Martyna Agnieszka Jaskulska | Wydział Filologiczny

Martyna Agnieszka Jaskulska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2016 roku

mgr filologii angielskiej

Martyna Agnieszka Jaskulska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Trudności polskich uczniów z dysleksją i dysortografią w nauce poprawnej pisowni angielskiej”

„Difficulties of Polish students with dyslexia and dysorthography in learning correct English spelling”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG, prof. dr hab. Grażyna Maria Krasowicz-Kupis

Dyplom nr 4117.


Gdańsk, 31 grudnia 2016 r.