fbpx Program dla Ukrainy | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Program dla Ukrainy

Program dla Ukrainy 2019/2020

Prosimy o UWAŻNE przeczytanie poniższych informacji.
Ogólne informacje na temat Programu dla Ukrainy
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego kontynuuje program bezpłatnych studiów na obywateli Ukrainy na wszystkich kierunkach oraz specjalnościach studiów prowadzonych przez jednostki Wydziału na poziomie licencjackim i magisterskim. Spis kierunków i specjalności znajduje się na stronie internetowej Wydziału https://fil.ug.edu.pl/rekrutacja_12
Kandydaci mogą wybrać jakikolwiek kierunek i specjalność studiów za wyjątkiem translatoryki oraz lingwistyki stosowanej. Podania o przyjęcie na specjalności oferowane przez Instytut Filologii Polskiej mogą składać wyłącznie osoby władające językiem polskim na poziomie C2, legitymujące się dokumentami potwierdzającymi pomyślne złożenie egzaminu na tym poziomie bądź egzaminu maturalnego z języka polskiego. Na studia magisterskie w Instytucie Filologii Polskiej lub kierunki, na których zajęcia prowadzone są w języku polskim przyjęte mogą być wyłącznie osoby, które uzyskały stopień licencjata filologii polskiej.
Uniwersytet akceptuje certyfikaty potwierdzające znajomość języka polskiego wydane wyłącznie  przez organizacje upoważnione do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego (patrz niżej).
Warunki programu obejmują wyłącznie zwolnienie z opłaty za studia. Wydział nie ma możliwości zaoferowania studentom z Ukrainy żadnych stypendiów. Zakwaterowanie w domu studenckim następuje na obowiązujących ogólnie zasadach płatności.
 
Rejestracja kandydatów
W celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci powinni wysłać na adres mailowy admissionsua@ug.edu.pl skany niezbędnych dokumentów (patrz niżej). Do przedłożenia oryginałów dokumentów zobowiązane są jednie osoby przyjęte  już na studia w ramach programu. Prosimy nie wysyłać dokumentów pocztą. Temat maila powinien mieć następujący format: nazwisko (dużymi literami), stopień studiów, na który kandydat/ka aplikuje, oraz słowo „dokumenty”.  Na przykład, VOVK_I stopień_dokumenty. W ciągu 7 dni roboczych wyślemy do Państwa potwierdzenie złożenia dokumentów.  
Do rejestracji w systemie wymagane są skany następujących dokumentów:
Na studia licencjackie:
 1. Wypełniony i podpisany formularz (patrz Załącznik do informacji):
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz spis uzyskanych ocen wraz z apostillem Ministerstwa Edukacji Ukrainy i tłumaczenia tych dokumentów na język polski;
 3. Świadectwo maturalne (wyniki ZNO) wraz z jego tłumaczeniem na język polski;
 4. Pierwsza strona paszportu uprawniającego do wyjazdu za granicę;
 5. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim (do 350 słów);
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie (patrz niżej).
Od niepełnoletnich kandydatów wymagana jest też zgoda na podjęcie studiów od opiekuna prawnego. 
 
Na studia magisterskie:
 1. Wypełniony i podpisany formularz  (patrz Załącznik do informacji):
 2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich oraz spis uzyskanych ocen wraz z apostillem Ministerstwa Edukacji Ukrainy i  tłumaczenia tych dokumentów na język polski;
 3. Pierwsza strona paszportu uprawniającego do wyjazdu za granicę;
 4. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim (ok. 350 słów);
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie (patrz niżej).
Tłumaczenie dokumentów winno być potwierdzone pieczątką tłumacza lub agencji tłumaczeniowej.
Dołączenie apostillu Ministerstwa Edukacji Ukrainy jest obowiązkowe.
Obywatele Ukrainy, którzy ukończyli szkołę średnią bądź uzyskali stopień licencjata w Polsce, powinni odpowiednio dołączyć świadectwo ukończenia szkoły oraz  świadectwo maturalne lub dyplom licencjata bądź magistra (oryginał lub kopię zaświadczoną notarialnie).
Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodność zapisu imienia i nazwiska kandydata na wszystkich przedłożonych dokumentach z ich zapisem w paszporcie.
Potwierdzenie znajomości języka polskiego
Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego i ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce składanej do Komisji Rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Szczegółowe informacje o takich dokumentach znajdują się pod niniejszym linkiem: https://en.ug.edu.pl/incoming_students/non_eu_citizens/bachelors_and_masters_courses/language_certificatesIstnieje możliwość zdawania egzaminu wewnętrznego ze znajomości języka polskiego na Uniwersytecie Gdańskim  (punkt d w podanym wyżej linku). Najbliższy termin egzaminu to 8 sierpnia 2019 roku. W sprawie rejestracji i zdawania egzaminu wewnętrznego prosimy o kontakt z  Biurem Współpracy Międzynarodowej UG:  https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/87073/files/egzamin_z_j_pl.pdf
 
 
Terminy przyjmowania dokumentów
Rejestracja kandydatów na rok akademicki 2019-2020 trwać będzie od 5 lipca do 30 sierpnia 2019
Dokumenty nadesłane po 30 sierpnia nie będą rozpatrywane.
 
Zasady wyboru kandydatów
Program adresowany jest do obywateli Ukrainy, którzy legitymują się odpowiednim wykształceniem: średnim w przypadku starania się o przyjęcie na studia licencjackie oraz licencjackim w przypadku starania się o przyjęcie na studia magisterskie.
Komisja bierze pod uwagę punktację uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej bądź dyplomie licencjackim, rezultaty matury/ZNO (w przypadku kandydatów na studia licencjackie) oraz list motywacyjny kandydata. Uzupełnieniem procedury rekrutacyjnej dla kierunków „Filologia angielska”, „Zarządzanie instytucjami kultury”, „Amerykanistyka”, Skandynawistyka” i „Studia wschodnie” może być rozmowa z kandydatem po angielsku za pośrednictwem Skype.
Osoby przyjęte na studia zostaną o tym powiadomione do dnia 8 września 2019 r. Opłata rekrutacyjna dla osób przyjętych na studia w ramach Programu wynosi 85 PLN (ok. 20 euro) i wpłaca się na konto Uniwersytetu. 
Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Dane kontaktowe:
Pytania dotyczące Programu dla Ukrainy można kierować na adres poczty elektronicznej admissionsua@ug.edu.pl. W tytule maila prosimy wpisać „pytanie” lub „pytania”. Odpowiedzi udzielane są w przeciągu 4 dni roboczych.
Dziekanat Wydziału Filologicznego nie udziela informacji na temat Programu dla Ukrainy.
 

 
Просимо УВАЖНО прочитати подану нижче інформацію.
Загальна інформація про програму
Філологічний факультет Гданського університету продовжує програму безкоштовного навчання громадян України на бакалаврській та магістерській програмах факультету.  З передіком спеціальностей можна ознайомитися на нашому сайті (https://fil.ug.edu.pl/rekrutacja_12).
Кандидати на програму можуть вибрати будь-яку спеціальність факультету, окрім перекладознавства та прикладної лінгвістики. Для вступу на бакалаврські програми з польської філології та інші бакалаврські програми Інституту польської філології вимагається наявність сертифікату, що підтверджує володіння польською на рівні не нижчому, ніж С1, або ж високі результати матурального іспиту з польської мови. Щодо сертифікатів про володіння польською мовою, Університет приймає лише ті, що видані організаціями, які сертифіковані для проведення іспитів з польської мови як іноземної (детальніша інформація подана нижча). На магістерську програму з польської філології та зі спеціальностей Інституту польської філології приймаються тільки особи, що закінчили бакалаврат з польської філології.
Наша програма передбачає лише звільнення від оплати за навчання. Факультет не має змоги забезпечити майбутніх студентів з України стипендією. Оплата за проживання у гуртожитку здійснюється на загальних підставах.
Реєстрація кандидатів
Для участі у конкурсному відборі на адресу admissionsua@ug.edu.pl необхідно надіслати у прикріплених файлах скан-копії документів (перелік див. нижче). Оригінали документів вимагатимуться лише від осіб, прийнятих на навчання. Просимо не надсилати документів поштою. У темі мейла просимо вказати своє прізвище (великими літерами), рівень навчання та додати слово “dokumenty”. Наприклад, VOVK_1 stopien_dokumenty. Ми підтвердимо отримання документів впродовж семи робочих днів.  
Для реєстрації у конкурсному відборі необхідно надіслати скани наступних документів:
На бакалаврську програму (studia I stopnia):
 1. заповнену й підписану аплікаційну форму (див. додаток до інформації)
 2. атестат про закінчення середньої школи та виписка з оцінками з апостилем МОН України і перекладом польською мовою;
 3. сертифікат з результатами ЗНО та його переклад польською мовою;
 4. перша сторінка закордонного паспорта;
 5. документ, що підтверджує володіння польською мовою (див. нижче)
 6. мотиваційний лист, написаний польською чи англійською мовою (обсяг  - до 350 слів). За бажанням кандидата можна також долучити мотиваційний лист українською мовою.
Неповнолітні кандидати (ті, яким ще не виповнилося 18 років)  повинні долучити до документів дозвіл на навчання за кордоном від батьків чи осіб, що їх заміняють. 
На магістерську програму:
 1. заповнену й підписану аплікаційну форму (див. додаток до інформації)
 2. бакалаврський диплом та виписка з оцінками з апостилем МОН України і перекладом польською мовою;
 3. перша сторінка закордонного паспорта;
 4. документ, що підтверджує володіння польською мовою (див. нижче);
 5. мотиваційний лист (обсяг – до 350 сл.);
 
Переклад документів повинен бути засвідчений печаткою/штампом перекладача чи перекладацької агенції.
Документи про освіту без апостиля МОН України розглядатися не будуть.
Громадяни України, які закінчили школу чи бакалаврську програму в Польщі, подають, відповідно, скан-копії свідоцтва про закінчення школи, результатів матуральних іспитів, а  також бакалаврського диплома.  У цьому випадку апостиль не вимагається.
Просимо звернути увагу на те, щоб ім’я та прізвище абітурієнта на всіх документах писались так само, як у закордонному паспорті.
У мотиваційному листі абітурієнт повинен аргументувати своє бажання навчатися за вибраною спеціальністю філологічного факультету. Лист пишеться у довільній формі польською або англійською мовами.   
Підтвердження рівня володіння польською мовою
Кандидати, що не мають польського громадянства, повинні долучити до електронної реєстраційної форми документ, що підтверджує володіння польською мовою. Інформація про сертифікати, які приймає Університет – тут: https://en.ug.edu.pl/incoming_students/non_eu_citizens/bachelors_and_masters_courses/language_certificates. Існує можливість складання мовного іспиту в Ґданському університеті (детальніше – див. пункт d у поданому вище лінку). Найближча дата іспиту - 8 серпня 2019 року.  З питань складання внутрішнього іспиту з польської мови просимо звертатися до Бюро з міжнародної співпраці Ґданського університету https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/87073/files/egzamin_z_j_pl.pdfю
 
Терміни складання документів
Реєстрація кандидатів триватиме від 5 липня до 30 серпня 2019 року.
Документи, подані після 30 серпня, розглядатися не будуть.
Критерії  конкурсного відбору
У процесі конкурсного відбору братиметься до уваги середній бал атестата чи бакалаврського диплома, результати ЗНО/матуральних іспитів (для вступників на бакалаврську програму), а також мотивація вступника. За рішенням приймальної конкурсної комісії з кандидатами на спеціальності «Англійська філологія», «Управління інституціями культури», «Американістика», «Скандинавістика» та «Східна філологія» може проводитись скайп-співбесіда англійською мовою. 
Особи, зараховані на навчання, будуть повідомлені про це до 8 вересня. Після отримання інформації про зарахування на навчання необхідно буде внести на рахунок університету 85 злотих (прибл 20 євро). Це оплата за опрацювання документів.   
Рішення приймальної конкурсної комісії є остаточним і не підлягає оскарженню. 
 
Контактна інформація:
Запитання щодо програми можна надсилати за адресою admissionsua@ug.edu.pl. У темі диста просимо написати «pytanie» або «pytania”. Ми відповімо на Ваш мейл упродовж чотирьох робочих днів.
Працівники деканату філологічного факультету не надають інформації щодо даної Програми.
 
 
 
 
ZałącznikWielkość
Plik aplikacja-program_dla_ukrainy.docx46.75 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pt., 05.07.2019 r., 9:28
Data publikacji: wt., 14.06.2016 r., 13:47