Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwo praktyczne). Nowy kierunek studiów od roku akademickiego 2014/2015 | Wydział Filologiczny

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwo praktyczne). Nowy kierunek studiów od roku akademickiego 2014/2015

WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ (FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE).

NOWY KIERUNEK OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

OGŁOSZENIA:

 

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (Filmoznawstwo praktyczne)
 
Kierunek wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej łączy zajęcia teoretyczne z praktycznymi. Dlatego studia można nazywać potocznie „FILMOZNAWSTWEM PRAKTYCZNYM”.
 
PRAKTYKA I TEORIA W JEDNYM
Studiując filmoznawstwo można zdobyć gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu historii i teorii kina oraz nowych mediów, mieć rozeznanie w zakresie historii sztuki i literatury, języków teatru, filozofii i antropologii kultury.
 
Wiedzę praktyczną zdobywa się w trakcie realizacji pięciu bloków zajęć. Są to:
 
 • WARSZTATY ARTYSTYCZNE w łącznym wymiarze 300 h (creative writing, scenopisarstwo, aktorstwo, reżyseria, scenografia, sztuka operatorska, montaż, fotografia, krótkie formy audiowizualne i wideoklip, film dokumentalny);
 • PODSTAWY ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ w wymiarze 60 h;
 • POPULARYZACJA I ANIMACJA KULTURY FILMOWEJ w wymiarze 165 h (warsztaty: krytyki filmowej, translatorski, turystyki filmowej, edukacji filmowej młodzieży, prawa autorskiego, historyka kina, prelegencki).
 • ARTYSTYCZNE PRAKTYKI FILMOWE (przygotowanie scenariusza, przygotowanie produkcyjne i artystyczne własnych etiud filmowych, pisanie tekstu krytyczno-filmowego)
 • PRAKTYKI W INSTYTUCJACH UPOWSZECHNIANIA KULTURY FILMOWEJ (festiwale, kluby filmowe, przeglądy, instytucje upowszechniania kultury itp.)
Wszystkie działania praktyczne odbywać się będą pod nadzorem profesjonalistów, z wiodącą rolą wykładowców Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG i Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
 
Wszystkie działania praktyczne odbywać się będą pod nadzorem profesjonalistów, z wiodącą rolą wykładowców Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UG i Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
 
Wiedzę na temat kina i kultury audiowizualnej wzbogacić można uczestnicząc w życiu filmowym Uniwersytetu Gdańskiego. Pomagają w tym:
 • DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „MIŁOŚĆ BLONDYNKI” (istnieje od 1994 roku),
 • KOŁA NAUKOWE: FILMOZNAWCÓW ORAZ MIĘDZYWYDZIAŁOWE NAUKOWO-ARTYSTYCZNE KOŁO UG,
 • PISMA FILMOZNAWCZE: „PRZEZROCZE” ORAZ „PANOPTIKUM”,
 • PORTAL FILMOZNAWCY.UG.EDU.PL,
 • AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY „ALTERNATOR”,
 • FESTIWAL KINA NIEZALEŻNEGO UG (planowany),
 • WYKŁADY MISTRZOWSKIE (z udziałem znanych twórców kina).
 
KOGO NAJCHĘTNIEJ PRZYJMIEMY
 • osoby, które chcą posiadać gruntowną wiedzę na temat kina oraz kultury audiowizualnej,
 • osoby, które chcą posiadać umiejętność pisania i mówienia o filmie oraz nowych mediach, zająć się krytyką i dziennikarstwem filmowym,
 • osoby, które chcą przygotować się do studiów artystycznych (reżyserskich, aktorskich, operatorskich, montażowych, z zakresu organizacji produkcji filmowej),
 • osoby, które pragną realizować własne projekty filmowe,
 • osoby, które mają ambicję upowszechniania kultury filmowej, także wśród młodzieży,
 • osoby, które chcą prowadzić badania naukowe w dziedzinie kina.
 
 
CO PO STUDIACH?
 
JEŚLI STUDENT CHCE SIĘ UCZYĆ TYLKO 3 LATA (i skończyć edukację na studiach licencjackich):
 • może podjąć pracę w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i audiowizualnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej,
 • posiada podstawową wiedzę do zajęcia się dziennikarstwem filmowym i kulturalnym,
 • posiada podstawową wiedzą niezbędną do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego, wideoklipu i in.
 
JEŚLI STUDENT CHCE SIĘ DALEJ UCZYĆ NA STUDIACH MAGISTERSKICH, może to robić 
 
→ Z NAMI, NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową)
 
Zapewniamy mu możliwość kontynuowania studiów II stopnia na 4 specjalnościach:
 • reżyserii form audiowizualnych,
 • organizacji produkcji form audiowizualnych,
 • animacji i popularyzacji kultury audiowizualnej,
 • naukowej (dla studentów zainteresowanych pracą badawczą).
 
→ POZA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM
 
→ W SZKOŁACH FILMOWYCH i ARTYSTYCZNYCH
 • po zakończeniu studiów licencjackich student ma podstawowe umiejętności artystyczne, które zdecydowanie zwiększają szansę przygotowania własnych prac egzaminacyjnych i zdania egzaminów artystycznych oraz filmoznawczych (większość szkół artystycznych - w tym filmowych - stawia studentom wysokie wymagania w zakresie tzw. teczki prac, a więc przygotowania scenariusza, fotografii, projektu filmu dokumentalnego itp.),
 • studenci filmoznawstwa praktycznego mogą podczas studiów licencjackich wykorzystać warsztaty oraz praktyki artystyczne do przygotowania własnej teczki (portfolio) – wszystko pod okiem profesjonalistów.
 
Warto pamiętać, iż w praktyce większość szkół filmowych przyjmuje studentów z doświadczeniem życiowym i profesjonalnym, którzy posiadają już dyplom uczelni wyższej (np. licencjacki)
 
→ NA INNYCH UCZELNIACH
 
Po filmoznawstwie praktycznym student jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wydziałach humanistycznych uczelni polskich.
 
 
KADRA NAUCZYCIELI
 • filmoznawcy i kulturoznawcy z bardzo dużym dorobkiem naukowym oraz dydaktycznym,
 • znani polscy filmowcy i artyści (współpracujący także z Wydziałem Filologicznym UG i Gdyńską Szkołą Filmową).
 

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, matematyka

0,4

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwaga:

* Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia 31.12.2013 r.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 października 2014 roku, 15:18