24 kierunki studiów podyplomowych | Wydział Filologiczny

24 kierunki studiów podyplomowych

z

Wybierz jeden z 24 kierunków studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym

 

Kulturoznawcze i filmoznawcze:
x
Italianistyczne Mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: nauczycieli, artystów, animatorów turystyki, pilotów wycieczek, przewodników, publicystów, ludzi kultury, biznesu i dyplomacji. Studia proponują elementy szeroko pojętej wiedzy o Włoszech. Absolwenci zdobędą solidne umiejętności językowe i międzykulturowe (w tym znajomość różnic kulturowych i mentalnościowych między Włochami i Polakami). Zajęcia prowadzi doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna: italianiści, lektorzy włoscy, znawcy historii, historii sztuki i kultury biegle posługujący się językiem włoskim.
z

Niderlandzkie Przeznaczone dla osób z dyplomem studiów licencjackich i/lub magisterskich. Zalecana jest znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innego języka germańskiego. Absolwent studiów podyplomowych niderlandzkich: posługuje się językiem niderlandzkim w stopniu komunikatywnym (A2) w mowie i w piśmie, ma podstawową wiedzę o historii i kulturze krajów niderlandzkiego obszaru językowego,  ma podstawową wiedzę o współpracy gospodarczej między Królestwem Niderlandów a Polską, zna zabytki holenderskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce, zna podstawowe zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego i zna wybrane holenderskie rozwiązania z zakresu gospodarki wodnej, szczególnie w kontekście ich zastosowania na Pomorzu.

z
Skandynawistyczne – Czterosemestralne studia, podczas których słuchacz zdobywa usystematyzowaną wiedzę o kulturze i społeczeństwach Skandynawii oraz umiejętność posługiwania się wybranym językiem skandynawskim (szwedzkim, norweskim lub duńskim) na poziomie B1. Wybrany język nauczany jest od podstaw.
Studia Podyplomowe Skandynawistyczne mają na celu podniesienie kwalifikacji językowych i kompetencji międzykulturowych osób z różnych kręgów zawodowych: ekonomistów, dziennikarzy, animatorów turystyki, wydawców, pilotów wycieczek, przewodników, nauczycieli, publicystów, ludzi kultury i biznesu, których ze Skandynawią łączą stosunki zawodowe lub osobista fascynacja. Interdyscyplinarna oferta – łącząca w sobie perspektywę filologiczną, kulturową i politologiczną – zawiera szeroką wiedzę o krajach skandynawskich dawniej i dziś, umożliwiającą tworzenie dobrych relacji Polski z krajami Północy: Danią, Norwegią i Szwecją. Absolwenci po ukończeniu studiów zdobędą umiejętności językowe (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i międzykulturowe (w tym znajomość różnic kulturowych między Skandynawią i Polską), konieczne przy różnorodnych zawodowych kontaktach z krajami regionu skandynawskiego. Dzięki wielokulturowemu aspektowi studiów absolwenci zostaną dobrze przygotowani do działania we współczesnej rzeczywistości, w której otwartość wobec innych kultur jest warunkiem sprawnego funkcjonowania. Gwarantem tego jest prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Skandynawistyki na Wydziale FilologicznymUniwersytetu Gdańskiego.

Wiedza o filmie i kulturze audiowizulanej Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego korzystania z zasobów kultury audiowizualnej (m.in.: kino, telewizja, Internet, komiks), rozumienia procesów związanych z jej historią i ewolucją, a także wykształcenie umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju tekstów kultury. Zajęcia prowadzone są przez znanych i cenionych wykładowców, takich jak: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak, dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw., dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. Studia podyplomowe trwają 2 semestry, obejmują 200 godzin dydaktycznych i są realizowane jako studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów ze stopniem magistra lub licencjata.

Translatoryczne:
Zapraszamy na studia podyplomowe translatoryczne: Translatoryka: przekład literacki, przekład medyczny, przekład specjalistyczny, przekład literatury popularnej lub Tłumaczenia ustne. Translatoryka pozwala wyspecjalizować się tłumaczom w różnych rodzajach przekładu: literackim, literatury popularnej, medycznym i specjalistycznym (w zakresie terminologii technicznej, medycznej, prawniczej i ekonomicznej). Tłumaczenia ustne mają charakter praktyczny i pozwalają zdobyć doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń m.in.: konsekutywnych, symultanicznych czy konferencyjnych. Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, tłumacze praktycy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.

Translatoryka – przekład literacki – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i angielskiego, oraz współpracy z oficynami wydawniczymi działającymi w tym sektorze rynku. Słuchacze zdobywają także teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położono na: przekład współczesnej i dawnej literatury pięknej, przekład eseju i literatury faktu, przekład literatury dla dzieci, środowisko pracy tłumacza (zasady współpracy z wydawnictwem i redaktorem, nauka składu). Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy literatury pięknej, redaktorów i wydawców, dzięki czemu praktykowane i udoskonalane umiejętności mają przełożenie na oczekiwania odbiorców (czytelników, wydawnictw, redaktorów) wobec tłumaczy z dziedziny literatury pięknej oraz tekstów humanistycznych.
Translatoryka – przekład medyczny – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia tekstów medycznych w parze językowej EN-PL, doskonalenie warsztatu tłumacza, opanowanie specjalistycznego języka medycznego. Szczególny nacisk położono na: przekład medycznych artykułów naukowych, przekład dokumentacji badań klinicznych i szpitalnej, przekład tekstów farmaceutycznych i biotechnologicznych, przekład tekstów weterynaryjnych, kontrolę jakości, tłumaczenia środowiskowe, warsztat pracy tłumacza m.in.: tłumaczenia audiowizualne i narzędzia CAT.
Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy medycznych, dzięki czemu praktykowane i udoskonalane w ich trakcie umiejętności mają przełożenie na oczekiwania odbiorców (pacjentów, lekarzy, biur tłumaczeń, wydawnictw naukowych, firm prowadzących badania kliniczne) wobec tłumaczy tekstów medycznych.
Translatoryka – przekład specjalistyczny – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w parze językowej EN-PL poprzez intensywny trening tłumaczenia typów tekstów odpowiadających wymogom rynku. Studia obejmują też doskonalenie warsztatu tłumacza oraz opanowanie specjalistycznej terminologii technicznej, medycznej, prawniczej i ekonomicznej.
Szczególny nacisk położono na opanowanie strategii pomocnych w pracy nad poszczególnymi rodzajami tekstów, ćwiczenia obejmą między innymi: tłumaczenie umów, tłumaczenie instrukcji obsługi, tłumaczenie referatów i artykułów naukowych, tłumaczenie ulotek produktów kosmetycznych i suplementów diety. W programie studiów uwzględniono także opanowanie obsługi programów wspomagających pracę tłumacza (CAT).
Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, dzięki czemu praktykowane i udoskonalane w ich trakcie umiejętności mają przełożenie na oczekiwania odbiorców i zapotrzebowanie rynku.
Translatoryka – przekład literatury popularnej – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczenia literatury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i angielskiego, oraz współpracy z oficynami wydawniczymi działającymi w tym sektorze rynku. Słuchacze wyposażani są także w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położono na: przekład literatury popularnej: fantastyka, kryminał, non-fiction, literatura podróżnicza, non-fiction oraz środowisko pracy tłumacza (zasady współpracy z wydawnictwem i redaktorem, konwencje rządzące dobrą polszczyzną), przekład audiowizualny i redakcja tekstu.
Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych zawodowo tłumaczy literatury popularnej, redaktorów i wydawców, dzięki czemu praktykowane i udoskonalane w ich trakcie umiejętności mają przełożenie na oczekiwania odbiorców (czytelników, wydawnictw, redaktorów) wobec tłumaczy z dziedziny szeroko pojętej literatury popularnej.
Tłumaczenia ustne – Celem studiów jest wykształcenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu tłumaczeń ustnych w parze językowej EN-PL oraz pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub francuskiego poprzez tłumaczenie ustne. Słuchacz uczy się taktyk i strategii stosowanych w poszczególnych rodzajach tłumaczenia ustnego konferencyjnego i środowiskowego (w tym system notacji), etyki zawodu tłumacza ustnego, podstaw dyplomacji i etykiety w odniesieniu do zawodu tłumacza ustnego, poprawności języka polskiego oraz języków B i C (do wyboru niemiecki lub francuski), prawidłowego posługiwania się głosem, terminologii UE, medycznej, prawniczej i ekonomicznej, komunikacji interpersonalnej i psychologii społecznej (w tym zarządzanie stresem), narzędzi doskonalenia zawodowego i zasad rządzących krajowym i międzynarodowym rynkiem przekładu ustnego.
Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez aktywnych tłumaczy z uczelni polskich i brytyjskich, dzięki czemu praktykowane i udoskonalane w ich trakcie umiejętności mają bezpośrednie przełożenie na oczekiwania wobec tłumaczy w rzeczywistym środowisku pracy w kraju i zagranicą, w tym w instytucjach UE czy ONZ.
Polonistyczno-metodyczne:
 
Zapraszamy na studia podyplomowe dydaktyczno-językowe: kaszubistyczne, językowo-terapeutyczne lub nauczania języka polskiego jako obcego.
Studia z terapii zaburzeń czytania i pisania mają charakter dydaktyczny i przygotowują do pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu o podłożu psycholingwistycznym lub neuropsychologicznym. Na studiach z nauczania języka kaszubskiego można uzupełnić i rozszerzyć kompetencje do nauczania języków obcych i regionalnych. Dają one uprawnienia do nauczania.

Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego Celem studiów jest przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów), a także do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym migrantów).

Nauczanie Języka Kaszubskiego – Przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających kaszubski na poziomie co najmniej podstawowym, pragnących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego zgodnie z posiadanym dyplomem. Studia realizują moduł 4 Rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (350+60 godz. praktyki dydaktycznej). Przedmioty: historia Kaszub i Kaszubów, języka kaszubskiego, literatury kaszubskiej, antropologia kultury, socjolingwistyka, psycholingwistyka, praktyczna nauka języka, dydaktyka. Na studia 3 semestralne składają się m.im. zajęcia warsztatowe poza Uniwersytetem Gdańskim, m.in. w Europejskim Centrum Solidarności czy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Języki wykładowe: kaszubski i polski.

Terapia Zaburzeń Czytania i Pisania – Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy przygotowania merytorycznego do pracy z osobami mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. W cyklu kształcenia ze względu na psycholingwistyczny kontekst tych trudności nacisk położony jest na psycholingwistyczną oraz neuropsychologiczną interpretację zaburzeń czytania i pisania. Słuchacze nabywają umiejętności kształcenia sprawności czytania u uczniów w świetle lingwistycznej teorii nauki czytania oraz poznają sposoby zapobiegania trudnościom w czytaniu i pisaniu w odniesieniu do kształcenia kompetencji komunikacyjnej. Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia i przygotowanie nauczycielskie.
Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków pedagogicznych i filologicznych ze stopnień magistra lub licencjata.

Zarządzania i komunikacji:

Praca naukowa wymaga w dzisiejszych czasach zdolności i przygotowania menedżerskiego. Studia z zarządzania projektami jednostek naukowo-badawczych odpowiadają na to zapotrzebowanie. Można się na nich nauczyć pisania wniosków projektowych do instytucji krajowych i międzynarodowych o środki finansowe na badania naukowe.
 
Informacja i Komunikacja Językowa w Biznesie i Administracji – Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.
Zarządzanie Projektami Jednostek Naukowo-badawczych, Dydaktycznych i Edukacyjnych – Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy szeroko rozumianych umiejętności tworzenia oraz zarządzania projektami naukowymi, badawczo-rozwojowymi oraz edukacyjnymi, a także umiejętności wdrażania wyników prac badawczych przez pracowników naukowych oraz pracowników podmiotów działających na rzecz nauki i edukacji. Absolwent studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami naukowymi i badawczymi jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych, pisania wniosków projektowych do instytucji krajowych i międzynarodowych, pozyskiwania różnych źródeł finansowania badań, zarządzania zespołem projektowym, zarządzania ryzykiem oraz orientowania się w aspektach prawnych i finansowych związanych z projektami. Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi do zarządzania projektami (MsProject).

Logopedyczne

Zapraszamy na 10 kierunków podyplomowych studiów logopedycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Podyplomowe studia logopedyczne koncentrują się na problematyce komunikacji językowej – normie i patologii oraz diagnozie i terapii zaburzeń mowy, prawidłowościach i nieprawidłowościach rozwoju mowy oraz na różnych zagadnieniach związanych z logopedią. Przygotowują do pracy nad kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Dwujęzyczność metody nauki i terapii dziecka

z

Celem Podyplomowych Studiów Dwujęzyczność Metody nauki i terapii dziecka jest doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola i edukacji początkowej. Na studiach dowiecie się, jak przygotować dziecko do osiągnięcia sukcesu w nauce języka polskiego i angielskiego. Staniecie się zaangażowanymi nauczycielami, posiadającymi odpowiednie umiejętności w zakresie wymowy, czytania i pisania w języku polskim i angielskim. Chcesz  być fachowcem, który będzie znał się na dwujęzycznym nauczaniu, pomoże dzieciom powracającym do Polski z zagranicy, nauczy Elenę i Johna polskiego, a Miłosza angielskiego. Poznaj tajniki pracy logopedy! Gwarantujemy indywidualny tok nauczania i doborową kadrę wykładowców!

Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne Przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy i języka, występujących u osób w okresie starości, przede wszystkim zaś starości patologicznej z szybko postępującym upośledzeniem wielu funkcji życiowych, w tym zaburzeniami komunikowania się w schorzeniach neurodegeneracyjnych. Studia te umożliwią zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom w wieku senioralnym.

Emisji i Higieny Głosu – Przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii głosu. Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia zajęć z zakresu emisji głosu na studiach o kierunkach pedagogicznych, jak też do prowadzenia diagnozy i terapii głosu u różnych pacjentów (współdziałanie w zakresie rehabilitacji głosu z foniatrą lub laryngologiem).

Logopedii Medialnej – Głównym celem kształcenia na Podyplomowych Studiach Logopedii Medialnej, pierwszych tego rodzaju na uczelniach publicznych w Polsce, jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy, terapii i/lub doskonalenia artykulacji, wypowiedzi i głosu osób występujących publicznie. Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Medialnej zostaje specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z dziennikarzami, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie (rzecznicy prasowi, pracownicy PR, menedżerowie). Zdobywa także pogłębione, profesjonalne kompetencje w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą, ma możliwość zatrudnienia w rozgłośniach radiowo-telewizyjnych, w szkolnictwie artystycznym (szkoły teatralne, akademie muzyczne), w poradniach specjalistycznych oraz w sektorze prywatnym (gabinety logopedyczne).

Logopedyczne – Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy terapeutycznej jako logopeda. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Na studia przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Preferowani są absolwenci kierunków humanistycznych i medycznych.

Neurologopedyczne – Absolwent studiów jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji, a także innych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom dorosłym i dzieciom dotkniętym różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu.

Oligofrenologopedyczne Przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, wspomagania rozwoju mowy i terapii zaburzeń mowy i języka, występujących w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych lub diagnozą niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od ich wieku metrykalnego.

Surdologopedyczne – Głównym celem kształcenia jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami słuchu różnego stopnia i o różnej etiologii, bądź osób niesłyszących. Absolwent studiów, który zdobywa pogłębioną wiedzę w zakresie: fizjologii i patologii narządu słuchu, audiologii klinicznej, komunikacji pacjentów z uszkodzonym słuchem, audiogennych zaburzeń mowy, rehabilitacji pacjentów z implantem ślimakowym, audioprotetyki, zaburzeń głosu u pacjentów z wadą słuchu, fonetyki akustycznej, audytywnej i wizualnej, wychowania słuchowego, surdopsychologii, terapii środowiskowej, logorytmiki w terapii dzieci z wadą słuchu, ma możliwość zatrudnienia w szkolnictwie: szkoły z klasami integracyjnymi, szkoły i ośrodki dla dzieci niesłyszących oraz w poradniach specjalistycznych i sektorze prywatnym (gabinety logopedyczne).

Uzupełniające Terapii Logopedycznej –  Przeznaczone są dla osób, które kształciły się wcześniej w zakresie logopedii na studiach stacjonarnych (np. w zakresie specjalności dodatkowej) lub podyplomowych, posiadają jednak niepełne kwalifikacje logopedyczne. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne m.in.: z zakresu neuro-, surdo- i oligofrenologopedii, co pozwala im na pracę z dziećmi i dorosłymi z różnymi formami zaburzeń mowy.

Wczesnej Interwencji Logopedycznej – Przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Umożliwiają one zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które pozwolą na udzielenie pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 czerwca 2018 roku, 12:07