Marcin Andrzej Całbecki | Wydział Filologiczny

Marcin Andrzej Całbecki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 listopada 2014 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Marcin Andrzej Całbecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej XX i XXI wieku

Dyplom nr 782.


Gdańsk, 02 grudnia 2014 r.