Piotr Polaszek | Wydział Filologiczny

Piotr Polaszek

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 maja 2019 roku

magister Filologii Polskiej

Piotr Polaszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bóg w poezji Bolesława Leśmiana”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Edward Jakiel, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Janusz Mosakowski
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK

Dyplom nr 4448.


Gdańsk, 14 czerwca 2019 r.