Biogram prof. dr hab. Michał Błażejewski

BŁAŻEJEWSKI Michał, prof. dr hab.; Katedra Kulturoznawstwa

Studia: - filologia polska (seminarium prof. dr. Włodzimierza Dworzaczka) - UAM w Poznaniu - (1971); dr (promotor prof. dr Andrzej Bukowski) - UG (1982), dr hab. - UG (1995), profesor nadzwyczajny - UG (1999), profesor (tytuł - 2005).

Od 1972 r. pracownik UG, od 1974 - w Instytucie Filologii Polskiej, od 2006 – w Katedrze Kulturoznawstwa; w latach 1969-1991 - kierownik filii Centralnego Ośrodka Informacji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego; 1982-1994 - kierownik Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze, Filmie i Telewizji UG, w latach 1996-1999 zastępca dyrektora ds. nauki, 1999 – 2005 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, 2002 – 2005 kierownik Zakładu Wiedzy o Mediach i Kulturze Współczesnej, 2005 – 2011 Zakładu Nauk o Kulturze, 2006 – 2012 Katedry Kulturoznawstwa. Opiekun Internetowego Koła Naukowego Filologii Polskiej IKONA (1996-2006), przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Literackiego Scriptus (1997-2009), współpracownik Biblioteki Literatury Polskiej w Internecie (od 1998). Autor programów i opiekun specjalności zawodowych na studiach polonistycznych – Wiedza o kulturze, Wiedza o mediach i pracy dziennikarza, Komunikacja społeczna. Autor programu dwustopniowych magisterskich stacjonarnych studiów Kulturoznawstwa oraz programu Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Kultury Medialnej. Ekspert Państwowej a następnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (do 2016). Współpraca programowa i recenzencka z czasopismami naukowymi:  Studia Kulturoznawcze (UAM, Poznań), Prace Literaturoznawcze (UWM, Olsztyn), Media – Kultura – Komunikacja Społeczna (UWM, Olsztyn), Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo (UWr – Wrocław).

Tematyka prowadzonych badań: teoria, historia i filozofia kultury, historia i socjologia literatury, literatura popularna, komunikacja kulturowa; metodyka dziennikarska.

Promotor prac dyplomowych - magisterskich i licencjackich 

Promotor prac doktorskich

Recenzent prac doktorskich i dorobku habilitacyjnego

Kierowane prace naukowo badawcze: Tekst literacki i media elektroniczne- 2001-2003;Tekstowe i pozatekstowe elementy przekazu multimedialnego2002; Teksty i konteksty kultury. Słowo – obraz – dźwięk // Literatura – sztuki plastyczne – muzyka – 2005; Antropologia – filozofia – teksty kultury (2008).

Ważniejsze publikacje: 
„Signor, guardateunpocochemascheregalanti!”– kilka drobnych uwag o maskach Wolfganga Amadeusza Mozarta [w:] Oblicza masek, Wrocław 2013; O zapominaniu (się) w operze uwag parę[w:]Kultura: pamięć i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego,Wrocław 2012; Słowo w kantatach Jana Sebastiana Bacha [w:] Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi. Gdańsk 2010; Bayreuth Północy – Wagner widziany znad Zatoki Gdańskiej [w:] Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni. Gdańsk 2009; Dobre obyczaje w najweselszym baraku naszego obozu [w:] Tabu, etykieta, dobre obyczaje. Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wrocław 2009; Od rzemyczka... [w:]Placet experiri... Profesor Tomasz Schramm w oczach przyjaciół, Poznań 2009; Kilka muzycznych spojrzeń na świętego Franciszka z Asyżu [w:] ObservareEvangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, Wrocław 2009; Kamyczek w przekroju albo – jak w ogródku elegancko witać się z gąską [w:] Album Gdańskie. Prace ofiarowane Prof. Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, Gdańsk 2009; Bach i słowo wcielone [w:] Doświadczane, opisywane, symboliczne – ciało w kulturowych dyskursach, Opole 2008; Od intermedialności do transmedialności. Opera w świecie zapisu audiowizualnego [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wrocław 2007; Pokarmy niebieskie, pokarmy ziemskie w kantatach Jana Sebastiana Bacha [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, Opole 2007; Muzyka w świecie zwierząt - zwierzęta w świecie muzyki [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, Opole 2007;Śpiewacy sopockiej Waldoper w nagraniach płytowych, „Rocznik Sopocki” Nr XIX:2006; „Ten pana kolega z listy płac...” [w:] Po co nam Gałczyński. Studia i szkice…, Opole 2005; Gdy zmysły grają... Muzyka, literatura, emocje i znaczenie [w:] Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury..., Gdańsk 2004; Dialog w przestrzeni kultury, Gdańsk 2005; „Na drogach, kędy zły nie kroczy...” – o wędrowaniu w dramatach Ryszarda Wagnera [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury..., Opole 2003; „Siódme zmysły”. Dywagacje niemuzykologiczne..., „Literatura Ludowa” 2002 nr 1; Baśnie Braci Grimm i muzyka. „Literatura Ludowa” 2000 nr 4-5; Fleszarowa Sopocka albo - jak być kochaną..., Gdańsk 1999; Stara sztuka - nowe media. Opera i audiowizualne środki przekazu - próba uporządkowania związków [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia - historia - literatura..., Wrocław 1998; Uwagi o śmierci i umieraniu w tradycji Braci Lwie Serce [w:] Astrid Lindgren - Barwy świata dzieciństwa, Gdańsk 1997; Źle się dzieje w Dolinie Muminków [w:] Świat Muminków, Gdańsk 1995; JRR Tolkien - Powiernik Pieśni, Gdańsk 1993 [rozszerzona wersja internetowa – www.literatura.net.pl]; Stereotypy Ziemiomorza w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego, Gdańsk 1993; Adresat i antyadresat w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat, "Prace historycznoliterackie" 1987 nr 12-13; Uwagi o zastosowaniu kategorii stereotypu w badaniach tekstu literackiego, "Gdańskie Zeszyty Humanistyczne" 1986 nr 29. 

Przynależność do organizacji naukowych: Association for Cultural Studies, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (lata 2008 – 2013 włącznie).

Odznaczenia – Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1973), Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002).

Portal Edukacyjny UG - prowadzone kursy 

Adres: Katedra Kulturoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk. 
e-mail: kultura@univ.gda.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Kwiecień 2016 - 02:02; osoba wprowadzająca: Helena Draganik Ostatnia zmiana: niedziela, 26. Czerwiec 2016 - 22:26; osoba wprowadzająca: Helena Draganik