Anna Ryś | Wydział Filologiczny

Anna Ryś

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 października 2014 roku

dr nauk humanistycznych

Anna Ryś

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Kamienie szlachetne w literaturze starożytnej Grecji i Rzymu”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filologia klasyczna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UWr, dr hab. Lucyna Stankiewicz, prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski, prof. dr hab. Maria Teresa Wichowa, ks. prof. dr hab. Augustyn Antoni Eckmann

Dyplom nr 776.


Gdańsk, 30 października 2014 r.