fbpx Dwie paralelne Międzynarodowe Konferencje Naukowe | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dwie paralelne Międzynarodowe Konferencje Naukowe

Dwie paralelne Międzynarodowe Konferencje Naukowe

 
Paralelne Międzynarodowe Konferencje Naukowe
Uniwersytet Gdański
2-4 Października 2015
 
 
Literaturoznawca literatem: Artystyczne kreacje profesorów humanistyki
                         Scholars as Fictionists, or On-/Off-Campus Creative Writing
 (Język: polski, angielski)
 
 
 ‘Pictures from an Institution’: Academy Across Time and Media
 (Język: angielski)
 
 
Początek roku akademickiego 2015/2016, w połączeniu z otwarciem nowego budynku Wydziału Filologicznego na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, stwarza dobrą okazję do podjęcia dyskusji nad kondycją akademii oraz przyszłością humanistów, humanistyki i kursów kreatywnego pisania. Uczestnicy będą mogli wziąć udział we wszystkich wykładach, dyskusjach i wydarzeniach towarzyszących dwóm paralelnym konferencjom, organizowanym pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Andrzeja Ceynowy.
 
***
Ad 1/Literaturoznawca literatem: Artystyczne kreacje profesorów humanistyki
                          [Scholars as Fictionists, or On-/Off-Campus Creative Writing]
 
Polskie Wydziały Humanistyczne — z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego na czele — stanowią swoistą ‘przystań’ dla poetów i prozaików, których dorobek artystyczny często pozostaje w cieniu ich statusu akademickiego. Wychodząc z założenia, że środowisko akademickie ma znaczący wpływ na kształt artystyczny utworów publikowanych przez pracowników naukowych (chociażby ze względu na specjalistyczną wiedzę autorów z zakresu historii i teorii literatury, a także znajomość systemu szkolnictwa wyższego i akademickich standardów wydawniczych), chcielibyśmy w ramach konferencji stworzyć płaszczyznę do dyskusji nad współzależnościami między różnego rodzaju działalnością akademicką i artystyczną. Jednym z tematów konferencji będzie również przyszłość kursów kreatywnego pisania, które zaczynają pojawiać się w ofercie niektórych polskich uniwersytetów.
 
TEMAT 1 (język: polski) ‘Między literami’: literackie kreacje polskich profesorów.
 
Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień i warsztatów dotyczących dzieł literackich publikowanych przez polskich profesorów, m.in.
Stefana Chwina, Julię Fiedorczuk, Izabelę Filipiak, Jacka Gutorowa, Paweł Huelle, Ingę Iwasiów, Jerzego Jarniewicza, Olgę Kubińską, Jerzego Limona, Davida Malcolma, Stanisława Modrzewskiego, Kazimierza Nowosielskiego, Tadeusza Pióro, Tadeusza Sławka, Andrzeja Sosnowskiego, Jerzego Szyłaka, ks. Alfreda Marka Wierzbickiego, Andrzeja Zgorzelskiego.
 
 
TEMAT 2 (język: angielski) Kreatywne pisanie z akademią w tle.
 
Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień na temat:
·         Akademickie toposy, poszukiwania i dylematy w powieściach wybitnych, anglojęzycznych (lub tłumaczonych na angielski) pisarzy i wykładowców-humanistów, np. Petera Ackroyda, Johna Bartha, Malcolma Bradbury’ego, A.S. Byatt, J.M. Coetzeeji, Joanne Dobson, Umberto Eco, Johna Gardnera, Williama H. Gassa, Rebecci Goldstein, Carolyn Heilbrun /Amandy Cross/, Maxine Hong Kingston, Davida Lodge’a, Toni Morrison, Vladimira Nabokova, Joyce Carol Oates, Richarda Powersa, Adam Roberts, Salmana Rushdiego, Zadie Smith.
·         Podmiot teoretyzujący i/kontra podmiot piszący: akademicki zapis życia (autobiografia, bibliomemoir, etc.)
·         Poeci i pisarze w filmie i powieści akademickiej.
·         Kursy kreatywnego pisania: teoria i praktyka.
 
Abstrakty
Zachęcamy do przysyłania abstraktów (300 słów) na adres gdanskconference2015@gmail.com do 31 Marca 2015. Prosimy zaznaczyć, w której z dwóch równolegle organizowanych konferencji chcą Państwo wziąć udział. Potwierdzenia przyjęcia propozycji wystąpień zostaną wysłane do 7 kwietnia 2015.
 
Opłata konferencyjna
W związku z regulacjami EU nie przewiduje się opłaty konferencyjnej.
 
Publikacja
Organizatorzy planują publikację wybranych artykułów.
 
Komitet organizacyjny:
Prof. UG dr hab. Ludmiła Gruszewska Blaim (Uniwersytet Gdański)
Prof. UG dr hab. Marta Koval (Uniwersytet Gdański)
Mgr Maja Wojdyło (sekretarz konferencji, Uniwersytet Gdański)
 
***
 
Ad 2/ ‘Pictures from an Institution’: Academy Across Time and Media
 
Naukowcy i instytucje szkolnictwa wyższego nie od dziś przyciągają uwagę pisarzy i filmowców: wyidealizowany lub ostro satyryczny obraz środowiska akademickiego obecny w literaturze i kulturze poprzednich epok stanowi dogodny punkt wyjścia dla twórców literatury i filmu XX i XXI wieku. W ostatnich dekadach ubiegłego wieku akademicy, a zwłaszcza profesorowie humanistyki, zmuszeni byli na nowo określić pełnioną przez siebie rolę poprzez stworzenie bardziej „elastycznego” podejścia do nauczania i pracy badawczej, co nie tylko zaowocowało zmianą ich statusu społecznego, lecz także stało się przyczynkiem do debaty na temat roli uniwersytetu we współczesnym świecie, znajdującej swe odzwierciedlenie w literaturze i filmie. Celem konferencji jest omówienie i porównanie tekstualnych—głównie literackich i filmowych—reprezentacji instytucji ukazanej jako bastion (intelektualnie) Innego.
 
Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień i warsztatów (w jęz. angielskim) związanych z jednym z niżej wymienionych tematów:
·         Badacze kontra społeczeństwo w literaturach minionych epok.
·         Humanistyka w dobie społeczeństwa informacyjnego (internetowego).
·         Humaniści kontra „prawdziwi“ naukowcy: historia wojenna.
·         Konflikt, kryzys, szaleństwo i zbrodnia w akademickiej powieści sensacyjnej.
·         Utopijne/dystopijne momenty z życia kampusu: wizje „nowego wspaniałego świata“ w sztuce i mediach.
·         „Wieża z kości słoniowej“ na ekranie: akademia w adaptacjach filmowych.
 
Abstrakty
Zachęcamy do przysyłania abstraktów (300 słów) na adres gdanskconference2015@gmail.com do 31 Marca 2015. Prosimy zaznaczyć, w której z dwóch równolegle organizowanych konferencji chcą Państwo wziąć udział. Potwierdzenia przyjęcia propozycji wystąpień zostaną wysłane do 7 kwietnia 2015.
 
Opłata konferencyjna
W związku z regulacjami EU nie przewiduje się opłaty konferencyjnej.
 
Publikacja
Organizatorzy planują publikację wybranych artykułów.
 
Komitet organizacyjny:
Prof. UG dr hab. Ludmiła Gruszewska Blaim (Uniwersytet Gdański)
Prof. UG dr hab. Marta Koval (Uniwersytet Gdański)
Dr Wojciech Klepuszewski (Politechnika Koszalińska)
Dr Marta J. Łysik (sekretarz konferencji)

Call For Proposals
Parallel International Conferences, University of Gdańsk
 
Scholars as Fictionists, or On-/Off-Campus Creative Writing
Literaturoznawca literatem: Artystyczne kreacje profesorów humanistyki
 
2 - 4 October 2015
                                          (conference languages: English, Polish)
 
Conference Focus
For humanities professors whose publications include works of fiction, collections of poetry, (screen)plays or comicbooks, the involvement in scholarship and education runs parallel to the process of creative writing preformed beyond campus and treated as pastime and/or another vocation. As scholars-fictionists and their literary works are discussed mainly in the context of dominant cultural and literary trends, the role of the university in their fiction-making is rarely given serious consideration. Given that literary achievement of university professors is distinguished by academicity (i.e. their expertise in histories and theories of literature, familiarity with the higher education system and academic publishing standards, etc.), the conference aims to provide a platform for discussion of interdependencies resulting from various forms of academic and artistic creativity. The conference will also focus on the future of creative/screenplay writing courses introduced into syllabi in a number of Polish universities.
 
We are inviting proposals for presentations and workshops addressing one of the following themes:
 
Theme 1 (language: English) On-/Off-Campus Creative Writing
·         Academic topoi, quests and quandaries in the novels of humanities professors and acclaimed English-language writers/writers in translation, e.g. Peter Ackroyd, John Barth, Malcolm Bradbury, A.S. Byatt, J.M. Coetzee, Joanne Dobson, Umberto Eco, John Gardner, William H. Gass, Rebecca Goldstein, Carolyn Heilbrun (Amanda Cross), Maxine Hong Kingston, David Lodge, Toni Morrison, Vladimir Nabokov, Joyce Carol Oates, Richard Powers, Adam Roberts, Salman Rushdie, Zadie Smith.
·         Theorizing and/vs. Writing Selves; Or Academic Life-Writing (autobiography, bibliomemoirs, etc.)
·         Poets- and writers-in-residence in film and fiction.
·         Creative/screenplay writing courses: theory and practice.
 
 
Theme 2 (language: Polish) ‘Między literami’: literackie kreacje polskich profesorów [‘Between Letters’: Polish Academics as Fictionists]
Polish Faculties of Humanities are havens for poets and prose writers (the Faculty of Languages, University of Gdańsk, being a prime example) whose success in literature is often overshadowed by their academic status. To redress this imbalance, we are inviting proposals for papers or workshops discussing literary works published by Polish academics, e.g. Stefan Chwin, Julia Fiedorczuk, Izabela Filipiak, Jacek Gutorow, Inga Iwasiów, Jerzy Jarniewicz, Paweł Huelle, Olga Kubińska, Jerzy Limon, David Malcolm, Stanisław Modrzewski, Kazimierz Nowosielski, Tadeusz Pióro, Tadeusz Sławek, Andrzej Sosnowski, Jerzy Szyłak, ks. Alfred Marek Wierzbicki, Andrzej Zgorzelski.
 
ROUND TABLE  (language: Polish; participants: academics-published writers)  
‘Między literami’: pisanie prozą [‘Between Letters’: Writing (on) Fiction]
 
ROUND TABLE  (language: Polish; participants: academics-published poets)  
‘Między literami’: pisanie (o) poezji [‘Between Letters’: Writing (on) Poetry]
 
Organizing Committee:     Ludmiła Gruszewska Blaim (University of Gdańsk)
                                               Marta Koval (University of Gdańsk) 
                                               Maja Wojdyło (University of Gdańsk , conference secretary)
                      
Abstracts (300 words) should be sent to gdanskconference2015@gmail.com by March 31, 2015.
Please remember to identify the title of the conference for which you are applying. Notification of acceptance will be sent by April 7, 2015.
 
Conference  Fee
 
Due to EU directives, no conference fee will be charged.
 
Publication
 
The publication of selected conference papers is planned.
 
***
 
‘Pictures From an Institution’: Academy Across Time and Media
 
2 - 4 October 2015
                                                 (conference language: English)
 
Conference Focus
Scholars, scholarship and institutions of higher learning have constantly attracted attention of fictionists. Idealized or satirized representations of the academy in literature and culture of previous epochs provided twentieth- and twenty first-century writers and filmmakers with convenient models, from which to depart. As in the last decades, academics, especially humanities professors, have been forcefully encouraged to redefine their role by forming more flexible / ‘flexible’ attitudes towards teaching and research, their changing position in society has caused much comment in the mass media and found its reflection in literature and cinema. The main objective of the conference will be to discuss and compare textual—mainly literary and filmic—representations of the institution depicted as a nest of the (intellectually) Other. We are inviting proposals for presentations and workshops addressing one of the following themes:
·         Academics vs. society in literatures of earlier epochs.
·         Humanities in the age of the networked society.
·         Scholars vs. hard scientists: A war story.
·         Institutional/personal crisis points as reflected in the academic (mystery) novel.
·         Utopic/dystopic moments on campus: Visions of the brave new world in arts and the mass media.
·         Screening the Ivory Tower: The Academy in Film Adaptations
 
ROUND TABLE  (language: English; participants: campus novel writers)
Campus Novel in the Making
 
Organizing Committee:     Ludmiła Gruszewska Blaim (University of Gdańsk)
                                               Marta Koval (University of Gdańsk)
Wojciech Klepuszewski (Koszalin University of Technology)
Marta J. Łysik (University of Wrocław, conference secretary)
 
Abstracts (300 words) should be sent to gdanskconference2015@gmail.com by March 31, 2015.
Please remember to identify the title of the conference for which you are applying. Notification of acceptance will be sent by April 7, 2015.
 
Conference  Fee
 
Due to EU directives, no conference fee will be charged.
 
Publication
 
The publication of selected conference papers is planned.
 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 września 2015 roku, 12:13