Biogram dr inż. Zbyszek Dymarski

Dymarski Zbyszek, dr inż., Katedra Kulturoznawstwa (adiunkt)

Studia: Wydział Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Studia podyplomowe z wiedzy o kulturze i edukacji medialnej. Obronił doktorat poświęcony problematyce zła w filozofii Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego (seminarium o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP).

Praca: Wykonywał bardzo różne zawody. Między innymi uczył (ostatnio jako nauczyciel dyplomowany) filozofii, etyki i wiedzy o kulturze w trójmiejskich liceach. Na wyższych uczelniach Pomorza prowadził wykłady z antropologii, filozofii religii, etyki i dydaktyki filozofii. 

Publikacje: Publikował artykuły naukowe i popularno-naukowe na łamach "Studies in East European Thought", "Karto-Tece Gdańskiej", "Humaniora", "Logosu i Ethosu", "Ruchu Filozoficznego", "Sensus Historiae", "Paedagogica Christiana", "Filozofii Religii", "Tytułu", "Znaku", "Toposu", "Przekroju", "Autografu", "Przeglądu Politycznego", "30 dni", "Dziennika Bałtyckiego", "Przeglądu Oświatowego", "Wspólnoty Przymorskiej" oraz w pracach zbiorowych i materiałach pokonferencyjnych.

książki

 • Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Gdańsk 2009;
 • Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością, Gdańsk 2017 [redaktor naukowy];
 • Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie, Gdańsk 2021 [współredaktor naukowy razem z Katarzyną Szalewską].

artykuły

 • Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury [w:] Karto-Teka Gdańska 2021, nr2 [współautorka Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz];
 • Przestrzenie miast, przestrzenie wspólnoty [w:] Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie, Gdańsk 2021 [współautorka Katarzyna Szalewska];
 • Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza [w:] Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie, Gdńsk 2021 [współautorka Wiktoria Gaffke];
 • Inteligenckie strategie na zamieszkanie w okresie transformacji - studium przypadku gdańskiego osiedla akademickiego [w:] Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie, Gdańsk 2021;
 • On a would-be dispute. The problem of human freedom in the works of Józef Tischner and Leszek Kołakowski [w:] Logos i Ethos 2021,nr2;
 • O możliwym, lecz nie zaistniałym sporze - problem ludzkiej wolności w ujęciu Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego [w:] Logos i Ethos 2021, nr2;
 • Stan i rozwój instytucji filozoficznych w Polsce w latach 1897–1939 [z Marią Urbańską-Bożek] [w:] Karto-Teka Gdańska 2020, nr2;
 • Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2020 [z Marią Urbańską-Bożek] [w:] Karto-Teka Gdańska 2020, nr2;
 • Józef Tischner wobec marksizmu. Wstępne rozpoznania [w:] Karto-Teka Gdańska 2020, nr1;
 • Sekularyzm i postsekularyzm w czynie i w myśli. Przypadek Francji [z Krystyną Bembennek] [w:] Kato-Teka Gdańska 2019, nr2;
 • Czy można myśleć religijnie w XXI wieku? [debata] [w:] Kato-Teka Gdańska 2019, nr2;
 • The art of ethics as the art of wise life in the concept of Józef Tischner [w:] “Studies in East European Thought” 2019, Issue4;
 • Islam – wyzwanie dla muzułmanów, wyzwanie dla Europy, wyzwanie dla świata? [ze Zbigniewem Landowskim] [w:] Kato-Teka Gdańska 2018, nr2;
 • Myśl architektoniczna Jana Gehla i jej filozoficzno-antropologiczne podstawy [w:] „Dialogi o kulturze. Kultury dialogu” Gdańsk, 2018;
 • Twarzą w twarz - próba rekonstrukcji filozofii człowieka Krzysztofa Kieślowskiego [w:] "Na szlakach kultury. Sztuka - antropologia - teoria", Gdańsk 2018;
 • Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka w ujęciu Józefa Tischnera [w:] Paedagogica Christiana 2018, nr1;
 • Gdzie jest sacrum? [w:] "Sensus Historiae" 2017, nr3;
 • Gdzie jest zło - rola religii w lokalizacji zła w ujęciu Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera [w:] "Humaniora" 2017, nr2;
 • Miejskość i budowanie tożsamości człowieka. Polskie doświadczenia [w:] "Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością", Gdańsk 2017;
 • Wprowadzenie [w:] "Człowiek i miasto". Gdańszczanie między starą a nową tożsamością", Gdańsk 2017;
 • Między pojedynczością a wspólnotowością - Johna Locke'a i Charlesa Taylora spojrzenia na "sprawę człowieka" [w:] "Tekstoteka Filozoficzna" 2017, nr6;
 • In search of "modern soul" - Józef Tischner's and Charles Taylor's query about man [w:] "Homo spiritualis of the XXth and XXIth centuries", Kraków 2016;
 • Diabeł Herberta albo rzecz o obecności zła [w:] "Filozofia Religii" 2016, nr1;
 • Człowiek zanurzony w świecie – Abrahama Joshuy Heschela myślenie o człowieku [w:] „Filozofia Religii” 2015, nr1;
 • Strategie nauczania filozofii, [w:] „Forum Pedagogiczne” 2015, nr1;
 • Agatologiczna i aksjologiczna próba uzasadnienia wyborów etycznych  [w:] „Ruch Filozoficzny” 2014, nr2;
 • Obraz jako inspiracja dla przed-filozoficznego i filozoficznego namysłu, [w:] „Jak uczyć by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków”, Warszawa 2014;
 • Między sacrum a sanctum, czyli o pewnej próbie uchwycenia rzeczywistości religijnej w erze ponowoczesnej [w:] „Sacrum w kinie – dekadę później”, Gdańsk 2013; 
 • Kłopot z mądrością. Leszka Kołakowskiego próba opisania nowoczesnego mędrca [w:] „Zeszyty naukowe centrum badań im. Edyty Stein – Fenomen mądrości”, Poznań 2013;
 • Poza barbarzyństwo – Leszek Kołakowski w poszukiwaniu źródeł tożsamości ponowoczesnego Europejczyka [w:] „Kulturowe paradygmaty końca – studia komparatystyczne”, Częstochowa 2013;
 • Człowiek w horyzoncie rozpaczy [w:] „Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem”, Kraków 2013;
 • Film jako środek w dydaktyce filozofii [w:] „Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze”, Warszawa 2012;
 • Człowiek agatologiczny według Barbary Skargi i Józefa Tischnera [w:] „Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej”, Kraków 2011;
 • Antropologia zdrady [w:] „Rodzina w świecie współczesnym”, Gdańsk 2011;
 • Abrahama Joshuy Heschela teoria i praktyka zmagań z rzeczywistością [w:] „Dialog. Idea i doświadczenie”, Gdańsk 2011;
 • Człowiek jako rozumna wolność. Droga Leszka Kołakowskiego do filozofii człowieka, [w:] „Rozum i przestrzenie racjonalności”, Gdańsk 2010;
 • Tischnerowska próba dialogicznej interpretacji kartezjańskiego złośliwego geniusza [w:] „Rzeczywistość dialogu. Dialog w filozofii, filozofia dialogu”, Gdańsk 2010;
 • Zło odwieczne, zło dzisiejsze – Leszek Kołakowski wobec pytań o zło [w:] „Ruch Filozoficzny” 2009, nr3;
 • Film jako szansa dla dydaktyki filozofii, [w:] „Zeszyty Filozoficzne”, Poznań 2009;
 • To speak of God or man? [w:] „God in Auschwitz”, Kraków 2008;
 • Tischnerowska koncepcja kuszenia [w:] „Aktualność Tischnera”, Szczecin 2008;
 • Między kapłanem a błaznem. O tolerancji w kontekście kultury [w:] „Tolerancja a edukacja”, Gdańsk 2008;
 • Człowieczeństwo na miarę odpowiedzialności – Leszka Kołakowskiego filozofia człowieka [w:]
  „Jeśli Bóg jest... Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP”, Kraków 2007; 
 • Mówić o Bogu czy o człowieku [w:] „Bóg i Auschwitz”, Kraków 2007;
 • Koniec Herberta [w:] „Punkt po punkcie: Koniec”, Gdańsk 2006;
 • Agatologiczna koncepcja człowieka w ujęciu Józefa Tischnera [w:] „Logos i Ethos” Kraków 2005, nr2;
 • O złu dialogicznym [w:] „Logos i Ethos”, Kraków 2004, nr2;
 • Tischnerowskie spojrzenia [w:] „Znak”, Kraków 2004, nr5;
 • Wprowadzenie do filozofii solidarności Józefa Tischnera [w:] „Filozofia w szkole”, Warszawa 2004;
 • Dlaczego ksiądz Tischner nie mówi o grzechu? [w:] „Punkt po punkcie: Grzech”, Gdańsk 2003;
 • Sprawa człowieka – jako podstawa programu nauczania filozofii [w:] „Filozofia w szkole”, Kielce 2003;
 • Filozofia wychowania Józefa Tischnera [w:] „Filozofia w szkole”, Warszawa 2002;
 • Filozofia i film [w:] „Filozofia w szkole”, Warszawa 2001;
 • O sztuce nauczania filozofii [w:] „Pasja czy misja? O nauczaniu filozofii”, Częstochowa 2001;
 • Jakiej filozofii Polacy potrzebują – czyli, kilka uwag do tematu: Filozofia w szkole [w:] „Filozofia w szkole”, Warszawa 2000;
 • Problematyka tabu w filozofii Leszka Kołakowskiego [w:] „Logos i Ethos”, Kraków 1999, nr1;
 • Filozofia diabła Leszka Kołakowskiego [w:] „Z dziejów filozofii zła”, Toruń 1998;
 • Debata księdza Józefa Tischnera ze szkołą lubelską [w:] „Logos i Ethos”, Kraków 1998, nr1;
 • Leszek Kołakowski – w poszukiwaniu ocalenia [w:] „Tytuł”, Gdańsk 1998, nr2;

Recenzje 

 • Prześwietlić Polaka [w:] „Przegląd Polityczny” 2016, nr1, [rec. z: Piotr Augustyniak, Homo Polacus]
 • Na tropach nowoczesnego Europejczyka [w:] Autograf 2015, nr2, [rec. z: Andrzej C. Leszczyński, Najgłębsze, spokojne morskie dno]
 • Mistyczne drogi [w:] „Topos”, Sopot 2002, nr 5-6, [rec. z: Jan Andrzej Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego]
 • Sokrates z Łopusznej[w:] „Topos”, Sopot 2001, nr 1, [rec. z: Ks. Józef Tischner, Jacek Żakowski, Tischner czyta Katechizm]
 • Pan Bóg nie boi się wolności [w:] „Topos”, Sopot 2000, nr 1, [rec. z: Dorota Zańko, Jarosław Gowin Przekonać Pana Bogaz księdzem Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin

Redakcja czasopism

 • Karto-Teka Gdańska 2021, nr2 [tematyka numeru: Człowiek w różnych kulturach i epokach]
 • Karto-Teka Gdańska 2020, nr2 [tematyka numeru: Drogi filozofii w odradzającej się Polsce (1897-1939)]
 • Karto-Teka Gdańska 2019, nr2 [tematyka numeru: Francuska filozofia religijna i postsekularna na przełomie wieków]
 • Karto-Teka Gdańska 2018, nr2 [tematyka numeru: Barwy islamu]

 

Obszar badań: antropologia filozoficzna, antropologia miasta, antropologia religii, filozofia religii, dydaktyka filozofii.

Przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne (prezes zarządu)

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, pok. 4.45

e-mail: zbyszko_skrzynka@wp.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Kwiecień 2016 - 02:10; osoba wprowadzająca: Helena Draganik Ostatnia zmiana: piątek, 18. Listopad 2022 - 16:02; osoba wprowadzająca: Helena Draganik