Beata Anna Milewska | Wydział Filologiczny

Beata Anna Milewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Beata Anna Milewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Marek Cybulski, prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk, prof. dr hab. Halina Irena Pelc, prof. dr hab. Anna Maria Tyrpa

Dyplom nr 761.


Gdańsk, 02 lipca 2014 r.