Tomasz Edmund Ciszewski | Wydział Filologiczny

Tomasz Edmund Ciszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 maja 2014 roku

Tomasz Edmund Ciszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„The Anatomy of the English Metrical Foot. Acoustics, Perception and Structure”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo angielskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UŁ, dr hab. Ewa Waniek-Klimczak, prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. dr hab. Jerzy Jan Rubach

Dyplom nr 751.


Gdańsk, 22 maja 2014 r.