Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich | Wydział Filologiczny

Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich

Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczny

1. Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich jest przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i naukowo-technicznych Wydziału Filologicznego, którzy nie ukończyli 35. roku życia, oraz dla uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich po otwarciu przewodu doktorskiego, pracujących pod kierunkiem promotora.

2. Z przydzielonych funduszy finansowane będą projekty badawcze i działania związane z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich (wystąpienia na konferencjach, publikacje w materiałach pokonferencyjnych, kwerendy biblioteczne, prace dokumentacyjne i inne).

Przyznane środki finansowe muszą być wykorzystane do 30 czerwca 2018 r.

Z dotacji nie należy planować honorarium oraz w przypadku doktorantów − zakupu aparatury. Ogólna wartość jednostkowego projektu nie może przekraczać 10 000 zł.

3. Wnioski o realizację projektów należy składać u Pani Jolanty Jeznach w godz. od 9.00 do 12.00 w pokoju 015 w budynku Neofilologii w terminie do 15 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.

4. Wniosek powinien składać się z następujących elementów:

- karty tytułowej, wg załączonego formularza 1 − pracownicy naukowi, formularza 1a – doktoranci,

- życiorysu i dorobku naukowego kierownika i ewentualnych współrealizatorów, wg załączonego formularza 2 – pracownicy naukowi, formularza 2a - doktoranci;

- kalkulacji wstępnej projektu, wg załączonego formularza 3 – pracownicy naukowi, formularza 3a - doktoranci

- szczegółowego opisu projektu (na załączonych stronach), zawierającego objaśnienie celowości podjęcia pracy, główne hipotezy badawcze, zarys metody i technik badawczych, przewidywania spodziewanych wyników, (jeśli dotyczy − listę partnerów krajowych i zagranicznych), harmonogram badań, informacje na temat wykonanych już prac wstępnych lub zbadanych tematów pokrewnych (maksimum 3 strony maszynopisu);

- zamówienia aparatury badawczej potrzebnej do realizacji projektu − dotyczy tylko pracowników naukowych − formularz 4. Zamówienie po złożeniu zaktualizowanego kosztorysu projektu należy przekazać do realizacji zgodnie z wymogami Ustawy o zamówieniach publicznych.

- w przypadku zgłoszenia jako projektu ostatecznego przygotowania edytorskiego i druku publikacji, należy załączyć maszynopis proponowanej do druku książki wraz z zobowiązaniem kierownika projektu do rozliczenia kosztów publikacji do 15 grudnia danego roku (faktury z wydawnictwa).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 stycznia 2018 roku, 10:10