fbpx Studia w semestrze zimowym 2020/21 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Studia w semestrze zimowym 2020/21

Studia w semestrze zimowym 2020/21

Organizacja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim


W nowym roku akademickim, w semestrze zimowym 2020/2021, zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim będą się odbywały w systemie hybrydowym.  Większość z nich będzie się odbywała online, a na uczelni będą organizowane tylko te, których nie można przeprowadzić zdalnie, np. laboratoria, zajęcia terenowe, wybrane warsztaty czy ćwiczenia. Zawieszone są nadal wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne, organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz wstrzymane służbowe wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania domów studenckich UG.
 
W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, a przede wszystkim rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2 oraz licznymi zachorowaniami na COVID-19 na Pomorzu, 24 sierpnia 2020 roku Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała wydał zarządzenie dotyczące organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Nowe zasady będą obowiązywać od nowego semestru, ale mogą być zmieniane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzanych nowych przepisów Głównego Inspektora Sanitarnego.   

Zarządzenie nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiegovw okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zajęcia dydaktyczne
Większość zajęć na Uniwersytecie Gdańskim, na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w szkołach doktorskich, na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych, będzie się odbywała zdalnie w formie e-learningowej oraz on-line za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub aplikacji MS Teams. Nadal obowiązuje konieczność ewidencjonowania zajęć, w tym przygotowywania list obecności, a nauczyciele akademiccy zobowiązani są do prowadzenia konsultacji online.
Niektóre zajęcia, ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, będą realizowane w części lub w całości na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Dotyczy to np. części laboratoriów, zajęć terenowych, warsztatów czy ćwiczeń. Listy zajęć, które muszą odbywać się na terenie uczelni, są przygotowywane na poszczególnych wydziałach zgodnie ze specyfiką kierunków studiów. Możliwe jest także organizowanie spotkań czy pojedynczych zajęć ze studentami pierwszego roku, których trzeba wdrożyć w zasady funkcjonowania uczelni. Wszystkie zajęcia na terenie UG będą realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych obiektach
Zdalnie będą się odbywały także wykłady dla słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim, ale możliwe jest organizowanie zajęć warsztatowych z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego oraz zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.
Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego.


Domy studenckie i hotele asystenckie
Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG pozostały takie same i zarówno akademiki, jak i hotele asystenckie będą funkcjonowały. Jednak ze względu na zagrożenie zachorowaniami w dużych skupiskach ludzkich oraz obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 12 maja 2020 konieczne jest ograniczenie liczby zakwaterowanych osób. W związku z tym od 1 października 2020 roku w domach studenckich UG będą mogli przebywać wyłącznie studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,  jednolitych studiów magisterskich oraz cudzoziemcy, przestrzegając obowiązujących w tych budynkach zasad reżimu sanitarnego.
Przed zamieszkaniem w domu studenckim lub hotelu asystenckim studenci i doktoranci zostali  zobowiązani do złożenia oświadczenia o przestrzeganiu zasad sanitarnych związanych z pandemią SARS-CoV-2. W domach studenckich oraz hotelach asystenckich obowiązywać będzie zakaz odwiedzin gości z zewnętrz.


Wydarzenia oraz wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów
Nadal wstrzymane są wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyjazdy do Uniwersytetu Gdańskiego gości. W wyjątkowych przypadkach indywidualnej zgody może udzielić Rektor lub właściwy prorektor.


Uczelnia jest jednak zobowiązana do przyjmowania studentów, którzy przyjeżdżają w ramach programu Erasmus oraz innych dwustronnych umów podpisanych przez UG z uczelniami partnerskimi.
Zawieszone są do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne, organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
W laboratoriach i pracowniach UG, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, prowadzone są badania naukowe oraz naukowa aktywność pracowników uczelni. Obecność pracowników w laboratoriach i pracowniach organizują dziekani w zależności od specyfiki wydziałów UG. 


Bezpieczeństwo studentów i pracowników jest priorytetem
Uniwersytet Gdański, jak wszystkie uczelnie w Polsce, musi dostosowywać zasady funkcjonowania do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Wszystkie decyzje są podyktowane względami bezpieczeństwa pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz koniecznością zorganizowania pracy i zajęć dla całej, zróżnicowanej społeczności akademickiej, w tym studentów spoza Trójmiasta i naszego województwa. Władze uczelni będą reagować w zależności od zmieniającej się dynamicznie sytuacji epidemiologicznej czy wprowadzanych nowych przepisów sanitarnych.  
 
Informacje są  na bieżąco przekazywane studentom UG poprzez Portal Studenta oraz pracownikom poprzez Portal Pracownika. Wszyscy w tym trudnym czasie są zobowiązani do stałego śledzenia tych komunikatów.
 
Zarządzenia i komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego są dostępne na specjalnej stronie UG: https://ug.edu.pl/koronawirus_informacje

 
 
 
  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 września 2020 roku, 11:23