Stypendia socjalne | Wydział Filologiczny

Stypendia socjalne 2018/2019


Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych: Wydział Filologiczny, Budynek Neofilologii, Wita Stwosza 51, pokój 162 (czynny w poniedziałek, środa od 9.30 do 13.30, czwartek od 12.00 do 15.00; nieczynny we wtorek i piątek) lub przesłać pocztą pod adres: Dziekanat ds. Socjalnych, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, pok.162.
Wnioski niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpłynięcia, nie nadania.
 
Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.
Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS  lub innym obiekcie.
Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym (pierwszym) kierunku studiów.
Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę nie przekracza 960 zł. Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
 • 620 zł – przy dochodzie do 300,00 zł,
 • 540 zł – przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł,
 • 470 zł – przy dochodzie od 600,01 zł do 960,00 zł.
Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:
 1. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, znajdujące się na pierwszej stronie wniosku o pomoc materialną  (załącznik 1).
 2. Oświadczenia o źródłach dochodu studenta – druk do wypełnienia (załącznik 2) oraz rodziców i pełnoletniego rodzeństwa– druk do wypełnienia (załącznik 3).
 3. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych przez rodziców studenta (każdego rodzica oddzielnie) oraz studenta (także jeśli nie pracował) i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy (2017). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek odliczonych na ubezpieczenie społeczne, wysokości należnego podatku.
 4. Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek odprowadzonych w roku 2017 na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pracujących członków rodziny.
 5. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku – w 2017 r. (dotyczy osób, które osiągają dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karty podatkowej).
 6. Osoby, które osiągnęły dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karty podatkowej dopiero w roku 2018 składają stosowne oświadczenie (załącznik 4) .
 7. Rodzeństwo powyżej 7 roku życia – zaświadczenie o pobieraniu nauki, poniżej 7  roku życia – metryka urodzenia.
 8. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
 9. Inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego:
  1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka,
  2. prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
  4. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej rodzeństwa wnioskodawcy pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  5. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku.
 10. Alimenty – dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu, należy również dołączyć oświadczenie – druk do wypełnienia (załącznik 5).
 11.  Dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z właściwego organu gminy o  ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę nie przekracza 920 zł.
Stypendium przyznawane jest w wysokości:
 • 730 zł – przy dochodzie do 300,00 zł,
 • 650 zł – przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł,
 • 580 zł – przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł
Studenci ubiegający się o stypendium zwiększone są zobowiązani przedstawić zaświadczenie o zakwaterowaniu w przypadku zamieszkiwania w domu studenckim UG (wystarczy pieczątka z danego akademika na wniosku), a w przypadku wynajmowania stancji – umowy najmu.
 
Studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje stypendium specjalne.
Stypendium przyznawane jest w wysokości:
 
420 – przy znacznym stopniu niepełnosprawności;
360 – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
310 – przy lekkim stopniu niepełnosprawności
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1
 
Dodatkowe informacje:
 1. SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA:
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:
1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (1028,10 zł)
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 30.10.2018 r., 9:16
Data publikacji: wt., 04.05.2010 r., 0:00