Agnieszka Katarzyna Haas | Wydział Filologiczny

Agnieszka Katarzyna Haas

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 grudnia 2014 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Agnieszka Katarzyna Haas

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ku poetyckiej mistyce.  Wczesna twórczość Friedricha Hölderlina wobec Nieuwarunkowanego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo porównawcze niemiecko-polskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Marek Zybura, prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, dr hab. Tomasz Waszak, prof. KUL, dr hab. Marzena Górecka

Dyplom nr 792.


Gdańsk, 22 grudnia 2014 r.