Projekty badawcze dla młodych naukowców | Wydział Filologiczny

Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich - do 2 października 2017

Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczny

1. Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich jest przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i naukowo-technicznych Wydziału Filologicznego, którzy nie ukończyli 35. roku życia, oraz dla uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich po otwarciu przewodu doktorskiego, pracujących pod kierunkiem promotora.

2. Z przydzielonych funduszy finansowane będą projekty badawcze i działania związane z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich (wystąpienia na konferencjach, publikacje w materiałach pokonferencyjnych, kwerendy biblioteczne, prace dokumentacyjne i inne).

Przyznane środki finansowe muszą być wykorzystane do 15 grudnia 2017 r.

Z dotacji nie należy planować honorarium oraz w przypadku doktorantów − zakupu aparatury. Ogólna wartość jednostkowego projektu nie może przekraczać 10 000 zł.

3. Wnioski o realizację projektów należy składać u Pani Jolanty Jeznach w godz. od 9.00 do 12.00 w pokoju 015 w budynku Neofilologii w terminie do 2 października 2017 r. do godz. 12.00.

4. Wniosek powinien składać się z następujących elementów:

- karty tytułowej, wg załączonego formularza 1 − pracownicy naukowi, formularza 1a – doktoranci,

- życiorysu i dorobku naukowego kierownika i ewentualnych współrealizatorów, wg załączonego formularza 2 – pracownicy naukowi, formularza 2a - doktoranci;

- kalkulacji wstępnej projektu, wg załączonego formularza 3 – pracownicy naukowi, formularza 3a - doktoranci

- szczegółowego opisu projektu (na załączonych stronach), zawierającego objaśnienie celowości podjęcia pracy, główne hipotezy badawcze, zarys metody i technik badawczych, przewidywania spodziewanych wyników, (jeśli dotyczy − listę partnerów krajowych i zagranicznych), harmonogram badań, informacje na temat wykonanych już prac wstępnych lub zbadanych tematów pokrewnych (maksimum 3 strony maszynopisu);

- zamówienia aparatury badawczej potrzebnej do realizacji projektu − dotyczy tylko pracowników naukowych − formularz 4. Zamówienie po złożeniu zaktualizowanego kosztorysu projektu należy przekazać do realizacji zgodnie z wymogami Ustawy o zamówieniach publicznych.

- w przypadku zgłoszenia jako projektu ostatecznego przygotowania edytorskiego i druku publikacji, należy załączyć maszynopis proponowanej do druku książki wraz z zobowiązaniem kierownika projektu do rozliczenia kosztów publikacji do 15 grudnia danego roku (faktury z wydawnictwa).

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: pt., 22.09.2017 r., 9:25
Data publikacji: śr., 06.09.2017 r., 10:36