fbpx Prof. UG, dr hab. Zenon Lica | Wydział Filologiczny

Prof. UG, dr hab. Zenon Lica | Wydział Filologiczny

Prof. UG, dr hab. Zenon Lica

Prof. UG, dr hab. Zenon LICA
W latach 1985-1990 studiowałem na UG polonistykę o specjalności nauczycielskiej. Pracę magisterską poświęconą onomastyce literackiej pt. Nazwy własne w utworach Hieronima Derdowskiego (1990) oraz obronioną w 1998 r. dysertację doktorską Kaszubszczyzna utworów Hieronima Derdowskiego (1852-1902) napisałem pod kierunkiem prof. dra hab. E. Brezy. Twórczość Derdowskiego stała się dla mnie inspiracją do napisania 8 artykułów naukowych i monografii: Słownika wyrazów kaszubskich występujących w utworach Hieronima Derdowskiego, wydanego w 2002 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród artykułów znalazły się szczegółowe opracowania dotyczące innowacji frazeologicznych i leksykalnych, a także zjawisk składniowych i fonetycznych oraz osobliwości języka osobniczego Hieronima Derdowskiego.

Poza problematyką kaszubską w kręgu moich zainteresowań znalazła się tematyka onomastyczna. Pojawiły się zatem artykuły dotyczące antroponimii w Słownictwie kociewskim B. Sychty, jak również badające funkcjonowanie nazw pomorskich klubów piłkarskich, jednakże najwięcej uwagi poświęciłem badaniu nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich i sposobom ich adaptacji do polszczyzny. Część z nich została wygłoszona na sympozjach i konferencjach naukowych. Badania uwieńczyło napisanie rozprawy habilitacyjnej Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie, na podstawie której w 2010 r. habilitowałem się, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa o specjalności: onomastyka, awansując potem (od 1.02.2011) na stanowisko prof. nadzw. UG.

Moje zainteresowania naukowe obejmują onomastykę, zwłaszcza antroponimię, również historię języka polskiego i poprawność językową. Jestem żonaty i mam dwoje dzieci.

Wykaz publikacji:

 1. Nazwy własne w twórczości Hieronima Derdowskiego, „Rocznik Gdański” LIII, 1993, z. 2, s. 153-164.
 2. Przezwiska ludowe mieszkańców gminy Tczew, „Rocznik Gdański” LIV, 1994, z. 1, s. 86-100.
 3. (rec.) Kaszubskie nazwy roślin uprawnych, „Pomerania” 7-8, 1995, s. 82.
 4. (rec.) Kompendium wiedzy o Pomorzu, „Pomerania” 12, 1995, s. 62.
 5. (rec.) Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, pod red. J. Tredera, Gdańsk 1995, „Rocznik Gdański” LVI, 1996, z. 1, s. 216-217.
 6. Frazeologia w twórczości Hieronima Derdowskiego, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza VII, SOW, Warszawa 1996, s. 279-314.
 7. Innowacje frazeologiczne w twórczości Hieronima Derdowskiego, „Rocznik Gdański” LVII, 1997, s. 225-231.
 8. Sprawozdanie z VII Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, „Rocznik Gdański” LIX, 1999, s. 145-146.
 9. Zjawiska składniowe w twórczości H. Derdowskiego, [w:] Polszczyzna regionalna nr 3, Ostrołęka 1999, s. 20-29.
 10. Słownictwo północnokaszubskie i słowińskie w twórczości H. Derdowskiego, „Rocznik Gdański” LX, 2000, z. 2., s. 111-116.
 11. Kanoniczne i innowacyjne użycie frazeologizmów w twórczości Hieronima Derdowskiego, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Część V. Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej, pod red. H. Sędziak, Łomża 2001, s. 143-149.
 12. Słownik wyrazów kaszubskich występujących w utworach Hieronima Derdowskiego, Gdańsk 2002.
 13. Nazwy profesji i rzemiosł w utworach Hieronima Derdowskiego, „Rocznik Gdański” LXI z. 1, 2001, s. 65-70.
 14. (rec.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Kaszubszczyzna – Kaszebizna, pod red. E. Brezy, „Rocznik Gdański”, LXII, z. 1-2, s. 237-239.
 15. Kaszubszczyzna utworów Hieronima Derdowskiego, [w:] O życiu i twórczości Hieronima Derdowskiego (1852-1902), pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk - Wejherowo 2004, s. 120-141.
 16. Antroponimy w „Słownictwie kociewskim” B. Sychty, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, pod red. R. Wosiak-Śliwy, Gdańsk 2003, s. 159-170.
 17. Fonetyczne wykładniki kaszubszczyzny Hieronima Derdowskiego, „Prace Językoznawcze” VII, Olsztyn 2005, s. 47-59.
 18. Nazwy pomorskich klubów piłki nożnej, [w:] Nazewnictwo na pograniczach, pod red. J. Ignatowicz-Skowrońskiej, Szczecin 2005, s. 379-387.
 19. (rec.) Trzeci tom nazwisk Pomorzan, „Kurier Nadmorski” 28/37 z dnia 10.07. 2004.
 20. (współred.) Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata, Gdańsk 2007.
 21. Polskie adaptacje graficzno-fonetyczne nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich, [w:] Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata, pod red. E. Brezy, A. i Z. Liców, Gdańsk 2007, s. 86-92.
 22. Sposoby polonizacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich, „Onomastica Slavogermanica” XXVI, pod red. E. Eichlera i K. Rymuta, Kraków 2007, s. 131-146.
 23. (rec) Aneta i Zenon Licowie: Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947-2005), pod red. Jolanty Maćkiewicz, Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Jerzego Tredera, Gdańsk 2006, „Poradnik Językowy” 2008, z. 2, s. 94-96.
 24. (rec.) Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasich bis Zentralladinisch, [w:] Kaszubi w słowniku niemieckim, „Pomerania” 6 (410) czerwiec 2008, s. 48.
 25. Stan badań nad zapożyczeniami niemieckimi w języku polskim, [w:] Rozprawy naukowe i zawodowe PWSZ w Elblągu, Elbląg 2008, z. 4, s. 57-68.
 26. Aneta i Zenon Licowie, Słowotwórstwo nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich, [w:] Z problemów słowotwórstwa. Materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2008, s. 233-244.
 27. (rec.) Księga na urodziny Profesora, „Pomerania” 4 (419) kwiecień 2009, s. 46-47.
 28. Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie, Gdańsk 2009.
 29. Typy interferencji językowej na przykładzie nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich, [w:] Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, pod red. B. Milewskiej i S. Rzedzickiej, Gdańsk 2009, s. 401-407.
 30. Polskie adaptacje ortograficzne nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich, [w:] Polonistyczne drobiazgi językoznawcze, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2009, s. 184-191.
 31. Polskie adaptacje morfologiczne nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich, „Acta Cassubiana” XI, 2009, s. 92-104.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.02.2015 r., 17:37
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00