Kursy | Wydział Filologiczny

Kursy

z

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacja Rozwoju UG zapraszają na:

ACADEMIC SPEAKING - warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w formalnych sytuacjach akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego;

ACADEMIC WRITING - kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

CELE KURSU ACADEMIC SPEAKING

 • podniesienie poziomu umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku angielskim z uwzględnieniem specyfiki kontekstu akademickiego
 • doskonalenie płynności mówienia i precyzji formułowania myśli
 • zapoznanie z dynamiką anglojęzycznego dyskursu akademickiego oraz technikami prezentacji akademickich

CELE KURSU ACADEMIC WRITING

 • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie
  z najlepszymi standardami anglojęzycznymi
 • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi,
  na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst)
 • przedstawienie know how podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi
  w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne)
 • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji
  z wydawcą w języku angielskim (case studies)
 • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji
 • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski

ORGANIZACJA KURSÓW

 • Czas trwania kursów: grudzień 2018 – marzec 2019
 • Terminy spotkań: wtorki, czwartki w godzinach 15.30–18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8

PROWADZĄCY

Kurs Academic speaking poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, którzy specjalizują się w nauczaniu języka mówionego i  akademickiego, w nauczaniu fonetyki języka angielskiego, a także specjaliści z różnych wydziałów i instytutów Uniwersytetu Gdańskiego posiadający duże doświadczenie w wygłaszaniu referatów i przygotowywaniu naukowych materiałów wizualnych w języku angielskim w ramach swojej dziedziny.

Kurs Academic writing poprowadzą pracownicy Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadający bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, tel. +58 523 30 50, e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy zeskanować i przesłać na adres e-mail anna.nadrowska@ug.edu.pl, a jeśli zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w kursie, prosimy o dostarczenie oryginału dokumentu na pierwsze zajęcia.

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę, kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG. Dodatkowo, pracownicy mogą się starać o pokrycie pozostałej części opłaty (lub jej części) przez swoje macierzyste jednostki.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic writing albo Academic speaking

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku, 12:52