Mirosława Barbara Modrzewska | Wydział Filologiczny

Mirosława Barbara Modrzewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 2013 roku

Mirosława Barbara Modrzewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Byron at the Baroque”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury brytyjskiej od czasów nowożytnych

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. UO, dr hab. Ryszard Wiesław Wolny,, prof. dr Martin Prochazka, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Dyplom nr 720.


Gdańsk, 15 listopada 2013 r.