Ewa Barbara Nawrocka | Wydział Filologiczny

Ewa Barbara Nawrocka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2014 roku

Ewa Barbara Nawrocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Semiotics of the Literary Work in Translation”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Blaim, prof. dr hab. Piotr Fast

Dyplom nr 3793.


Gdańsk, 06 czerwca 2014 r.