Janusz Bohdan Bohdziewicz | Wydział Filologiczny

Janusz Bohdan Bohdziewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2012 roku

Janusz Bohdan Bohdziewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hermeneutyka telewizji w obliczu problemów wolnego czasu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: wiedza o mediach

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Dyplom nr 3573.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.