fbpx 23 kierunki studiów podyplomowych | Wydział Filologiczny

23 kierunki studiów podyplomowych | Wydział Filologiczny

23 kierunki studiów podyplomowych

z
Na Wydziale Filologicznym prowadzimy 23 kierunki studiów podyplomowych, które można bardzo ogólnie podzielić na kilka rodzajów: kulturoznawczo-językowe, translatoryczne, lingwistyczno-dydaktyczne oraz logopedyczne.
 
Kulturoznawczo-językowe:
Podyplomowe studia niderlandzkie – od roku akademickiego 2020/21!
Przygotowują absolwentów do posługiwania się językiem niderlandzkim w stopniu komunikatywnym (A2) w mowie i w piśmie. Mają oni także podstawową wiedzę na temat historii i kulturze krajów niderlandzkiego obszaru językowego oraz współpracy gospodarczej między Królestwem Niderlandów a Polską. Znają zabytki holenderskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce, podstawowe zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego i wybrane rozwiązanie holenderskie z zakresu gospodarki wodnej, szczególnie w kontekście ich zastosowania na Pomorzu.
Podyplomowe studia italianistyczne Mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: nauczycieli, dyplomatów, artystów, kulturoznawców, animatorów turystyki, pilotów wycieczek, przewodników, publicystów, ludzi kultury i biznesu. Studia proponują elementy szeroko pojętej wiedzy o Włoszech, w tym znajomość różnic kulturowych i mentalnościowych między Włochami i Polską. Absolwenci zdobywają solidne umiejętności językowe (B1) i międzykulturowe.
Podyplomowe studia skandynawistyczne Czterosemestralne studia, podczas których słuchacz zdobywa usystematyzowaną wiedzę o kulturze i społeczeństwach Skandynawii oraz umiejętność posługiwania się wybranym językiem skandynawskim (szwedzkim, norweskim lub duńskim) na poziomie B1. Wybrany język nauczany jest od podstaw.
Studia Podyplomowe Skandynawistyczne mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: ekonomistów, dziennikarzy, animatorów turystyki, wydawców, pilotów wycieczek, przewodników, nauczycieli, publicystów, ludzi kultury i biznesu, których ze Skandynawią łączą stosunki zawodowe lub osobista fascynacja. Interdyscyplinarna oferta – łącząca w sobie perspektywę filologiczną, kulturową i politologiczną – zawiera szeroką wiedzę o krajach skandynawskich dawniej i dziś, umożliwiającą tworzenie dobrych relacji Polski z krajami Północy: Danią, Norwegią i Szwecją.
Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego korzystania z zasobów kultury audiowizualnej (m.in.: kino, telewizja, Internet, komiks), rozumienia procesów związanych z jej historią i ewolucją, a także wykształcenie umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju tekstów kultury. Zajęcia prowadzone są przez znanych i cenionych wykładowców z Instytutu Badań nad Kulturą. Studia trwają 2 semestry, obejmują 200 godzin dydaktycznych.
Translatoryczne:
Dużym powodzeniem cieszą się na Wydziale Filologicznym studia podyplomowe translatoryczne w zakresie języka angielskiego: TranslatorykaTłumaczenia ustne oraz niemieckiego – Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego.
Translatoryka pozwala wyspecjalizować się tłumaczom w różnych rodzajach przekładu: literackim, literatury popularnej, medycznym czy specjalistycznym (w zakresie terminologii technicznej, medycznej, prawniczej i ekonomicznej). Studia translatoryczne mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy literatury popularnej, redaktorów i wydawców, dzięki czemu praktykowane i udoskonalane w ich trakcie umiejętności mają przełożenie na oczekiwania odbiorców (czytelników, wydawnictw, redaktorów) wobec tłumaczy z wybranych dziedzin i zapotrzebowanie rynku pracy w kraju i za granicą.Tłumaczenia ustne mają charakter praktyczny i pozwalają zdobyć praktykę w dziedzinie tłumaczeń m.in.: konsekutywnych, symultanicznych, a vista. Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, tłumacze praktycy głównie z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.
 
Translatoryka – przekład literacki – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i angielskiego, oraz współpracy z oficynami wydawniczymi. Słuchacze zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położono na: przekład współczesnej i dawnej literatury pięknej, przekład eseju oraz literatury faktu, a także przekład literatury dla dzieci, środowisko pracy tłumacza (zasady współpracy z wydawnictwem i redaktorem, nauka składu).
Translatoryka – przekład literatury popularnej – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia literatury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i angielskiego, oraz współpracy z oficynami wydawniczymi działającymi w tym sektorze rynku. Słuchacze wyposażani są także w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położono na: przekład literatury popularnej: fantastyka, kryminał, non-fiction oraz środowisko pracy tłumacza (zasady współpracy z wydawnictwem i redaktorem, konwencje rządzące dobrą polszczyzną), przekład audiowizualny i redakcja tekstu.
Translatoryka – przekład medyczny – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia tekstów medycznych w parze językowej EN-PL, doskonalenie warsztatu tłumacza, opanowanie specjalistycznego języka medycznego. Szczególny nacisk położono na: przekład medycznych artykułów naukowych, przekład dokumentacji badań klinicznych i szpitalnej, przekład tekstów farmaceutycznych i biotechnologicznych, przekład tekstów weterynaryjnych, kontrolę jakości, tłumaczenia środowiskowe, warsztat pracy tłumacza m.in.: tłumaczenia audiowizualne i narzędzia CAT.
Translatoryka – przekład specjalistyczny – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w parze językowej EN-PL poprzez intensywny trening tłumaczenia typów tekstów odpowiadających wymogom rynku. Studia obejmują też doskonalenie warsztatu tłumacza oraz opanowanie specjalistycznej terminologii technicznej, medycznej, prawniczej i ekonomicznej.
Szczególny nacisk położono na opanowanie strategii pomocnych w pracy nad poszczególnymi rodzajami tekstów, ćwiczenia obejmą między innymi: tłumaczenie umów, tłumaczenie instrukcji obsługi, tłumaczenie referatów i artykułów naukowych, tłumaczenie ulotek produktów kosmetycznych i suplementów diety. W programie studiów uwzględniono także opanowanie obsługi programów wspomagających pracę tłumacza (CAT).
Tłumaczenia ustne – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczeń ustnych w parze językowej EN-PL oraz pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego poprzez tłumaczenie ustne. Słuchacz uczy się taktyk i strategii stosowanych w poszczególnych rodzajach tłumaczenia ustnego konferencyjnego i środowiskowego (w tym system notacji), etyki zawodu tłumacza ustnego, podstaw dyplomacji i etykiety w odniesieniu do zawodu tłumacza ustnego, poprawności języka polskiego oraz języków B i C (do wyboru niemiecki lub francuski), prawidłowego posługiwania się głosem, terminologii UE, medycznej, prawniczej i ekonomicznej, komunikacji interpersonalnej i psychologii społecznej (w tym zarządzanie stresem), narzędzi doskonalenia zawodowego i zasad rządzących krajowym i międzynarodowym rynkiem przekładu ustnego.
Podyplomowe studia przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego – nowość
Absolwent jest przygotowany do tłumaczenia – z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie – szerokiego spektrum tekstów użytkowych oraz specjalistycznych z zakresu gospodarki, biznesu, prawa i administracji najczęściej spotykanych w praktyce tłumacza. Absolwent opanowuje podstawy obsługi programów wspomagających pracę tłumacza pisemnego. Zna zasady sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych. Potrafi tłumaczyć wypowiedzi ustne – z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie – w sytuacjach najczęściej spotykanych w praktyce (tzw. tłumaczenie środowiskowe: sytuacje komunikacji międzyjęzykowej w urzędach, instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach, m.in.: w sądzie, na policji, w kancelariach notarialnych, służbie zdrowia, podczas negocjacji biznesowych), z wykorzystaniem różnych strategii i technik (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, a vista). Absolwent studiów podyplomowych ma podstawy, by podjąć starania w kierunku uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego.
Telefon.: +48 58 523 30 29, +48 58 523 30 37
 
Lingwistyczno-metodyczne:
W celu rozwijania warsztatu dydaktycznego nauczyciela języków obcych oraz logopedy zapraszamy na dydaktyczno-językowe studia podyplomowe. Na studiach z metodyki nauczania języków oraz języka kaszubskiego można uzupełnić i rozszerzyć kompetencje do nauczania języka regionalnego, albo języka polskiego jako obcego. Dają one uprawnienia do nauczania tych języków.
 
Nauczanie języka polskiego jako obcego Celem studiów jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów), a także do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów).
Nauczanie języka kaszubskiego – Przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających kaszubski na poziomie co najmniej podstawowym, pragnących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego zgodnie z posiadanym dyplomem. Studia realizują moduł 4 Rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (350+60 godz. praktyki dydaktycznej). 3 semestralne studia oferują zajęcia warsztatowe poza Uniwersytetem Gdańskim, np. Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie). Języki wykładowe: kaszubski i polski.
Logopedyczne:
Zapraszamy na 9 kierunków podyplomowych studiów logopedycznych, które koncentrują się m.in. na problematyce komunikacji językowej – normie i patologii oraz diagnozie i terapii zaburzeń mowy, prawidłowościach i nieprawidłowościach rozwoju mowy. Przygotowują do pracy nad kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.
 
Dwujęzyczność – metody nauki i terapii dziecka Celem studiów jest doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i edukacji początkowej. Absolwent dowie się jak przygotować dziecko do osiągnięcia sukcesu w nauce języka polskiego i angielskiego. Stanie się zaangażowanym nauczycielem, posiadającym odpowiednie umiejętności w zakresie wymowy, czytania i pisania w języku polskim i angielskim. Zostanie fachowcem, który będzie znał się na dwujęzycznym nauczaniu i pomoże dzieciom powracającym do Polski z zagranicy. Gwarantujemy indywidualny tok nauczania i doborową kadrę wykładowców z Katedry Logopedii.
 
Gerontologopedyczne – Przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy i języka, występujących u osób starszych, przede wszystkim w okresie starości patologicznej z szybko postępującym upośledzeniem wielu funkcji życiowych, w tym zaburzeniami komunikowania się w schorzeniach neurodegeneracyjnych. Studia te umożliwią zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom w wieku senioralnym.
 
Emisji i higieny głosu – Przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii głosu. Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia zajęć z zakresu emisji głosu na studiach o kierunkach pedagogicznych, jak też do prowadzenia diagnozy i terapii głosu u różnych pacjentów (współdziałanie w zakresie rehabilitacji głosu z foniatrą lub laryngologiem).
 
Logopedii medialnej – Głównym celem kształcenia jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy, terapii i/lub doskonalenia artykulacji, wypowiedzi i głosu osób występujących publicznie. Absolwent zostanie specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z dziennikarzami, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie (rzecznicy prasowi, pracownicy PR, menedżerowie). Zdobywa pogłębione, profesjonalne kompetencje w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą.
 
Logopedyczne – Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy terapeutycznej jako logopeda. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Na studia przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Preferowani są absolwenci kierunków humanistycznych i medycznych.
 
Neurologopedyczne – Absolwent studów jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji, a także innych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom dorosłym i dzieciom dotkniętych różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu.

Oligofrenologopedyczne – Przeznaczone są dla logopedów chcących specjalizować się w zakresie profilaktyki, wspomagania rozwoju mowy i terapii zaburzeń mowy i języka, występujących w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Studia umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych lub diagnozą niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od ich wieku metrykalnego.

Surdologopedyczne – Celem kształcenia jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami słuchu różnego stopnia i o różnej etiologii, bądź osób niesłyszących. Absolwent zdobywa pogłębioną wiedzę na temat fizjologii i patologii narządu słuchu, audiologii klinicznej, komunikacji pacjentów z uszkodzonym słuchem, audiogennych zaburzeń mowy, rehabilitacji pacjentów z implantem ślimakowym, audioprotetyki, zaburzeń głosu u pacjentów z wadą słuchu, fonetyki akustycznej, audytywnej i wizualnej, wychowania słuchowego, surdopsychologii, terapii środowiskowej, logorytmiki w terapii dzieci z wadą słuchu.

Uzupełniające terapii logopedycznej – Przeznaczone są dla osób, które kształciły się wcześniej w zakresie logopedii na studiach: stacjonarnych np. w zakresie specjalności dodatkowej lub podyplomowych, posiadają jednak niepełne kwalifikacje logopedyczne. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne m.in.: z zakresu neuro-, surdo- i oligofrenologopedii, co pozwala im na pracę z dziećmi i dorosłymi z różnymi formami zaburzeń mowy.

Wczesnej interwencji logopedycznej – Przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Umożliwią one zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które pozwalają na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 stycznia 2020 roku, 12:09