fbpx Prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska | Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska | Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska

Prof. dr hab. Ewa ROGOWSKA-CYBULSKA
Kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego UG
(mgr – 1986 r., dr – 1995 r., dr hab. – 2005 r.).

Autorka książek: Kaszubskie nazwy roślin uprawnych (Gdańsk 1998) i Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim) (Gdańsk 2005). Współredaktorka książek: 1) wspólnie z J. Maćkiewicz: W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Krei, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001; 2) wspólnie z J. Maćkiewicz: Wokół słów i znaczeń. I. Polszczyzna piękna i poprawna, Wyd. UG, Gdańsk 2005; Wokół słów i znaczeń. II. Z problemów słowotwórstwa, Wyd. UG, Gdańsk 2008; 3) wspólnie z J. Maćkiewicz i J. Trederem: Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947–2005), Gdańsk 2006. Współautorka serii podręczników do języka polskiego (tj. podręcznika do kształcenia językowego, wypisów, przewodnika dla nauczycieli i scenariuszy lekcji) dla klas IV–VI szkoły podstawowej pt. „Dziwię się światu” (1999–2001).
W obrębie jej zainteresowań naukowych mieści się przede wszystkim różnorodna problematyka związana z nazwami roślin, którą podjęła m.in. w artykułach: O formach liczbowych nazw owoców we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” LXXII; Aktywność słowotwórcza nazw roślin w polszczyźnie…, [w:] Wokół struktury słowa, Gdańsk 2003; Derywaty od nazw roślin w języku górnołużyckim, „Lětopis” 51,2004; Nazwy roślin i ich funkcje w języku mieszkańców miasta, [w:] Polszczyzna mówiona mieszkańców miast, Białystok 2004; Nazwy roślin motywowane nazwami ludzi w „Słowniku gwar kaszubskich” Bernarda Sychty, „Gdańskie Studia Językoznawcze” IX, Gdańsk 2005; Nazwy roślin w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim (charakterystyka strukturalno-semantyczna), „Studia Łomżyńskie”, t. XVII, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2006; Nazwy roślin motywowane nazwami własnymi w „Słowniku gwar kaszubskich” Bernarda Sychty, [w:] „Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata”, pod red. E. Brezy, Z. i A. Liców, Gdańsk 2007; Obraz trawy w kulturze ludowej (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak i M. Frąckiewicz, Łomża 2008.
Słowotwórstwu poświęcone są m.in. artykuły: Kategoria plurale tantum w funkcji formantu słowotwórczego, Język Polski LXXI; Funkcja formantu słowotwórczego w rzeczownikach zbiorowych, Pr. Jęz. ZNUG. Fil. Pol. 17–18, Gdańsk 1994; Formacje deminutywne od nazw roślin w polszczyźnie ogólnej i ludowej, [w:] Słowo – z perspektywy językoznawcy i tłumacza II, Gdańsk 2005; Derywaty asocjacyjne w perspektywie diachronicznej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LI: Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej, cz. I, Łódź 2006; Wpływ (orto)grafii na procesy słowotwórcze współczesnej polszczyzny, [w:] Słowotwórstwo i tekst, red. nauk. V. Maldjieva, Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2007; Wyraz łże-elity jako wzorzec słowotwórczy we współczesnej polszczyźnie medialnej, [w:] Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, pod red. G. Dąbkowskiego, Warszawa 2008. Współczesnej gwary łomżyńskiej dotyczą m.in. artykuły: Formacje typu *podchałupie, *zastrudze w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim, [w:] W świecie słów i znaczeń, Gdańsk 2001; Nazwy własne w gwarze w pierwszej połowie XX wieku (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VIII, Łomża 2004; Charakterystyka gramatyczna gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim (z dodatkiem tekstów gwarowych), „Studia Łomżyńskie”, t. XVIII, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2007; we współautorstwie z M. Cybulskim: Język mieszkańców Nowogrodu w powieści Hanny Muszyńskiej-Hoffmannowej „Saga rodu Chętników”, [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia, cz. IV, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2006.
Ponadto interesują ją zjawiska związane z kształtowaniem się kaszubskiego języka literackiego (m.in. Słownictwo religijne w kaszubskim elementarzu, [w:] Język – szkoła – religia I, Pelplin 2006; Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa (Przyczynek do roli gatunku tekstów jako argumentu w dyskusji nad statusem językowym kaszubszczyzny), [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, Warszawa 2006; we współautorstwie z M. Cybulskim: Rola przysłów w kaszubskim elementarzu, [w:] W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Doktor Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007), napisy w szacie informacyjnej miasta (m.in. Napisy w przestrzeni publicznej małego miasta (na przykładzie Jedwabnego), [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia, cz. IV, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2006), zmiany zachodzące we współczesnej polszczyźnie (m.in. Po lekturze prac studenckich Polszczyzna młodego pokolenia jako efekt przemian kulturowych i cywilizacyjnych, [w:] Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Tarnów 2008) oraz problematyka onomastyczna (m.in. Funkcja formy liczby pojedynczej w wyrażeniu (Grób) Nieznanego Żołnierza, [w:] De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, Gdańsk 2005; Nazwy firm motywowane nazwami elementów przyrody w Łomżyńskiem, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. X: Polszczyzna miast i miasteczek. Nazewnictwo miejskie, pod red. H. Sędziak, Łomża 2006; Nazwy własne w polskiej ortografii, [w:] Письменность славян: прошлое, настоящее, будущее, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Красноярский Государственый Университет Факультет Филологии и Журналистики, Gdańsk – Красноярск 2006; Nazwy polskich sklepów zoologicznych informujące o branży firmy, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XI: Nazwy terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak, M. Dajnowicz, Łomża 2007; we współautorstwie z M. Cybulskim: Przymiotnik podlaski w nazwach firm i instytucji, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak i M. Frąckiewicz, Łomża 2008).
 

Spis publikacji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.02.2015 r., 16:53
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00