

POLSZCZYZNA W PIGUŁCE – NA UCZELNI I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

 

Wymiar godzin: 40 X 45 min., zajęcia odbywać się będą codziennie przez 10 dni.

 

Terminy:

kurs I          25.09.2015  –  4.10.2015

kurs II          5.02.2016 –  14.02.2016

Charakterystyka kursu

Intensywny kurs adaptacyjny dla początkujących, którego celem jest przygotowanie studentów podejmujących studia na polskich uczelniach w językach obcych do życia w nowym środowisku. Materiał obejmuje podstawowe wyrażenia i zwroty oraz informacje o kulturze polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-
-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

 

Liczba osób w grupie: 8-12

 

Cena: 850 zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy :

na kurs  I             do 21.09.2015

na kurs II              do  1.02.2016

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną - ckijpug@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać tytuł kursu oraz wybrany termin.

 

JĘZYK POLSKI  I KULTURA POLSKA

 

Wymiar godzin: 75 x 45 min., zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie, w sobotę.

 

Terminy:

kurs I         5.10.2015 – 22. 01. 2016

kurs II       15 .02.2016 – 27.05.2016

 

Charakterystyka kursu

Podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Pożądany poziom znajomości języka: podstawowe zwroty i wyrażenia. Plan kursu przewiduje 30 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), 30 godzin profilowanych zgodnie ze studiowanym przez słuchaczy kierunkiem oraz 15 godzin wykładu z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-
-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

 

Liczba osób w grupie: 8-12

 

Cena: 1500 zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

na kurs  I              do 31. 09.2015

na kurs II             do 10 .02.2016

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną - ckijpug@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać tytuł kursu oraz wybrany termin.

 

 

PRZEŻYJ PRZYGODĘ Z JĘZYKIEM POLSKIM W GDAŃSKU

 

Wymiar godzin: 270 x 45 min., zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu (codziennie 4 godziny dydaktyczne) w godzinach przedpołudniowych.

 

Termin: 15.02.2016-27.05.2016

              

Charakterystyka kursu

Intensywny kurs języka polskiego przeznaczony dla osób z podstawową znajomością języka polskiego, które z powodów osobistych lub zawodowych chcą doskonalić znajomość języka w środowisku polskojęzycznym, mając jednocześnie możliwość poznawania kraju i jego kultury. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-
-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Informacje dodatkowe: przewidziana jest możliwość zakwaterowania w domu studenckim (miesięczna odpłatność za miejsce w pokoju: 490 zł) oraz możliwość wykupienia przez słuchacza dodatkowych zajęć: sportowych, z języka angielskiego oraz innych z oferty UG.

 

Liczba osób w grupie: 8-12

 

Cena: 4800 zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy  do 30.12.2015

      

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną - ckijpug@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać tytuł kursu oraz wybrany termin.

 

 

___________________________________________________________________________________________

Centrum Kultury i Języka Polskiego (Centre of Polish Culture and Language)

at the Philological Faculty, University of Gdańsk,

http://ug.edu.pl/uniwersytet/struktura_ug/wydzial_filologiczny/instytut_filologii_polskiej/centrum_kultury_i_jezyka_polskiego_cudzoziemcow

 

offers courses in the Polish Language and culture.

 

Polish in a Nutshell – at the university and with friends

Forty 45-minute classes: 4 classes every day –10 days (including weekends)

Course dates:         Course I:             25 September 2015 – 4 October 2015

       Course II:                        5 February 2016 – 14 February 2016

We offer an intensive adaptation course for beginners who would like to study in Poland. The programme includes the basics of the Polish language and culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 8-12

Fee: 850 Polish złotys

Enrolment deadlines:                         Course I:         21 September 2015

                                               Course II:       1 February 2016

Enrolment by e-mail:             ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course and the dates.

 

 

Polish Language and Culture

Seventy five 45-minute classes: 2 afternoon classes twice a week, some classes will be held outside the Campus on Saturday.

Course dates:         Course I:             5 October 2015 – 22 January 2016

       Course II:                        15 February 2016 – 27 May 2016

We offer a Polish course at the elementary level  for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. Requirements: the basics of Polish. The course includes 30 classes of General Polish (developing all four language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension), 30 classes of Polish for Special Purposes (depending on the participants’ needs) and 15 lectures on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 8-12

Fee: 1,500 Polish złotys

Enrolment deadlines:                         Course I:         30 September 2015

                                               Course II:        10 February 2016

Enrolment by e-mail:              ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course and the dates.

 

 

Experience the Polish Language and Culture in Gdańsk

270 classes: four 45-minute classes 5 times a week (Mon-Fri)

Course dates:         15 February 2016 – 27 May 2016

We offer an intensive course for foreigners with a basic command of Polish who want to learn this language for personal and/or professional purposes.

Possible accommodation at a student hostel in a double room: 490 Polish zlotys a month per person.

It is also possible to enroll on other paid courses (sports, English etc.) offered by the University of Gdańsk.

Number of students per group: 8-12

Fee: 4,800 Polish złotys

Enrolment deadline:               30 December 2015

Enrolment by e-mail:              ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course.

 

 

Course

Polish in a Nutshell – at the University and with Friends

Polish Language and Culture

Experience the Polish Language and Culture in Gdańsk

Dates

Course I:

25 September 2015 – 4 October 2015

Course II:

5 February 2016 – 14 February 2016

Course I:

5 October 2015 – 22 January 2016

Course II:

15 February 2016 – 27 May 2016

15 February 2016 – 27 May 2016

Enrolment deadlines

Course I: 21 September 2015

Course II: 1 February 2016

Course I: 30 September 2015

Course II: 11 February 2016

30 December 2015

Enrolment by e-mail

ckijpug@gmail.com

Fee (Polish złoty)

850

1,500

4,800

No. of 45-minute classes

40

75

270

Classes

4 classes every day

10 days (including weekends)

Morning

Twice a week

plus some outside Saturday classes

Afternoon

Five times a week (Mon-Fri)

Morning

Required command of Polish

No command of Polish

Basic Polish phrases

Basic Polish

Course characteristics

Intensive adaptation Polish course for beginners

Course in the Polish language and culture at the elementary level

Intensive course in the Polish language and culture at the elementary level