Żanna Sładkiewicz | Wydział Filologiczny

Żanna Sładkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 16 października 2014 roku

dr nauk humanistycznych

Żanna Sładkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Felieton polityczny w świetle teorii perswazji językowej”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo pragmatyczne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak, prof. UAM, dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UMK, dr hab. Stefan Grzybowski, prof. UWr, dr hab. Michał Władysław Tarnowski

Dyplom nr 771.


Gdańsk, 21 października 2014 r.