Harmonogram sesji | Wydział Filologiczny

Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2016/2017

 • Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 12 czerwca 2017 r. do 25 czerwca 2017 r.
 • Sesja poprawkowa trwa od 04 września 2017 r. do 17 września 2017 r.
 1. Studentowi przysługuje możliwość zdawania jednego egzaminu poprawkowego
  z każdego przedmiotu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną w podstawowym terminie lub utracił taki termin.
 2. Utratę terminu powoduje niespełnienie przez studenta warunków dopuszczających go do egzaminu lub nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie.
 3. Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.
 4. Za zgodą dziekana i egzaminatora student, który spełnia warunki umożliwiające przystąpienie do egzaminu, może do niego przystąpić w innym terminie (traktowanym jako pierwszym) – także przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, jednak nie później niż przed jej zakończeniem.
 5. W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu, jeżeli plan studiów lub program kształcenia przewiduje takie zajęcia. Termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan. Na Wydziale Filologicznym zaliczenie zajęć warunkujących przystąpienie do egzaminu należy uzyskać najpóźniej w dniu poprzedzającym datę egzaminu.
 6. 17 października 2017 r. jest ostatecznym dniem, do którego dziekan, na prośbę studenta, w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć termin zdawania konkretnego egzaminu. Podanie w tej sprawie powinno być złożone w dziekanacie do dnia 17 września 2017 r. Po tym terminie podania nie będą przyjmowane.
 7. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie umieszczony na stronach Instytutów i Katedr najpóźniej 05 czerwca 2017 r.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pon., 22.05.2017 r., 7:48
Data publikacji: pon., 22.05.2017 r., 7:48