Program dla Ukrainy | Wydział Filologiczny

Program dla Ukrainy 2019/2020

Ogólne informacje na temat Programu dla Ukrainy
 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego przedłuża program bezpłatnych studiów na obywateli Ukrainy na wszystkich kierunkach oraz specjalnościach studiów prowadzonych przez jednostki Wydziału na poziomie licencjackim i magisterskim. Spis kierunków i specjalności znajduje się na stronie internetowej Wydziału  http://fil.ug.edu.pl/oferta/kierunki_studiow_0.  
Kandydaci mogą wybrać jakikolwiek kierunek i specjalność studiów za wyjątkiem translatoryki oraz lingwistyki stosowanej. Podania o przyjęcie na specjalności oferowane przez Instytut Filologii Polskiej mogą składać wyłącznie osoby władające językiem polskim na poziomie C2, legitymujące się dokumentami potwierdzającymi pomyślne złożenie egzaminu na tym poziomie bądź egzaminu maturalnego z języka polskiego. Na studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej lub kierunki, na których zajęcia prowadzone są w języku polskim przyjęte mogą być wyłącznie osoby, które uzyskały stopień licencjata filologii polskiej.
Warunki programu obejmują wyłącznie zwolnienie z opłaty za studia. Wydział nie ma możliwości zaoferowania studentom z Ukrainy żadnych stypendiów. Zakwaterowanie w domu studenckim następuje na obowiązujących ogólnie zasadach płatności.
 
Rejestracja kandydatów
W celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci powinni zarejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji (http://international.ug.edu.pl/admission-ua/) i dołączyć do podania o przyjęcie na studia skany niezbędnych dokumentów (patrz niżej). Do przedłożenia oryginałów dokumentów zobowiązane są jednie osoby przyjęte  na studia w ramach programu.
Do rejestracji w systemie wymagane są skany następujących dokumentów:
Na studia licencjackie:
1)     Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz spis uzyskanych ocen wraz z apostillem Ministerstwa Edukacji Ukrainy i tłumaczenia tych dokumentów na język polski;
2)     Świadectwo maturalne (wyniki ZNO) wraz z jego tłumaczeniem na język polski;
3)     Pierwsza strona paszportu uprawniającego do wyjazdu za granicę;
4)     List motywacyjny (do 350 słów);
5)     Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie (patrz niżej).
Od niepełnoletnich kandydatów wymagana jest też zgoda na podjęcie studiów od opiekuna prawnego. 
 
Na studia magisterskie:
 
1)     Dyplom ukończenia studiów licencjackich oraz spis uzyskanych ocen wraz z apostillem Ministerstwa Edukacji Ukrainy i z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski;
2)     Pierwsza strona paszportu uprawniającego do wyjazdu za granicę;
3)     List motywacyjny (ok. 350 słów);
4)     Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie (patrz niżej).
Tłumaczenie dokumentów winno być potwierdzone pieczątką tłumacza lub agencji tłumaczeniowej.
Dołączenie apostillu Ministerstwa Edukacji Ukrainy jest obowiązkowe.
Obywatele Ukrainy, którzy ukończyli szkołę średnią bądź uzyskali stopień licencjata w Polsce powinni odpowiednio dołączyć świadectwo ukończenia szkoły oraz  świadectwo maturalne lub dyplom licencjata bądź magistra (oryginał lub kopię zaświadczoną notarialnie).
Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodność zapisu imienia i nazwiska kandydata na wszystkich przedłożonych dokumentach z ich zapisem w paszporcie.
Potwierdzenie znajomości języka polskiego
Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego a ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do Komisji Rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.
Dokument taki stanowią:
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego);
 • dyplom ukończenia filologii polskiej;
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.
Kandydaci, którzy nie posiadają żadnego z wyżej wymienionych dokumentów mogą zostać przyjęci na studia, lecz przed rozpoczęciem nauki będą musieli odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim przez skype, a następnie złożyć egzamin z języka polskiego na Uniwersytecie Gdańskim. O dacie egzaminu osoby przyjęte na studia zostaną poinformowane dodatkowo.
 
Terminy przyjmowania dokumentów
Rejestracja elektroniczna na rok akademicki 2019-2020 trwać będzie od 26 czerwca 2019 do 01 września 2019.
Dokumenty nadesłane po upływie tego okresu nie będą rozpatrywane.
Zasady wyboru kandydatów
Program adresowany jest do obywateli Ukrainy, którzy legitymują się odpowiednim wykształceniem: średnim w przypadku starania się o przyjęcie na studia licencjackie oraz licencjackim w przypadku starania się o przyjęcie na studia magisterskie.
Komisja bierze pod uwagę punktację uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej bądź dyplomie licencjackim, rezultaty matury/ZNO (w przypadku kandydatów na studia licencjackie) oraz list motywacyjny kandydata. Uzupełnieniem procedury rekrutacyjnej dla kierunków „Filologia angielska”, „Zarządzanie instytucjami kultury”, „Amerykanistyka”, Skandynawistyka” i „Studia wschodnie” może być rozmowa z kandydatem po angielsku za pośrednictwem Skype.
Osoby przyjęte na studia zostaną o tym powiadomione do dnia 8 września 2019 r. Opłata rekrutacyjna dla osób przyjętych na studia w ramach Programu wynosi 20 euro i wpłaca się na konto Uniwersytetu. 
Posiadanie „Karty Polaka” nie zwiększa szans przyjęcia na studia w ramach Programu dla Ukrainy.
Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Dane kontaktowe:
Pytania dotyczące Programu dla Ukrainy można kierować na adres poczty elektronicznej programdlaukrainy@gmail.com. Odpowiedzi udzielane są w przeciągu trzech dni roboczych.
Pracownicy Dziekanatu Wydziału Filologicznego nie udzielają informacji na temat Programu dla Ukrainy.

Просимо УВАЖНО прочитати подану нижче інформацію.
Загальна інформація про програму
Філологічний факультет Гданського університету продовжує програму безкоштовного навчання громадян України на бакалаврській та магістерській програмах факультету.  З передіклм спеціальностей можна ознайомитися на нашому сайті -  http://fil.ug.edu.pl/oferta/kierunki_studiow_0.
Кандидати на програму можуть вибрати будь-яку спеціальність факультету, окрім перекладознавства та прикладної лінгвістики. Для вступу на бакалаврську програму з польської філології та інші бакалаврські програми Інституту польської філології вимагається наявність сертифікату, що підтверджує володіння польською на рівні не нижчому, ніж С1, або ж високі результати матурального іспиту з польської мови. Щодо сертифікатів про володіння польською мовою, Університет приймає лише ті, що видані організаціями, які мають підтверджене право проводити іспити з визначення рівня володіння польською. На магістерську програму з польської філології та зі спеціальностей Інституту польської філології приймаються тільки особи, що закінчили бакалаврат з польської філології.
Наша програма передбачає лише звільнення від оплати за навчання. Факультет не має змоги забезпечити майбутніх студентів з України стипендією. Оплата за проживання у гуртожитку здійснюється на загальних підставах.
Реєстрація кандидатів
Для участі у конкурсному відборі необхідно зареєструватися в електронній системі (http://international.ug.edu.pl/admission-ua/) і надати скан-копії необхідних документів (див. нижче). Оригінали документів вимагатимуться лише від осіб, прийнятих на навчання. Просимо не надсилати документів поштою.
Для реєстрації в університетській системі необхідно надати скани наступних документів:
На бакалаврську програму:
 1. атестат про закінчення середньої школи та виписка з оцінками з апостилем МОН України і перекладом польською мовою;
 2. сертифікат з результатами ЗНО та його переклад польською мовою
 3. перша сторінка закордонного паспорта;
 4. документ, що підтверджує володіння польською мовою (див. нижче)
 5. мотиваційний лист (обсяг  - до 350 слів);
Неповнолітні кандидати (ті, яким ще не виповнилося 18 років)  повинні долучити до документів дозвіл на навчання закордоном від батьків чи осіб, що їх заміняють. 
На магістерську програму:
 1. бакалаврський диплом та виписка з оцінками з апостилем МОН України і перекладом польською мовою;
 2. перша сторінка закордонного паспорта;
 3. документ, що підтверджує володіння польською мовою (див. нижче)
 4. мотиваційний лист (обсяг – до 350 сл.);
 
Переклад документів повинен бути засвідчений печаткою/штампом перекладача чи перекладацької агенції.
Документи без апостиля МОН України розглядатися не будуть.
Громадяни України, що закінчили школу чи бакалаврську програму в Польщі, подають, відповідно, скан-копії свідоцтва про закінчення школи, результатів матуральних іспитів, а  також бакалаврського диплома.  У цьому випадку апостиль не вимагається.
Просимо звернути увагу на те, щоб ім’я та прізвище абітурієнта на всіх документах писались так само, як у закордонному паспорті.
У мотиваційному листі абітурієнт повинен аргументувати своє бажання навчатися за вибраною спеціальністю філологічного факультету. Лист пишеться у довільній формі 
Підтвердження рівня володіння польською мовою
Кандидати, що не мають польського громадянства, повинні долучити до електронної реєстраційної форми документ, що підтверджує володіння польською мовою. Перелік таких документів поданий нижче. Тим, хто не має жодного зі згаданих документів, буде надана змога пройти скайп-співбесіду польською мовою, а потім скласти іспит на початку семестру безпосередньо у Ґданському університеті. Про дату  співбесіди та іспиту буде повідомлено додатково.  
Документи, що підтверджують володіння польською мовою, це :
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego uzyskany po ukończeniu kursu języka polskiego dla obcokrajowców;
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego);
 • dyplom ukończenia filologii polskiej;
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski.
Терміни складання документів
Реєстрація кандидатів триватиме від 26 червня до 1 вересня 2019 року.
Документи, подані після 1 вересня, розглядатися не будуть.
Критерії  конкурсного відбору
У процесі конкурсного відбору братиметься до уваги середній бал атестата чи бакалаврського диплома, результати ЗНО/матуральних іспитів (для вступників на бакалаврську програму), а також мотивація вступника. За рішенням приймальної конкурсної комісії з кандидатами на спеціальності «Англійська філологія», «Управління інституціями культури», «Американістика», «Скандинавістика» та «Східна філологія» може проводитись скайп-співбесіда англійською мовою. 
Особи, зараховані на навчання, будуть повідомлені про це до 8 вересня. Після отримання інформації про зарахування на навчання необхідно буде внести на рахунок університету 20 євро. Це оплата за обробку документів.   
Наявність «Карти поляка» не є перевагою  при зарахуванні на навчання в рамках Програми для України.
Рішення приймальної конкурсної комісії є остаточним і не підлягає оскарженню. 
Контактна інформація:
Запитання щодо програми можна надсилати за електронною адресою programdlaukrainy@gmail.com.  Ми відповімо на Ваш мейл упродовж трьох робочих днів.
Працівники деканату філологічного факультету  не надають інформації щодо даної Програми.
 
 
 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 08.05.2019 r., 11:18
Data publikacji: wt., 14.06.2016 r., 13:47