Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Adam Mickiewicz i Rosjanie | Wydział Filologiczny

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Adam Mickiewicz i Rosjanie

 
Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego
 
oraz
 
Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
 
 
zapraszają na
 
 
Międzynarodową Konferencję Naukową
 
Adam Mickiewicz i Rosjanie
 
 
Miejsce i termin: Warszawa, 24-25 maja 2018 r.
 
Języki: polski, rosyjski
 
Cel główny:
osadzenie postaci i twórczości Adama Mickiewicza w rzeczywistości rosyjskiej XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem relacji między polskim poetą a Rosjanami oraz obecności tematyki rosyjskiej w jego spuściźnie.
 
Bloki tematyczne:
 
 1. Mickiewicz o Rosjanach. Rosjanie o Mickiewiczu.
 
 1. Mickiewicz i Rosjanie – powinowactwa i różnice biograficzne.
 
 1. Mapa rosyjskich szlaków Mickiewicza.
 
 1. Rosja jako temat twórczości Mickiewicza.
 
 1. Twórczość Rosjan w dziele Mickiewicza i utwory Mickiewicza w literaturze rosyjskiej.
 
 1. Portrety Rosjan i Mickiewicza.
 
 1. Recepcja twórczości Mickiewicza w Rosji XIX wieku.
 
 1. Dzieła Mickiewicza pod piórem tłumaczy rosyjskich.
 
 1. Polaków i Rosjan tożsamość etnogenetyczna.
 
 1. Słowiańskie (rosyjska i polska) psychomachie.
 
 1. Polacy i Rosjanie – podobieństwa i różnice według Mickiewicza i „przyjaciół Moskali”.
 
 1. Najnowsze rosyjskie badania mickiewiczologiczne.
 
Planowane jest wydanie monografii.
 
* * *
 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej do dnia 30 listopada 2017 r. na adres dr. Michała Kozdry (Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego): m.kozdra@uw.edu.pl
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.
 
Koszt udziału w konferencji (dojazd, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla obywateli RP) lub 100 euro (dla cudzoziemców).
 
 
 
Komitet Naukowy i Organizacyjny:
 
 
prof. UW, dr. hab. Magdalena Dąbrowska
Dyrektor Instytutu Rusycystyki
Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej IR UW
 
prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk
Prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Gdański
 
dr Piotr Głuszkowski
Zastępca Dyrektora Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Pracowni Mediów w Dawnej i Współczesnej Rosji IR UW

Институт русистики Варшавского университета
 
и
 
Гданьский отдел Литературного общества имени Адама Мицкевича
 
 
приглашают принять участие в
 
Международной научной конференции
 
Адам Мицкевич и русские
 
 
Место и срок: Варшава, 24-25 мая 2018 г.
 
Рабочие языки конференции: польский, русский
 
Цель конференции:
 
Рассмотрение биографии и творчества Адама Мицкевича в контексте русской действительности XIX века, с особым учётом вопросов взаимоотношений польского поэта с русскими, а также наличия польской тематики в его произведениях.
 
Тематические блоки:
 
1. Мицкевич о русских. Русские о Мицкевиче.
 
2. Мицкевич и русские – биографические сходства и различия.
 
3. Русские пути Мицкевича.
 
4. Россия как тема произведений Мицкевича.
 
5. Творчество русских в произведениях Мицкевича и сочинения Мицкевича в русской литературе.
6. Портреты русских и Мицкевича.
 
7. Восприятие творчества Мицкевича в России XIX в.
 
8. Переводы произведений Мицкевича на русский язык.
 
9. Этногенетическая идентичность поляков и русских.
 
10. Славянские (русская и польская) психомахии.
 
11. Поляки и русские – сходства и различия, отмеченные Мицкевичем и „русскими друзьями”.
 
12. Новейшие российские исследования биографии и творчества Мицкевича.
 
По итогам конференции планируется издать монографию.
 
* * *
 
Желающих принять участие в конференции просим заполнить анкету и прислать её не позднее 30 ноября 2017 г. на имя к. фил. н. Михала Коздры (Институт русистики Варшавского университета) по адресу: m.kozdra@uw.edu.pl
 
Организационный комитет оставляет за собой право выбора докладов для включения в программу конференции.
 
Расходы по участию в конференции (дорога, проживание, питание) покрывают участники..
Организационный взнос – 400 злотых (для граждан Республики Польша) или 100 евро (для иностранных граждан).
 
 
 
Научный и организационный комитет:
 
 
д-р фил. наук Магдалена Домбровска, профессор Варшавского университета
Директор Института русистики Варшавского университета 
Заведующая Кафедрой истории русской литературы Института русистики Варшавского университета
 
д-р фил. наук Збигнев Казьмерчик,
профессор Гданьского университета
Председатель Гданьского отдела Литературного общества имени Адама Мицкевича
Гданьский университет
 
канд. ист. наук Пётр Глушковски
Заместитель директора Института русистики Варшавского университета
Заведующий Лабораторией медиа в давней и современной России
 
 
 
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 marca 2017 roku, 13:38