fbpx FAQ. Przewodnik po zasadach rozliczania projektów dla młodych naukowców | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

FAQ. Przewodnik po zasadach rozliczania projektów dla młodych naukowców

FAQ. Przewodnik po zasadach rozliczania projektu

 • Jakie są zasady dofinansania i rozliczania projektów dla młodych naukowców i doktorantów?
 • Do kiedy mogą być wydatkowane i rozliczone środki z grantów dla doktorantów i młodych naukowców?

Najpóźniej do 15 grudnia 2019 roku. Wszystkie faktury muszą być wystawione w 2019 roku. Faktury wystawione później nie będą mogły być rozliczone z grantu.

 • Do kiedy należy przedstawić sprawozdanie z wykorzystania grantu?

Do 15 stycznia 2020 w formie elektronicznej pod adresem e-mail: j.jeznach@ug.edu.pl, i papierowej z własnoręcznym podpisem według załączonego wzoru sprawozdania.

 • Gdzie składać faktury?

U p. mgr Jolanty Jeznach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00 w budynku Wydziału Filologicznego. Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, p. 015, e-mail: j.jeznach@ug.edu.pl, tel. 58 523 30 14.

 • Jak opisywać faktury?

Fakturę należy opatrzyć na rewersie u góry strony imieniem i nazwiskiem oraz numerem grantu, a także numerem własnego konta, jeśli faktura została zapłacona gotówką lub przelewem. Jeśli faktura została zapłacona przelewem z własnego konta do faktury należy dołączyć potwierdzenie przelewu. Faktury nieopisane nie będą przyjmowane do rozliczenia.

 • Na kogo powinny być wystawione faktury?

Wyłącznie na Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk NIP 584-020-32-39. Faktury wystawione nazwisko i adres doktoranta nie mogą być rozliczone.

 • Gdzie kupować książki?

książki zagraniczne -  ABE-IPS Sp. z o.o.,

książki krajowe - Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o.

 • Co zrobić jeśli książki nie ma we wskazanych powyżej  księgarniach?

Wystąpić do Zastępcy Kierownika Działu Zamówień Publicznych kierującego Sekcją Realizacji Umów mgr Jacka Jętczaka (pisemne lub mailowo: rekjj@ug.edu.pl) z prośbą o zaopiniowanie trybu wydatkowania środków na zakup książki. Dział Zamówień Publicznych określi prawidłową podstawę prawną - najczęściej będzie to art. 4. pkt. 8 Pzp. Gdyby ktoś kupował większą ilość książek, których wartość przekraczałaby 14.000 euro byłby to art. 67. Dział Zamówień Publicznych udzieli wówczas informacji co trybu do dalszego postępowania.

 • Gdzie kupować materiały biurowe?

W Sklepie Internetowym Uniwersytetu Gdańskiego. Dostęp do Sklepu Internetowego UG mają Sekretariaty Instytutów i Katedr.

 • Czy na każdy wyjazd naukowy krajowy w ramach grantu musi być pisemna zgoda Dziekana Wydziału?

Tak. Zgodę na wyjazd należy uzyskać przed wyjazdem od Dziekana Wydziału na piśmie i podpisać umowę. Druk delegacji i umowa w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 42/R/17 z dnia 27 kwietnia 2017 rokw sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju.

 • Czy Uniwersytet może dokonać przedpłaty na konferencję?

Tak. Należy w tym celu wypełnić druk przedpłaty na konferencję i przedstawić go do podpisu Dziekana Wydziału.

 • Gdzie kupować bilety kolejowe?
 • Czy można użyć własnego samochodu do podróży służbowej?

Przed wyjazdem należy uzyskać zgodę na użycie własnego samochodu do celów służbowych od Prorektora ds. Nauki, a następnie podpisać w Dziale Transportu umowę w tej sprawie. Dział Transportu nalicza wówczas ryczałt za podróż tzw. kilometrówkę. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/R/14 z dnia 21 marca 2014 rokw sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Jak załatwić wyjazd zagraniczny i kupować bilety lotnicze?
Wszystkie sprawy wyjazdów zagranicznych należy załatwiać w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą UG, nowy budynek Rektoratu UG, ul. Jana Bażyńskiego 8, V piętro, biura nr 510-512, tel. +48 58 523 31 54 lub wew. 31 54, e-mail: rektc@ug.edu.pl pokój 510.
 • Gdzie pobierać delegacje na wyjazdy krajowe?

Delegację należy pobrać przed wyjazdem! Pracownicy naukowi w Sekretariacie Instytutu lub Katedry, a doktoranci u p. mgr Jolanty Jeznach w budynku Wydziału Filologicznego. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, p. 015 w dni powszednie w godz. 8.00-15.00, tel. 58 523 30 14.

 • Jak rozliczyć delegację?

Do pobranej i wypełnionej przed wyjazdem i potwierdzonej w miejscu pobytu delegacji należy dołączyć umowę, fakturę za opłatę konferencyjną, fakturę za noclegi, wypełniony rachunek oraz bilety lub informacje na temat środków i ksztów transportu.

 • Czy można kupować aparaturę?

Doktoranci nie mają prawa ze środków grantu kupować aparatury.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Żochowska
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: wt., 08.10.2019 r., 14:09
Data publikacji: czw., 03.04.2014 r., 13:31