Dušan Vladislav Paždjerski | Wydział Filologiczny

Dušan Vladislav Paždjerski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 2013 roku

Dušan Vladislav Paždjerski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Język serbski i kaszubski - zagadnienia normy językowej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Władyslaw Lubaś, prof. dr hab. Stefan Boryś, prof. dr Dorde Ostašević, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 721.


Gdańsk, 15 listopada 2013 r.