Stypendia Rektora | Wydział Filologiczny

Stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 2017/2018


Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. nadzw. oraz Parlamentu Studentów UG w grudniu 2017 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. dodatków grudniowych. Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

250,00 zł do stypendium socjalnego,

250,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

250,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Ważne:

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00 zł. Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu.


Jednolity tekst Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG można pobrać:

http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/3055/files/REGULAMIN_przyznawania_pomocy_materialnej_studentom_UG_od_29_07_2016.pdf

Termin składania wniosków – do 16.10.2017 r.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora (załącznik 1).

Studenci roku II i III składają wniosek z wpisaną przez studenta średnią. Średnią ocen potwierdza dziekanat.

Studenci roku I studiów drugiego stopnia (przychodzący z innych uczelni) – wraz z wnioskiem składają indeks ze studiów pierwszego stopnia bądź w przypadku jego braku WYKAZ OCEN z III roku studiów z dziekanatu swoich studiów pierwszego stopnia.

UWAGA! Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych w  budynku Neofilologii, ul.Wita Stwosza 51, pokój 162 (czynny w poniedziałek, wtorek od 9.30 do 13.30, czwartek od 12.00 do 15.00; nieczynny w środę i piątek) lub przesłać pocztą pod adresem: Dziekanat ds. Socjalnych, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk.

Wnioski niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpłynięcia, a nie nadania.

 Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi zmianami:

1)      zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 100/R/16 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. studentów dla rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na okres kadencji 2016-2020

http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3053

2)      zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 101/R/16 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Kompetencje do przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów przekazuje się Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej dotyczących  stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy.

http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3054

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: wt., 28.11.2017 r., 9:50
Data publikacji: śr., 27.08.2014 r., 11:17