Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich do 9 czerwca! | Wydział Filologiczny

Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich do 9 czerwca!

 
Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczny
Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców
oraz Uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich
 
1. Konkurs jest przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych
i naukowo-technicznych Wydziału Filologicznego, którzy nie ukończyli 35. roku życia, oraz dla uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich po otwarciu przewodu doktorskiego, pracujących pod kierunkiem promotora.
2. Z przydzielonych funduszy finansowane będą projekty badawcze i działania związane
z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich (wystąpienia na konferencjach, publikacje w materiałach pokonferencyjnych, kwerendy biblioteczne, prace dokumentacyjne i inne).
Przyznane środki finansowe muszą być wykorzystane do 15 grudnia 2017 r.
Z dotacji nie należy planować honorarium oraz w przypadku doktorantów − zakupu aparatury. Ogólna wartość jednostkowego projektu nie może przekraczać 10 000 zł.
3. Wnioski o realizację projektów należy składać u Jolanty Jeznach w godz. od 9.00 do 12.00 w pokoju 015 w budynku Neofilologii w terminie do 9 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.
4. Wniosek powinien składać się z następujących elementów:
- karty tytułowej, wg załączonego formularza 1 − pracownicy naukowi, formularza 1a – doktoranci,
- życiorysu i dorobku naukowego kierownika i ewentualnych współrealizatorów, wg załączonego formularza 2 – pracownicy naukowi, formularza 2a - doktoranci;
- kalkulacji wstępnej projektu, wg załączonego formularza 3 – pracownicy naukowi, formularza 3a - doktoranci
- szczegółowego opisu projektu (na załączonych stronach), zawierającego objaśnienie celowości podjęcia pracy, główne hipotezy badawcze, zarys metody i technik badawczych, przewidywania spodziewanych wyników, (jeśli dotyczy − listę partnerów krajowych i zagranicznych), harmonogram badań, informacje na temat wykonanych już prac wstępnych lub zbadanych tematów pokrewnych (maksimum 3 strony maszynopisu);
- zamówienia aparatury badawczej potrzebnej do realizacji projektu − dotyczy tylko pracowników naukowych − formularz 4. Zamówienie po złożeniu zaktualizowanego kosztorysu projektu należy przekazać do realizacji zgodnie z wymogami Ustawy o zamówieniach publicznych.
- w przypadku zgłoszenia jako projektu ostatecznego przygotowania edytorskiego i druku publikacji, należy załączyć maszynopis proponowanej do druku książki wraz z zobowiązaniem kierownika projektu do rozliczenia kosztów publikacji do 15 grudnia danego roku (faktury z wydawnictwa).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 maja 2017 roku, 15:14