Biogram dr hab. Magdalena Howorus-Czajka

HOWORUS-CZAJKA Magdalena, dr hab., prof. UG. 

Studia: historia sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski (1996) – praca magisterska pod kierunkiem prof. Jadwigi Kuczyńskiej w katedrze historii sztuki średniowiecznej polskiej pt. „Monografia kościoła parafialnego w Stężycy nad Wisłą”. Praca doktorska – promotor dr hab. Lechosław Lameński, recenzenci: prof. Andrzej Olszewski (PAN), dr hab. Waldemar Baraniewski (UW), temat pracy –„Rola czasopiśmiennictwa w rozpowszechnianiu idei abstrakcji niegeometrycznej w sztuce polskiej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku” – Katolicki Uniwersytet Lubelski (2003). Tytuł doktora habilitowanego otrzymała na mocy uchwały Rady Instytutu Nauk o Sztuce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25 maja 2020 r. na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 20 kwietnia 2020 (główne osiągnięcie - monografia naukowa pt. Tropami wielokrtoności. Strategie powtórzenia w sztuce polskiej lat 60. i 70. XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 280.)

Przebieg pracy: Zespół Szkół Katolickich w Gdyni – nauczyciel historii sztuki (2003-2004)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, historia sztuki (system zaoczny) – ćwiczenia z historii sztuki nowoczesnej, proseminarium z historii sztuki nowoczesnej, wykład monograficzny, Studium Podyplomowe dla nauczycieli „Wiedza o kulturze” – wykładowca przedmiotu Wiedza o sztukach plastycznych. 2007-2021 adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa UG. W 2020 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2021 pracuje na stanowisku profesor uczelni w Zakładzie Kulturoznawstwa UG.

Książki autorskie:

 1. Tropami wielokrotności. Strategie powtórzenia w sztuce polskiej lat 60. i 70. XX wieku, Wydawnictwo UG 2019.
 2. Wiktor Tołkin - rzeźbiarz, Neriton 2012.
 3. Przenikanie idei informelu a prasa polska lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo UG 2013.

Redakcje:

 1. Paragone: pasaże sztuki: studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu, red. E. Błotnicka-Mazur, A. Dzierżyc-Horniak, M. Howorus-Czajka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin 2020.
 2. Wiktor Tołkin – ślady, red. Magdalena Howorus-Czajka, katalog wystawy 07.05-30.09.2014,  Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2014.
 3. Sztuka na marginesie. Trójmiejskie graffiti i murale, red. M. Howorus-Czajka, Wydawnictwo UG, 2013.
 4. Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Wydawnictwo UG, 2011.

Artykuły:

 1. Między przestrzenią rzeczywistą a symboliczną. Reprezentacja śmierci w pomnikach martyrologicznych Wiktora Tołkina, "Muzealnictwo" 2021, nr 62, s. 143-152.
 2. Rzeźba czy dokument? Inspiracje fotografią w pomnikach kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Roczniki Humanistyczne" LXIX (2021), z. 4 spec., s. 137-156.
 3. Komiksowość polskiej ilustracji książkowej – próba diagnozy zjawiska, [w:] Emanacje. Profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70 urodziny, red. Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Jan Wiktor Sienkiewicz, seria Pamiętnik Sztuk Pięknych, nr 15, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata- Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2020, s. 465-471.
 4. Wiktor Tołkin [hasło] [w:] Allgemeines Künstlerlexikon, t. 109 (Thomann-Toron), Berlin : De Gruyter, 2020.
 5. Iwona Zając i „Cud ciężkiej pracy”, czyli artysta jako homo faber,  „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2019, nr 14: Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych od 1981 roku do współczesności, red. A. Markowska, R. Kulig-Posłuszny, Wydawnictwo Tako, Toruń, 2019, s. 153-158.
 6. Jan Berdyszak - transgresja przestrzeni a graniczność ściany, [w:] Sztuka pograniczy, red. L. Lameński, E. Błotnicka Mazur, M. Pastwa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Wydawnictwo KUL, Lublin-Warszawa 2018, s. 481-498.
 7. Zdrada awangardy? - Powtórzenie jako nowość, [w:] Paragone. Rzeźba wobec awangardy, red. E. Błotnicka-Mazur, L. Lameński, M. Pastwa, SHS-Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 321-336.
 8. Lęk i czerwona kotara. Prestiż a twórczość nie-filmowa Davida Lyncha, "Panoptikum", 2018, nr 19 (26), s. 176-184.
 9. Kultury świata w malarstwie polskim od 1945 roku po lata 60. XX wieku - na wybranych przykładach, [w:] Na szlakach kultury: sztuka - antropologia - teoria: tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Michałowi Błażejewskiemu, red. Katarzyna Kaczor, Barbara Świąder-Puchowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 193-202.
 10. "Paraemigracja", czyli życie w podróży. Wybrane aspekty emigracji artystycznej w dobie cywilizacji cyfrowej, "Quart" 2018, nr 2 (48), s. 107-120.
 11. (Un)wanted heritage? Socialist realist architecture in Gdynia and Gdansk, [in:] Preserving transcultural heritage: your way or my way? : questions on authenticity, identity and patrimonial proceedings in the safeguarding of architectural heritage created in the meeting of cultures, ed. Joaquim Rodrigues dos Santos,  Caleidoscópio, Casal de Cambra 2017, pp. 447-458.
 12. Alternatywne funkcje zabytkowych wnętrz kościelnych a mariaż ze sztuką współczesną, „Studia i Materiały Lubelskie” 2017, T. 19, s. 11-18.
 13. Gra ze sztuką w książce obrazkowej, [w:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2017, s. 173-190.
 14. Kreska – gest/czas/przestrzeń. Jarosław Kozłowski, Józef Robakowski, Józef Hałas, Edward Krasiński, „Panoptikum” 2017, nr 17 (24), s. 223-235.
 15. Obszary graniczne – konstrukty modularne, permutacje, repetycje, [w:] Paragone. Rzeźba na granicy, red. E. Blotnicka-Mazur, L. Lameński, M. Pastwa, Wydawnictwo KUL - Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Lublin 2016, s. 287-303.
 16. Große Pläne! Moderne Typen, Fantasten und Erfinder. Die Angewandte Moderne in Sachsen-Anhalt 1919-1933, Bauhaus Dessau, 04.05.2016 do 06.01.2017, „Biuletyn Historii Sztuki“, 2016, nr 2, s. 390-394.
 17. “True fiction” – the memory and the postmemory of traumatic war events in a picturebook, “Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education” 2016, nr 3 (34), s. 94-106.
 18. Adam Marczyński – artysta poszerzający pole, „Quart” 2016, nr 4, s. 10-25.
 19. Mitologia piastowska – forma, funkcja, kontekst w pomnikach na Ziemiach Odzyskanych okresu PRL, „Pamiętnik Sztuk Pięknych”
  2016, nr 11, s. 47-54.
 20. Pomiędzy indywidualnym doświadczeniem traumy a pamięcią zbiorową – reinterpretacje przeszłości w pomnikach martyrologicznych Wiktora Tołkina, [w:] Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014. The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014red. I. Kossowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 193-204.
 21. Incorporating the Viewer into the Picture/Incorporating the Picture into New Media in the Art of Dominik Lejman, [w:] Provocation as Art, Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, ed. Doru Pop, Accent, Cluj-Napoca 2015, s. 65-80.
 22. Sploty życia i nici w twórczości Tamary Hans-Jaworskiej, [w:] Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815–1990, red. J. Malinowski, I. Gavrash, D. Ziarkowski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2015, s. 391-400.
 23. Tadeusz Piotr (Peter) Potworowski: An Analysis of Changes in His Art of the English Period in the Light of Art Criticism in Polish Émigré Periodicals [in:] Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation. Studies on Modern Art, vol. 5, eds. MałgorzataGeron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Toruń 2015, p. 235-234.
 24. Zagadnienia plastyczne a czasopiśmiennictwo kulturalne w Polsce lat 40. i 50. XX wieku. Komunikat z badań „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 2014, t. XVII, z. 1 (33), s. 91-109.
 25. Wpływ czynników ekonomicznych na rozwój ilustracji książkowej. Analiza zjawiska na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej, „Quart” 2014, nr 2 (32), s. 26-39.
 26. Hołd dla śmierci i życia w pomnikach martyrologicznych Wiktora Tołkina, [w:] Wiktor Tołkin – ślady, red. Magdalena Howorus-Czajka, katalog wystawy 07.05-30.09.2014,  Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2014, s. 8-13.
 27. Sztuka na marginesie, [w:] Sztuka na marginesie. Trójmiejskie graffiti i murale, red. M. Howorus-Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 7-16.
 28. Pomnik jako dialog. Wspomnienie o Wiktorze Tołkinie, „Orońsko” 2013, nr 2, s. 61-66.
 29. Pomiędzy mitem a wiedzą o sztuce amerykańskiej – rozważania w świetle polskiego czasopiśmiennictwa kulturalno-społecznego z dekady lat 1945-1955, [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. A. Bender, M. Kierczuk-Macieszko, TN KUL, Lublin 2012, s. 547-558.
 30. The Dynamic Process of Remembering In Art. – Perception of Victor Tolkin’s Historical Monuments Before and After Transformation of State System in Poland, [w:] “Current Issues in European Cultural Studies. Conference Proceedings”, red. M. Fredricksson, Linköping University Electronic Press, Linköping 2011, s. 529-536.
 31. Odnalezione więzi. Wybrane aspekty twórczości plastycznej Iwony Zając, [w:] Rodzina w świecie współczesnym. Antologia tekstów, red. A. Wierucka, K. Kaczor, M. Howorus-Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. .
 32. Mała forma – wielka wizja. Medale Wiktora Tołkina, „Roczniki Humanistyczne”, 2011, t. LIX, z. 4, s. 271-285.
 33. Medycyna a body art w sztuce polskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] Stromata Anthropologica, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 313-320.
 34. Uwikłanie sztuki w historię oraz związane z tym problemy interpretacji, poznania oraz wartościowania na przykładzie twórczości Wiktora Tołkina, „Roczniki Humanistyczne”, 2010, t. LVIII, z. 4, s. 249-263.
 35. Trzeba dać świadectwo, „Akcent” 2009, nr  2 (116), s. 160-168.
 36. Obyczaj i obyczajowość w PRL oczami Władysława Hasiora, [w:] Stromata Anthropologica, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 295-305.
 37. Pollock – życie i twórczość, „Akcent” 2002, nr 4, s. 135-141.
 38. Zarys problematyki badawczej nad kościołem parafialnym w Stężycy, „Roczniki Humanistyczne”, 2000-2001, t. XLVIII-XLIX, z.4, s. 145-168.

Konferencje międzynarodowe:

 1. Preserving Transcultural Heritage: Your Way or My Way?, University of Lisbon, Portugal, 05-08.07.2017, referat pt. (Un)wanted Heritage? Socialist Realist Architecture in Gdynia and Gdansk.
 2. Picturebooks, Democracy and Social Change International Conference at the University of Gdańsk, Poland 17-18.09.2015, referat pt. „The True Fiction” – The Memory and the Post-Memory of the War’s Trauma in the Picturebook.
 3. Provocation as Art, Scandal, Shock and Sexuality in Contemporary Visual Culture, 2nd Ekphrasis Conference on Cinema and Visual Culture, 25-29.05.2015, Cluj, Romania Babeș-Bolyai University,  Faculty of Theater and Television,  Department of Cinema and Media, held May, referat pt. Incorporating the Viewer into the Picture/Incorporating the Picture into New Media in the Art of Dominik Lejman
 4. Association for Cultural Studies „Crossroads” Norrköping, Sweden, 15-17.07. 2011, referat pt. The Dynamic Process of Remembering in Art – Perception of Victor Tolkin’s Historical Monuments Before and After Transformation of State System in Poland
 5. Association for Cultural Studies „Crossroads” w Hong Kongu w 2010, referat pt. The Art and the Stigma of History on the Example of the Sculpture of WiktorTołkin

Udział w organizacji seminariów, sympozjów, konferencji i inne:

 1. Moderowanie dyskusji w CSW Łaźnia, 09.03.2018 – wystawa Dominika Lejmana „Opatrzenie”; gość Hubertus von Amelunxen.
 2. Współorganizacja (wraz z Kołem Studentów Kulturoznawstwa UG, dr Aleksandrą Wierucką, mgr Marcinem Owsińskim – pracownikiem Muzeum Stutthof) promocji książki-komiksu historycznego pt. „Szczęściarz z rocznika 1917” wyd. Muzeum Stutthof w Sztutowie w dn. 11.03.2015. i wygłoszenie referatu pt. Komiks historyczny „Szczęściarz z rocznika 1917” jako forma artystyczna + notatka na stronę internetową Muzeum Stutthof pt. konferencja Narysować przeszłość. Współczesny komiks historyczny oraz organizacja wystawy na hallu Wydz. Filologicznego poświęcona Muzeum Stutthof we współczesnej fotografii.
 3. Kurator wystawy Wiktor Tołkin – ślady…, wraz z mgr Małgorzatą Jarocką i dr Marcinem Owsińskim, Muzeum Stutthof w Sztutowie, 09.05.-30.09.2014.
 4. prelekcja pt. Koloryści a prasa polska lat 40. XX wieku na finisażu wystawy Artur Nacht-Samborski 1898 -1974. Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej  w dn. 8 marzec 2014 zorganizowanej przez Muzeum Sopotu.
 5. współorganizator ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji pt. Rodzina w świecie współczesnym  modele, role funkcje, zorganizowanej w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 17-19.05.2009.

Członkostwo: 

Association for CulturalStudies

Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk.

e-mail: m.howorus-czajka@ug.edu.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Czerwiec 2018 - 12:43; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Listopad 2022 - 11:45; osoba wprowadzająca: Magdalena Howorus-Czajka