Ewa Małgorzata Badyda | Wydział Filologiczny

Ewa Małgorzata Badyda

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 lutego 2014 roku

Ewa Małgorzata Badyda

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„"Upadły anioł zmysłów"? Metaforyka zapachu i percepcji węchowej we współczesnej polszczyźnie”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UŚ, dr hab. Ewa Sławek, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. dr hab. Marian Bugajski, prof. UW, dr hab. Mirosław Tomasz Bańko

Dyplom nr 735.


Gdańsk, 05 marca 2014 r.