Bartosz Jerzy Filip | Wydział Filologiczny

Bartosz Jerzy Filip

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2012 roku

Bartosz Jerzy Filip

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kino polskie wobec Armii Krajowej (1944 - 2005)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: wiedza o filmie

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Kornacki, dr hab. Piotr Skrzypczak

Dyplom nr 3565.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.