Stypendia socjalne, projakościowe i dla najlepszych doktorantów | Wydział Filologiczny

Stypendia dla doktorantów

Uwaga: na I roku stypendia doktoranckie, dla najlepszych doktorantów i stypendia z dotacji projakościowej przyznawane są na podstawie wyników z rekrutacji. Składanie wniosków od 21 września do 4 października (z wyjątkiem poniedziałków) w budynku Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, w pokoju 012.

Stypendium socjalne, zapomoga:

Poniżej wymienione dokumenty należy złożyć do 4 października br. w p. 162 – budynek Neofilologii ul. Wita Stwosza 51 w poniedziałek, wtorek od 9.30 do 13.30, czwartek od 12.00 do 15.00; nieczynne w środę i piątek.

Wykaz dokumentów wymaganych w przypadku stypendium socjalnego:

Do wniosku należy dołączyć także:

 1. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny za poprzedni rok kalendarzowy (2016). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości należnego podatku.
 2. Zaświadczenia lub oświadczenia każdego członka rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów niż określone w pkt. 1
 3. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. (wzór oświadczenia).

Jeżeli składane jest oświadczenie należy dołączyć także:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za poprzedni rok kalendarzowy (2016) po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- decyzję naczelnika urzędu skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej za poprzedni rok kalendarzowy (2016) w przypadku osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
  a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  e) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia pomocy materialnej będącego przedmiotem wniosku.

Świadczenia alimentacyjne dokumentuje się w sposób określony w § 24 Regulaminu.

Gospodarstwo rolne - W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 29.09.2017 r., 19:31
Data publikacji: śr., 01.10.2008 r., 0:00