Podziękowania Dziekana Wydziału Filologicznego za pracę w roku akademickim 2016/2017 | Wydział Filologiczny

Podziękowania Dziekana Wydziału Filologicznego za pracę w roku akademickim 2016/2017


Serdecznie dziękujemy za szczególne osiągnięcia i pracę w roku akademickim 2016/2017. Kliknij link.

 
Dyrekcjom Instytutów i Katedr nad planami studiów i łączeniem zajęć
 
Prof. dr. hab. Mirosławowi Przylipiakowi i pracownikom Instytutu Badań nad Kulturą za prace nad nowym kierunkiem Wiedza o filmie i Kulturze audiowizualnej II stopień
 
Dr hab. Małgorzacie Rocławskiej-Daniluk, prof. nadzw.,  dr Jolancie Laskowskiej oraz dr. Sebastianowi Konefałowi za przygotowanie nowych studiów podyplomowych
Wszystkim organizatorom studiów podyplomowych, a szczególnie Katedrze Logopedii za ich ilość i znakomitą jakość studiów
 
Prof. dr hab. Grażynie Tomaszewskiej za formułowanie stanowiska Rady Wydziału Filologicznego do Ministerstwa w sprawie reformy edukacji i szkolnictwa wyższego
 
Dr Liliannie Kalicie za koordynację XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki i naukowcom z wszystkich jednostek, które wzięły w nim udział
 
Doktorantowi, reżyserowi Maciejowi Wiktorowi za przygotowanie ze studentami neofilologii i zarządzania instytucjami artystycznymi wielojęzycznego przedstawienie „Babel-odbudowa” na Dzień Otwarty Wydziału w dniu Funduszy Europejskich
 
Dr Joannie Chojce-Puzynie, reżyserce spektaklu „Fashion Victim” Sandry Szwarc, którego prapremiera miała miejsce w Dniu Otwartym w Wydziału dniu Funduszy Europejskich
 
Organizatorom wydarzenia Językowy Survival m.in.: doktorantkom Bogumile Brant, Magdalenie Wójtowicz Natalii Osińskiej z Koła Naukowego Pracownia Młodego Humanisty, Kołu Naukowemu Logopedów za udział w organizacji warsztatów: creative writing z pisarzami Trójmiasta oraz komiksowych, teatrologicznych i logopedycznych w Dniu Otwartym Wydziału w dniu Funduszy Europejskich
 
Instytutom i Katedrom oraz Kołom Naukowym za udział w przygotowaniu Dni Otwartych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnym powodzeniem cieszyły się znakomicie zorganizowane Dni Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich oraz Instytutu Badań nad Kulturą
 
Dr hab. Izabeli Morskiej, prof. UG za wystawienie sztuki z udziałem studentek i absolwentek Uniwersytetu Gdańskiego pt. Moje życie królicze
 
Filmoznawcy, doktorantowi Marcinowi Borchardtowi za kolejną edycję przedmiotu Akademia Dokumentalna. Oblicza Człowieka w Filmie prowadzonego na Wydziale Filologicznym, a co za tym idzie za rozwój edukacji opartej na filmach dokumentalnych
 
Studentkom Wiedzy o teatrze Marcie Kąsiel, Kulturoznawstwa Natalii Dyck, doktorantce Marcie Nowickiej za wywiady z naszymi absolwentami: Krzysztofem Babickim, Elą Sidi, Sandrą Szwarc, Nelą Szadkowską do zakładki na stronie Wydziału Filologicznego promującej nasz Wydział pn. Nasi absolwenci
 
Studentom z Koła Naukowego Dziennikarstwo Internetowe i Social Media za akcję studencką Dni Lajku i Dislajku na Wydziale Filologicznym UG
 
Dyrekcji i pracownikom Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich za organizację:
  • XI edycji Dyktanda z Języka Rosyjskiego dla licealistów i studentów
  • VIII Konkursu Translatorycznego
  • Wielkiego testu znajomości „Zbrodni i kary” Dostojewskiego
  • Dni Cyryla i Metodego
Organizatorom z ramienia Wydziału Filologicznego Targów Akademia 2017
 
Profesorom: Mirosławie i Stanisławowi Modrzewskim z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki oraz Grażynie i Feliksowi Tomaszewskim z Instytutu Filologii Polskiej za  II serię seminarium otwartego „POŚRÓD NAS” – spotkań z twórcami pomorskimi i gdańskimi

Dr hab. Zbigniewowi Kaźmierczykowi, prof. nadzw., prezesowi Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza za organizację wykładów dr Roksana Blech i prof. UW, dr hab. Magdaleny Dąbrowskiej.

 
Dr Beacie Karpińskiej-Musiał z Centrum Tutorów UG za zorganizowanie międzywydziałowych warsztatach projektowych dla studentów realizowanych metodą Problem Based Learning dotyczących problemów zgłoszonych przez środowisko biznesowo-społeczne oraz za promocję tutoringu i Wydziału jako jednego z prekursorów tej metody pracy ze studentem w Polsce
 
Pracownikom Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji Rozwoju UG za Academic writing – kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników UG
 
Dr hab. Marcie Koval, prof. nadzw. za koordynowanie Programu dla Ukrainy
 
Dr hab. Anecie Lewińskiej, prof. nadzw i dr hab. Ewie Badydzie, prof. nadzw., za opracowanie egzaminu dla obcokrajowców
 
Prof. dr. hab. Zbigniewowi Majchrowskiemu i członkom Pracowni Krytyki Artystycznej działającej za przygotowanie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty w Warszawie i Klubem ŻAK, przeglądu filmowego Kino według Marii Janion
 
Dr hab. Oldze Kubińskiej, prof. nadzw., kierownikowi Centrum Translatorycznego UG organizację, we współpracy z Directorate-General For Translation UE, warsztatów translatorycznych „Globalization and Localization w ramach programu „Translating Europe Workshops” oraz warsztatów przekładu medycznego „Currend Challenges of Medical Translation”
 
Prof. dr. hab. Davidowi Malcolmowi, dr Monice Szubie i dr. Tomaszowi Wiśniewskiemu za kolejną edycję Festiwalu Teatru i Literatury Between.Pomiędzy
 
Instytutowi Skandynawistyki i ACK za zorganizowanie Festiwalu Nordic Focus Festival
 
Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej i DKF-owi za organizacje 2. Wieczoru z Kinem
 
Dr Aleksandrze Wieruckiej z Katedry Kulturoznawstwa za zorganizowanie akcji charytatywnej Kaszka dla Malgaszka
 
Dr Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej i Kołu Naukowemu Pozytywnie Zakręconych za zorganizowanie III edycji bezpłatnych wykładów z języka polskiego dla maturzystów pn. Ostatni dzwonek
 
Pracownikom Instytutu Filologii Polskiej: dr hab. Małgorzacie Jarmułowicz, prof. nadzw., dr. hab. Mariuszowi Krasce, prof. nadzw., dr Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej, dr Magdalenie Horodeckiej, dr. hab. Zenonowi Licy, prof. nadzw., dr. hab. Edwardowi Jakielowi, prof. nadzw., dr. hab. Bolesławowi Oleksowiczowi, prof. nadzw., dr. hab. Krzysztofowi Kornackiemu, prof. nadzw. dr hab. Feliksowi Tomaszewskiemu, prof. nadzw. za udział w projekcie dla uzdolnionych uczniów pn. Zdolni z Pomorza
 
Dr Ewie Andrzejewskiej i dr Magdalenie Wawrzyniak-Śliwskiej za projekt eTwinning – w szkole i na uczelni Innowacyjne narzędzia TIK w nauczaniu i uczeniu się
 
Dr Pauli Gorszczyńskiej za projekt audiodeskrypcja po studencku „Dotknij animacji”, polegający na przybliżeniu magii kina osobom niewidomym i niedowidzącym
 
Dr hab. Mirosławie Modrzewskiej, prof. nadzw. z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki organizatorce, wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem, cyklu wykładów i koncertów ROMANTYZM [IR]RACJONALNY
 
 
Studentkom naszego Wydziału Balbinie Hoppe i Sarze Gosk za projekt Obchody Roku Sienkiewicza na Wydziale Filologicznym i spektakl teatralny „Pana Sienkiewicza droga do Ameryki”
 
Kołu Naukowemu Logopedów za projekt warsztaty logopedyczne dla dzieci "Uniwersytet Malucha – wspomaganie rozwoju mowy dzieci"
 
Dr Aleksandrze Wieruckiej i Studenckiemu Kołu Naukowemu "Mozaika" działającemu przy Katedrze Kulturoznawstwa za badania naukowe przeprowadzone w Tajlandii we współpracy z Rajamangala University w Tajlandii oraz University of  Latvia i Institute of Enviromental Solutions na Łotwie
 
Teatrowi Szekspirowskiemu w osobie prof. dr. hab. Jerzego Limona za organizację:
· Tygodnia Ukraińskiego we współpracy z dr hab. Martą Koval, prof. nadzw. z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
· Tygodnia Niemieckiego
 
 
Dr. hab. Dušanowi-Vladislavowi Paždjerskiemu, prof. nadzw., kierownikowi Katedry Slawistyki na Wydziale Filologicznym UG uzyskanie dofinansowania i realizację, we współpracy z Uniwersytetem w Nowym Sadzie w Serbii, dwóch projektów z działania MOBILNOŚĆ AKADEMICKA w ramach programu ERASMUS+. Wartość projektu 30 000 euro
 
Doktorantkom, filmoznawczyniom Paulinie Pohl i Krystynie Weiher-Sitkiewicz członkiniom Pracowni Badań Produkcyjnych i Nowej Historii Kina za projekt Akademia Dokumentalna dla Seniorów w Gdyńskim Centrum Filmowym
 
Dr hab. Katarzynie Wojan, prof. nadzw. za organizację obchodów 100-lecia Niepodległości Finlandii: wystawy i konferencji naukowej pt. Obszary fennistyki: język-kultura-naród
 
Wszystkim organizatorom 25 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim zorganizowanych w roku akademickiego 2016/2017 m.in.:
 
Dyrekcji i pracownikom Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki za międzynarodowe konferencje:
 
Dyrekcji i pracownikom Instytutu Badań nad Kulturą za międzynarodową konferencję:
 
Prof. dr. hab. Wojciechowi Owczarskiemu z Instytutu Filologii Polskiej za konferencje międzynarodowe:
  • Memory, Trauma and Recovery
  • Solidarity, Memory and Identity

Dyrekcji i pracownikom Instytutu Filologii Polskiej za organizację konferencji:

Dyrekcji i pracownikom Instytutu Filologii Germańskiej za konferencje międzynarodowe:
Dyrekcji i pracownikom Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej za organizację międzynarodowych konferencji:
·Żywioły. Motyw Ognia w Literaturze, Kulturze i Sztuce
·Słowo z Perspektywy Językoznawcy i Tłumacza VI
·Międzyjęzykowe i Międzykulturowe Konteksty Współczesnego Dyskursu Publicznego
 
Dyrekcji i pracownikom Instytutów Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG, Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki oraz Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UG konferencję interdyscyplinarną
  • Potrzeby Współczesnej Dydaktyki Akademickiej i Dydaktyki Przekładu
Dyrekcji i pracownikom Instytutu Filologii Romańskiej za międzynarodową konferencję:
  • Autour de… honte, malaise, inquiétude, ressentiment
Dyrekcji i pracownikom Katedry Logopedii za konferencję:
Dyrekcji i pracownikom Katedry Slawistyki za międzynarodową konferencję:
  • Między diachronią a synchronią w badaniach nad kulturą Słowian. Sesja poświęcona pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego
Dyrekcji i pracownikom Katedry Filologii Klasycznej za konferencję:
  • Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej
Studentom i doktorantom za organizację konferencji naukowych
Autorom wszystkich znakomitych ponad 55 publikacji naukowych indywidualnych
i zbiorowych opublikowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz redaktorom czasopism naukowych
 
Wyróżnionym w tym roku akademickim nauczycielom akademickim budującym markę naszego Wydziału:
dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Filologicznego
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 lipca 2017 roku, 15:01