Lucyna Grażyna Warda-Radys | Wydział Filologiczny

Lucyna Grażyna Warda-Radys

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 maja 2014 roku

Lucyna Grażyna Warda-Radys

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Językowe kreacje ciała w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach kobiet”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab.Ewa Rogowska-Cybulska, prof. dr hab. Urszula Kęsik, prof. UMCS, dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. US, dr hab. Dorota Aniela Kozaryn

Dyplom nr 748.


Gdańsk, 08 maja 2014 r.