fbpx Program małych grantów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Program małych grantów

Program małych grantów

Program małych grantów - UGrants to kolejne działanie realizowane w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono w 2021 roku cztery konkursy przeznaczone dla doktorantów i nauczycieli akademickich w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.
 
Rodzaje i warunki konkursów w ramach Programu UGrants
UGrants-start – wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach.
Warunkiem konkursu jest przekazanie publikacji do druku w jednym z czasopism lub wydawnictw.*
 
UGrants-first – wsparcie naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach.
Warunkiem konkursu jest złożenie aplikacji grantowej do zewnętrznej instytucji (zadeklarowanej we wniosku) oraz przekazanie publikacji do druku w jednym z czasopism lub wydawnictw.*
 
UGrants-bridge – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania zewnętrznych grantów badawczych oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach.
Warunkiem konkursu jest ponowne złożenie aplikacji grantowej do zewnętrznej instytucji (zadeklarowanej we wniosku) oraz przekazanie publikacji do druku w jednym z czasopism lub wydawnictw.*
 
UGrants-advanced – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach.
Warunkiem konkursu jest złożenie aplikacji grantowej w ramach programu europejskiego  oraz przekazanie publikacji do druku w jednym z czasopism lub wydawnictw.*
 
*  dotyczy czasopism i wydawnictw naukowych z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki (w programie UGrants-advanced – za 140, 200 lub 300 pkt.)
 
Kto może skorzystać z Programu UGrants?
Do Programu może zgłosić się nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdański w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym. W konkursie  „UGrants-start” może wziąć udział także doktorant ze szkoły doktorskiej.
Dodatkowe ograniczenia:
UGrants-first – wnioskodawca nie kierował do tej pory projektem naukowym finansowanym ze źródeł zewnętrznych oraz w dniu składania wniosku nie ubiega się o takie finansowanie.
UGrants-bridge – wnioskodawca w okresie do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku do Programu wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego ze środków zewnętrznych, wniosek ten nie uzyskał finansowania lecz został pozytywnie oceniony na przynajmniej jednym z etapów oceny merytorycznej.
 
 
Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu
 • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników;
 • zakup drobnego sprzętu informatycznego (np. komputer, drukarka, monitor);
 • zakup oprogramowania naukowego;
 • zakup specjalistycznej literatury;
 • zakup materiałów biurowych – (do 500 zł);
 • czynny udział w zagranicznych i krajowych konferencjach, warsztatach, sympozjach naukowych (wymagane zgłoszenie plakatu lub wystąpienia);
 • wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe o charakterze badawczym, kwerendy naukowe;
 • przyjazdy współpracowników zewnętrznych na wizyty badawcze lub konsultacje;
 • tłumaczenia przygotowanych tekstów na języki obce;
 • usługi edycji tekstów lub opracowań graficznych;
 • koszty badań ankietowych;
 • usługi firm zewnętrznych oferujących wsparcie w przygotowaniu wniosku grantowego (tylko UGrants-advanced).
 
Kiedy złożyć wniosek w programie?
W przypadku konkursów: UGrants-start, UGrants-first, UGrants-advanced termin składania wniosków ustala się na dzień 25.02.2021 rok, godz. 14:00. Decyduje moment złożenia wniosku.
W programie UGrants-bridge wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym od dnia 25.02.2021 roku, aż do wyczerpania środków.  Wnioski zostają poddane ocenie w kolejności zgłoszeń.
 
Jak złożyć wniosek w programie?
Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) lub w wersji papierowej w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej w Biurze Nauki, pokój R511-512, e-mail: programyIDUB@ug.edu.pl
Wzory wniosków znajdują się w załącznikach poniżej.
 
Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursów?
Data rozstrzygnięcia konkursów: UGrants-start, UGrants-first UGrants-advanced zostanie podana w tym miejscu w dniu zakończenia przyjmowania wniosków.
Decyzje o udzieleniu finansowania w programie UGrants–bridge będą wydawane do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.
 
Szczegółowe zasady
Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 11/R/21, które dostępne jest TUTAJ
 
Kontakt
W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się z pracownikami Sekcji Programów Doskonałości Naukowej
tel.: 58 523-31-87; 58 523-31-88,
 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 lutego 2021 roku, 15:09